f1558; Gebr. Korft f1460; A. Bas f1439, Gebr. Moor man f1430, S. Gooien f1430; R. Vos f1428; M. F. Wallin te Anna Paulowna Polder f1400; Gebr. Janzen f1395, P. Spruit f1320. Door een vischschuit is in de Noordzee opgevischten gisteren hier aangebragt een gedeelte van een mast en eene ra met tuigagiewaarschijnlijk afkomstig van een veronge lukt of ontramponeerd Amerikaansch schip. De offic. van gezoudh. le kl. bij de marine W. Kraake, dienende op Zr. Ms. wachtschip alhier, wordt met den laatsten dezer op non-activiteit gebragt Daarentegen worden de offic. van gezondh. lc kl. J. G. Slieker en P. W. J. Meijer, thans non-actiefmet 1 April geplaatst, de eerste op Zr. Ms. wachtschip alhier, en de tweede op dat te Hellevoetsluis. De laatst aangekomen berigten uit Oost-Indieloopen tot 28 Januarij jl.en behelzen niets belangrijks. Men mag zich weder verheugen in eene //rustige rust." Volgens particulier berigt uit Oost-Indie zou Zr. Ms. korvet met stoomvermogen Medusa, na te Soerabaije te hebben gerepareerd naar Nederland vertrekken. Zr. Ms. korvet Prins Maurits der Nederlandenon der bevel van den kapt.-luit. t/z C. L. J. d'Hamecourt, is den 7 Pebruarij van Itio-Janeiro naar Batavia vertrokken. De levering van 54 paarden voor de veld-artillerie, is te Utrecht door den heer Vermeulen aangenomen voor f 385 elk paard. Dezer dagen is alhier door de politie gearresteerd een persoou die zich schuldig had gemaakt aan diefstal. Hij was naar hier gekomen om dienst te nemen bij de marine, en zijn intrek genomen bij den logementhouder C. v. d. S., aan de binnenhaven. Des 's morgens miste eene der vrouwelijke huisgenooten hals-oor- en andere gouden sieradenlater bleek dat bedoelde logé des avonds bespio neerd had waar die sieraden werden geborgen en ze zich gedurende den nacht moet hebben toegeëigend. De dader had reeds enkele stukken verkocht of verpand toen hij gearresteerd werd, hij heeft zijn misdaad bekend, en is heden morgen naar Alkmaar getransporteerd. Twee scheepssjouwerlieden zijn hier aangehouden, die zich zouden hebben schuldig gemaakt aan ontvreemding van eene kleine hoeveelheid suiker, van de lading van een in de haven liggend schip. Beiden vaders van huisgezinnen zullen ongetwijfeld voor deze kleinigheid moeten teregtstaan. Zij geven weder een allertreurigst voorbeeldwensche- lijk is het dat 't velen tot eene ernstige les moge strekken om in alle omstandigheden en ten allen tijde den eigen dom van anderen gestreng te eerbiedigen. Volgens het Dagblad van 's Hage, is thans met ze kerheid beslist dat de begrafenis van het stoffelijk overschot van H. M. de Koningin-Moeder zal plaats hebben te Delft, op den 17 Maart a. s.zijnde de verjaardag van het over- lijden van Z. M. Willem II. Z. M. de Koning heeft den schout-bij-nacht J. May belast met het overbrengen der officiële kennisgeving van het over lijden van wijlen H. M. de Koningin-Moeder, aan delloven van Pruisen en Rusland. Hij zal aanstaanden Zaturdag ver trekken naar Berlijn en verder naar St. Petersburg. -- Men verneemt dat tot den 1 Mei aanstaande niets in de hofhouding van wijlen II. M. de Koningin-Moeder zal gewijzigd worden. De te 's Hage bestaande zangvereenigingeu zijn onder ling overeengekomendat de leden van den dag der ter aar- debestelling van wijlen II. M. de Koningin-Moeder af, gedu rende drie weken, een bijzonder rouwteeken zullen dragen. Betreffende het zoogenaamde begin dat dezer dagen gemaakt is met de graving van het kanaal door Holland op zijn smalst, zegt het Dagblad van s' lage het volgende: Het possenspel de heer van Nierop noemde het woord //schijnvertooning" dat door de directie der zoogenaamde kanaalmaatschappij Woensdag in de Breesaap te Velsen is gespeeld (om te beproeven de 3 millioen te behouden van de stad Amsterdam 1 en voor 3 millioen doet men nog al wat 1) wordt door de Ilaarlemsche Courant medegedeeld met eene deftigheid die het lachwekkende van het gebeurde verhoogt en waarbij wij bijna aan een malicieusen trek van dat ge achte blad gelooven. Door een 1 Stal droogisten inwoners van 's Hage, is een bezwaarschrift bij de Tweede Kamer ingediend tegen de aanhangige geneeskundige wetten. Het slot van dat adres luidt als volgt: //De oudergeteekenden vertrouwendat het luiden der //doodklok, hetwelk thans, wegens het afsterven eener ge bliefde Koningin, de weldoenster der armen, binnen de stra- //ten der residentie wordt gehoordniet de voorgalm zij van //hun dood en van den ondergang hunner gezinnen bij hun //overlijden, die weldra ook zouden genoodzaakt zijn de weldadigheid in te roepen hunner landgenootenomdat de //Staat, die