DIENSTBODE, ALBUM-PORTRETTEN BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE TEXEL BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE MARKEN. TELEGRAM. ADVERTENTIE IV. Om terstond in dienst te treden, The London and Continental Photographic Copying Company meen ziet men de meeste bogchels in Europa, maar ner gens is het aantal zoo sterk als in een klein gedeelte van Spanje bij de Siërra Morenaalwaar men op de 30 inwoners één gebogchelde aantreft. In het Bassin de la Loire, (in Frankrijk) is het aantal zeer groot De bulten hebben over 't algemeen eene zekere overeenkomst met het bijzonder kenmerkende van het vaderland der bultenaars. Zoo zijn b. v. bogchels in de bergstreken der Pyreneën hoog en puntig, terwijl die der kustbewoners eene zachte lage helling hebben, en die der vlaktebewoners breed, plat en niet hoog zijn. Over het geheel gerekend, kan men aannemen dat het ge middelde aantal bultenaars een duizendste gedeelte van de bevolking der aarde bedraagt. Bekent men nu de gemiddelde hoogte van iederen bult op twee palmen en stelt men de bevolking der aarde op duizend millioen zielen, dan vormen alzoo alle bulten te zarnen eene hoogte van 200,000 ned. ellen, dus noghooger dan eene opeenstapeling van tien der hoogste bergen uit de Cordilleras25 Montblancs en daar boven alsdan nog de Jungfrau, de Egyptische pyramide en de torens der voornaamste hoofdkerken die in Europa zijn. De ongeveer duizend millioen menschen der aarde spreken 3064 thans bekende talen, waarin meer dan 1100 godsdiensten gepredikt wordt. De gemiddelde ouderdom is 33 jaar. Een vierde gedeelte der geborenen sterft beneden het 7e, de helft vóór het 17e. Van de honderd personen komen slechts 6 boven de 60. Onder 500 werd slechts één 80 jaar oud. Van de duizend millioen menschen der aarde sterven er over de 330,000,000 jaarlijks, over de 91 millioen dagelijks, 3720 ieder uur, 60 iedere minuut, alzoo ééu iedere seconde. Dit verlies wordt gemiddeld door even sterke toevoer vergoed. Waar de geboorten de overhand hebben wordt het algemeene evenwigt weêr door meer sterfgevallen hersteld. Groote menschen leven langer dan kleine. Vrou wen hebben tot het 50e jaar meer levenskracht dan de man nen. De huwelijken verhouden zich tot jongelingen en jongedochters als 75 tot 1000. De meeste huwelijken heb ben tusschen Junij en December plaats. Kinderen der lente zijn levenskrachtiger dan die van andere jaargetijden. Geboorte en dood beminnen altijd meer den nacht dan den dag. Een vierde der mannen is in staat wapenen te dragen, maar niet een duizendste, natuurlijk geneigd, zich met anderen te verbinden om anderen dood te maken. Oorlog en moord zijn alleen kunstmatig sociale neigingen. Hoe beschaafder een gezelschap, eenstreek, een land is, des te meer levenskracht, levensduur en gezondheid. De ont aarding en verzwakking van het menschelijk geslacht door beschaving is eene fabel. Hoe ineer reinheid, natuurkennis, industrie, des te minder ziekte, des te langer leven. Vooral zijn besmettelijke ziekten en cholera geheel krach teloos, waar zuivere lucht, beschaafde levenswijze, goede toevoer van zuiver water en zorgvuldige stratenreiniging be staan. In de middeleeuwen, even als nu nog in het oosten en onder de wildensleepten de besmettelijke ziekten dik wijls de helft der bevolking weg. Van 2 9 Maart 1865. ONDERTROUWD Geene. GETROUWD Cornelis List en Trijntje Roeper. GEBOREN Michaelz. van Pieter Zoetelief en Aagje Witte. Dirk, z. van Gerrit Geus en Mart je Boon. Maartjed. van Jau Zegel en Hartje Hocdemaker. Gesina d. van Pieter van der Reijdcn ee Jannetje Buisse. Neeltjed. van Wijbregt en Aaltje Snip. Pieterz. van Cornelis Arisz. Eelraan en Neeltje Dijksen. Tekerz. van Maarten