«jjeföer, JïieumeDiep, Wiffemsoorö, eiifi. KENNISGEVING. UMlini: VOOII DE ZEEMILITIE. J\ó 395. Vijfde Jaargang. 1865. ZATURDAG 11 MAART. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post w 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekbandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertentien intezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Door het Bestuur dezer gemeente wordt het navolgende gepubliceerd BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente HELDER noodigen bij deze uit, de Lotelingen van de ligting van dit jaardie verlangen bij de Zeemilitie te dienenom zich daartoe vóór den eersten April aanstaandeter Secretarie dezer Gemeente aan te melden, op een werkdag, tusschen des voormiddags van 9 tot 1 ure. De zeemilitien3 ontvangen vier jaren na den dag hunner inlijving een bewijs van ontslag uit de dienst, en worden, wanneer zij een behoorlijk paspoort hebben ontvangenin tijd van vrede, van de dienst bij de Schutterijen vrijgesteld. De zeemilitie wordt bestemd tot bemanning van de ver- dedigings-vaartuigen voor de binnenlandsche dienst en langs de kusten. Zij wordt niet naar de Koloniën en Bezittingen van het Rijk in andere werelddeelen gezondentenzij ingeval van zeer buitengewone omstandighedeneene nadere wet daartoe magtiging verleent. Aan hen, die verlangen na volbragten oefeningstijd in werkelijke dienst te blijven of te komen, zonder zich als vrijwilliger te verbinden, wordt zulks vergund. Aan hendie zich met verlof bevinden wordt in gewone tijden vergunning tot uitoefening van Buitenlandsche Zeevaart en Visscherij verleend. Aan Lotelingen die vóór hunne inlijving bij de Landmilitie hun beroep van de Buitenlandsche Zeevaart maakten, en zich voor de Zeemilitie hebben aangeboden doch daarbij niet hebben kunnen worden aangenomenwordtwanneer zij zich met verlof bevinden mede in gewone tijden vergunning tot uitoefening van de Buitenlandsche Zeevaart verleend. In gewone tijden kunnen de manschappen der Zeemilitie vergunning bekomen tot het aangaan van een huwelijk wan neer zij hun derde dienstjaar hebben volbragt. Voor Lotelingen die hun beroep van de Buitenlandsche Zeevaart maken is het alzoo van belang dat zij zich op den boven bepaalden tijd voor de Zeemilitie aanmeldenomdat zij anders bij de Militie te land ingelijfd worden en gedurende hun diensttijd geene vergunning verkrijgen om hun beroep uit te oefenen. Helderden 2 Maart 1865. Burgemeester en Wethouders voornoemd STAKMAN BOSSEBurgemeester. L. VERHEY, Secretaris. POLITIEK OVEKZIGT. Te Parijs is de zaak van 't lager onderwijs de spil waar om zich aller aandacht thans vereenigt. De reactionaire partij is te vredende liberale ter nedergeslageu. Heeft het be ginsel van gratis of verpligt lager onderwijs niet gezegevierd, men doet toch een stap nader er toe. Belooningen zullen worden verstrekt voor het getrouw schoolgaanen het in voeren van gratis lager onderwijs wordt den gemeente mak kelijk gemaakt, ook door landssubsidiën. De eerste indruk van het berigt betreffende de bezetting van Charleston door de Noordelijken, is bij velen reeds ge weken. Algemeen toch was men van gevoelen dat de Zui delijken het nu niet langer konden uithouden, doch thans schijnt menigeen er weer anders over te denken. Ook de Times die dat gevoelen was toegedaan, geeft thans de meening te kennen dat de Noordelijken nog vooreerst wel geduld zullen moeten hebben, eer zij //schaak koning"! kunnen roepen De Oorlog zegt het blad is nu met eene onverwachte suelheid de phase ingetredendie men in der tijd veronder stelde dat onmiddelijk op den eersten veldtogt moest volgen De Noordelijken zijn dus nu meester van de havensteden der Zuidelijken en hebben, op slechts één punt naallerwege in het veld de overmagt behouden. De Zuidelijken trekken naar het binnenland terug, gereed om met geteisterdemaar toch altoos nog goed geconcentreerde strijdkrachten zich op nieuw tegenover den vijand te stellen, lntusschen heeft d< strijd nog niet het karakter van een guerrilla-krijg aange nomen. De oorlog wordt nog altoos voortgezet door gere gelde troepenaangevoerd door wetenschappelijk gevormde legerhoofden, waarbij men niet moet vergeten dat de beste troepen eu de beste generaals tot de Zuidelijken behooren President Davis heeft eens gezegd, dat wanneer Richmond werd ingenomen, de oorlog nog wel 20 jaren op het grond gebied van Virginië zou kunnen worden voortgezet, waarheid van dit gezegde zou zich nu wel eens kunnen be vestigen. Men hoort althans reeds spreken van een plan om ltichmond te ontruimen, waarbij de generaal Lee zijn kon mando naar Lynehburg zou overbrengen. Wanneer men dus alle omstandigheden in acht neemt, dan kan het niet anders of de eerstvolgende operatien moeten eene bijzondere aan dacht trekken. Het terugtrekken der Zuidelijken toch, was een voorbedacht planwaardoor Lee en Beauregard thans aan het hoofd staan eener goed aangesloten armee, terwijl bovendien de moed der Zuidelijken door de laatste neder lagen niet verflaauwd is. En al hebben de Noordelijken hunne militaire reputatie thans hersteld, zoo zijn zij, wan neer het Zuiden vast besloten blijft tot het einde toe tt volharden, op den weg tot hun doel, het einde van den oorlog, nog weinig gevorderd. 1T IS TT 77" S T II D 11T 3- S 1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 10 Maart 18G5. Bij de heden aan het Raadhuis alhier plaats gehad heb bende herstemming, ter verkiezing van een lid voor de Kamer van Koophandel en Pabrieken alhier, is de alloop als volgt: Gestemd 25 kiezers, 1 briefje vau onwaarde. Geldige stemmen 21, waarvan bekomen heeft de heer A. J. van Kelckhoven 17 en de heer W. C. M. van Bruggen 7 stemmen. Alzoo gekozen de heer A. J. van Kelckhoven. Afloop der op Vrijdag den 10 Maart gehouden aan besteding, van het maken van een brandstof bergplaats bij de Marine bakkerij alhier. Ingekomen 12 inschrijvings biljetten als van de heeren: J. van der Woüde f 1895P. Dekker f1730; W. van der Wooning f1571; P. Verhey

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1