voor alle burgers moet waken, hen zou hebben //vernietigd ter wille van een idéé fixedat de tijd naar be- //hooren zal weten te veroordeeleu." Het aantal zelfmoorden is binnen eene maand in de prov. Friesland tot 5 geklommen. Drie personen hebben zich in dien korten tijd door ophanging, een door keelafsnijding en een door verdrinking van 't leven beroofd. Aangaande eene door ds. Oosterzee te Arnhem gehou den lezingleest men in de Arnh. Cour. het volgende //Ben geheel eigenaardig karakter had de voorlezing, waarop dr. van Oosterzee zijn uitgelezen gehoor onthaalde. Onweerstaanbaar werd reeds de aandacht geboeid door het onderwerp: //'s menschen toestand na den dood." Wie heeft er niet over gepeinsd, gedroomd, gebazeld? Met een zonderling werk van een diepdenkeuden en te gelijk dichter lijken geest maakte de redenaar ons bekendhet Jenseilige drama vau den Deen Heiberg, gaf hij grootendeels weder in eene vloeijende vertaling, verklaarde hetleerde het waar deren door zijn opmerkingen en slotbeschouwingen schonk ons alzoo het genot eener bijtende satyre van een superieu ren geest op het bekrompen, ledig, geesteloos, ploerterig leven van fatsoenlijke, beschaafde, betoastebegedenkteekende, verhemelde nietelingenzoo als ze overal behalve te Arn hem bij dozijnen rondloopenonbesproken leven en be- redevoerd stervende onuitstaanbare respectabele lui van het eeuwig eenerlei, zonder idealen zonder eenige hoogere adspi- ratie, zonder kunstzin, zonder gemoed, met een beetje allemans-moraliteit en een restje stokvisch religie. Wie het gesprokene verstond, heeft den Deenschen Dante leeren waar deren en den grootcn redenaar zijn gelukkige greep benijd. Wijdie onf hem te benijdenwat te klein en ook een beetje te goed zijn, hebben vau Oosterzee's zeldzame ver schijning te diepen indruk ontvangen om hem niet van harte //tot weerziens" toe te roepen." Onlangs overleed in de gemeente Edeeen arm schaap herder en zeer bekend strooper. Zijne nalatenschap bestond onder anderen uit niet minder dan 13 geweren en 4 h 500 wildstrikken. Dezer dagen stierf te Parijs een jong meisje uit den aanzienlijken stand, zonder dat men de oorzaak van haren dood kon vermoeden. Bij eene lijkopening ontdekte men dat drie ribben in de lever waren gedrongen tengevolge van het te sterk rijgen van haar corset. Te Lens in Belgie is in de vorige week tegen den avond eene kerkklok, tijdens ze aan het luiden was, losge rukt en met een ontzettend geraas neergevallen op de vloer- steenen van het kerkportaal. Door dien val werden mede gesleept de gewelven van den torenmitsgaders drie klok luiders, waarvan een onmiddelijk overleden is en de beide anderen gevaarlijk gewond zijn. In Zwitserland is een vader gearresteerd, die beschul digd wordt zijn pasgeboren kind vergiftigd le hebben. Men houdt het er voor, dat hij zijne zes andere kinderen, die vroeger een of twee dagen na de geboorte overleden zijn, insgelijks door vergift om het leven heeft gebragt. In een koffijhuis te Montpellier heeft een professor op het billard achtereenvolgens 1023 carambolages gemaakt en moest toen ophouden uithoofde van vermoeijenis. In Engeland is onlangs eene dronken vrouw door eene locomotief verbrijzeld. Dientengevolge vorderde haar man schadevergoeding van de spoorwegmaatschappij. De jury heeft hem toegekend één shilling (twaalf stuivers), onder voorwaarde dat geld onder al zijne kinderen te verdeelen. In Amerika is eene Duitsche vrouw van vier welge schapen dochters bevallen. Uit wanhoop heeft de man onmiddelijk zijne vrouwzijne kinderen en zijn land verla ten. Wat moet nu die arme moeder met hare vier dochters op de armen beginnen Een bejaarde fabriekant in zijden stoffen, te Lyonriep dezer dagen in een druk bezochte straat de voorbijgaande menigte bij elkaar en zeide//Morgen is het einde der wereld. Ik ben rijk en wat nu te doen met al mijne schatten Laten wij het onderling verdeelenvrienden 1 Laten wij den weinigen tijd, die ons nog overblijft te leven, te zamen in vreugde en genot doorbrengen." Het bleef echter niet bij woorden, maar hij bekrachtigde zulks door de daad. Zijne beide handen waren opgepropt met goud- en zilvergeld, en reeds had eene vrouw een goed aandeel ontvangen, toen van onder de menigte een paar zijner kennissen te voor schijn traden en den krankzinnigen man huiswaarts bragten. Iemand die eene bijzondere liefhebberij in statistiek schijnt te hebben, heeft zich eenigen tijd eene studie ge maakt van de statistiek der bogehels. In zijne resultaten vindt men daaromtrent de volgende opgavenOver 't alge-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2