Bakker en Trijntje van Grouw. OVERLEDEN: Arie Burger oud 29 jaren, gehuwd met Cornelisje Dijker. Van 1 Januarij S Maart 1865. ONDERTROUWD: Jan Jacobs Schipper en Lobberig Zeeman. GETROUWD: Jan Jacobs Schipper en Lobberig Zeeman. Pieter de Waart, weduwnaar van Aaltje Schouten en Neeltje de Waart. BEVALLEN Aaltje Commandeur geb. Visser Z. Jannetje Visser geb. de Jong Z. Jaatje de Waart geb. Visser Z. Niesje Schouten geb. Kes D. Lijsje Zoekende geb. Pereboom D. Lijsjc Kaars geb. Boes D. OVERLEDEN Hein de Jong G9 jaren. Dirk Erf 87 jaren. Een dood geboren kind van het vrouwelijk geslacht. MARKTBERIGTEN. PURMERENDE 7 Maart. Kleine Kaas f29.1 stapel f30, Middelbare f31.25. Aangevoerd 57 stapels Kleine Kaas. 6 Middelbare. Boter. Van f 1.20 tot 1.35 per Ned. Gemiddeld fl.27| per Ned. fg. Aangevoerd 43 Runderen. Handel vlug. 70 Vette Kalveren. Handel vlug, de prijs was van 70 tot 90 ct. per Ned. f§. 172 Nuchtere Kalveren. Prijsvan f 4 tot 12 per stuk. Handel vlug. 19 Vette Varkens. De prijs was van 48 tot 52 ct. per Ned. f§. Handel stug. 17 Magere Varkens, van f12 tot 17, en 66 Biggen, vau f3.50 tot 5.50 Handel redelijk vlug. 570 Schapen en Lammeren. Handel vlug. 7 Paarden. Kip-Eijeren f 2.60 Eeud-Eijeren f2.50 per 100 stuks. 29 mud Appelen f 1.25 1.50, 6 mud Peren fl.50 2.Verleden Dingsdag zijn ter waag wogen 79 stapels Kaas, wegende 19674 Ned. fg. De hoogste markt was voor Kleiuc Graskaas f29.Middelbare f30.50 Aangevoerd: 734 Ned. fg Boter. SCHA GEN 9 Maart. 6 Magere Gelde Koeijcn f80 a 130. Vette Gelde Koeijen f140 a 210. 25 Nuchtere Kalveren f3 a 7. 97 Magere Overhoudersschapen f 18 a 24. 6 Bokken en Geiten fl.a 2.50 35 Magere Varkens f 10 a 15. Biggen weinig ter markt aangevoerd. Konijnen 20 a 60 ct. Kippen 50 a 110 ct. Eenden 50 a 110 ct. Duiven 10 a 30 ct. Boter 90 ct. per kop, of 1.20 per Ned. f$. Kaas 25 a 40 ct. per Ned. Kip- Eijeren f2.25, Eend-Eijereu f2.50 per 100 stuks. I Vast. Heden Vrijdag10 Maart 1865. EFFECTEN van Londen Parijs I n Weenen l Herlijn i' Frankfort O AMSTERDAM Metalliek (oude) Vereenigde Staten van Noord-Amerika Vereenigde Staten 1882 Geconfedereerden Bussische Spoorweg-Aandeelen Blaauwe Grieken Mexico (oude) Mexico (nieuwe) Binnenl. Spanje Turken Venezuela Beurs 5°/o 5°/o 6°/o 8°/o 5°/ 5°/o 3°/o 3°/o 3°/o 6°/o 3°/o 59' 55f a 186 J 19 J h 25 J- 24} 42.5 o 172 Wilmingthon ingenomen. Goud 3 pCt.wissel 5 pCt. beter. Maandag 13 Maart vertrekt van liier de West- Indische mail. Getrouwd S. W. STOOKEE en M. KIKKEET. Nieuwediep, 9 Maart 1865. Heden overleed na een kortstondig lijden, mijn geliefde Echtgenoot W1LHELMINA NOOT, in den ouderdom vau ruim 60 jaren. H. GBAAEF. Nieuwediepden 5 Maart 1865. Die iets te vorderen heeft vanof ver schuldigd is aan de onder het voorregt van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van JOHANNA WILHELMINA BOENDEBMAKEB, eerder Weduwe van JAN HENDB1KS, laatst van JEAN HUPNEE, in leven Winkelierstergewoond hebbende aan het Nieuwediepen aldaar overleden den 15 Eebru- arij 1865, worden verzocht daarvan OPGAVE of BETALING te doenvóór den 25e" dezer maand Maart, ten kantore van den Makelaar P. GBOENte Nieuwediep. wordt gevraagd eene knappe bij C. L. PEDEOLI, Helder. BEI.AST ZICH MET HET COI'IËREN YAM Prijs ƒ1.80 per dozijn voor GEWONE PORTRETTEN en 2.voor VIGNETTEN. De copiën worden met zorg bewerkt, netjes gemonteerd en zijn in alle opzigten aan de originelen gelijk. Bij de af levering ontvangt men tevens het ter copiëring gegeven Portret geheel onbeschadigd terug. Bestellingen worden aangenomen bij J. C. DE BUISONJÉ te Nieuwediep, bij wien tevens proeven van door deze Company vervaardigde Copiën ter bezigtiging voorhanden zijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3