DE BAZAR. Stoomboot Texel. ZOMERDIENST, aanvang nemende op 15 Maart. RETOUR-BILJETTEN, DANKBETUIGINGEN SCHMIÖT'SM IVIIIHHII-IIMIKIIK Nieuwediep W. N. de ROOS. Voor L IJ D E R S aan MAAGKRAMP. MM WIKTE, EfL II. JANZEN Ez. Van TEXEL: 's MorgensG ure. 's Avonds41» Van N1EUWEDIEP. 's Morgens8 ure. 's AvondsG OP ALLE ZON- EN FEESTDAGEN voor veel vermindering van vracht. NB. Alle Donderdagen eene Schuit op HARLINGEN. Adres: TEXELSCIIE VEERHUIS. van verschillende herstellende Lijders, aanbevelingen van H. II. Doctoren en het groote debiet, bevestigen dat de de voortreffelijkste middelen zijn tot genezing van jicht-, hoolil-, kies-, tand- en maagpijn, of welke kwalen meer van Illiumatischen aard. Het bestaat uit verschillende Kleeding- stukkeu, geschikt voor alle deelen des ligchaams, alsmede Flanel en Keper per el, Brei-Boschwol, Elixer, Spiritus Extract, Pomade, Bonbons en tot inwrjjving de zoo zeer beroemde DENNENNAALDEN-OLIE, it 35 en 70 Cent het Fleschjeen ANTI-RHUMATISCHE WALDWOL- WATTEN h 35 en 50 Cent het pakje. Verkrijgbaar aan het centraal-depöt voor Nederland en België bij M. J. C. HAM, te Utrechtverder EdamWed. KLINKENBERG. HarlingenS. SCHOON HOF. Hoogwoud, GEBR. KOGELBERG. Leeuwarden, H. MATIIIJSSEN. Rijp, J. VERDONK. Sckagen, G. W. STöVE. Texel, J. SIPKES. Hoorn, II. K. LAMPE. Purmerende, C. MOHRMAN. IVormerveerG. GROOT. Alkmaar, SCIIREUDER en Co., Apoth. En verdere Depots, op de gebruiksaanwijzingen vermeld. Aanvraag om Depót franco, M. J. C. HAM, Utrecht. Aan het Bureau dezer Courant is gratis eene BROCHURE te bekomen, bevattende nadere mededeelingen, wegens de geneesmethode van den, ook in Nederland, door vele ge lukkige genezingen bekend geworden Arts Dr. Med. FRIED. DOECKS. Ten gerieve van het publiek is voor Ne derland een depót gevestigd te Meppel, bij de Ileeren J. A. BOOM ZOON, alwaar het geneesmiddel, tegen inzending van het in bovenbedoelde bro chure bepaalde bedrag, is te verkrijgen. BINNENHAVEN. NIEUWEBRUG. De ondergeteekende berigt hiermede dat van af 1 Maart de meeste KATOENEN GOEDEREN in zijn magazijn we derom met 5 0/, verminderd zijn geworden; dus sedert 1 Januarij dezes jaars circa 15°/0, ten einde den grooten voorraad dien hij nog heeft, te vermiudereu. Me prijzen van verschillende artikelen zijn als volgt: 5/4 Fransclie prima kwaliteit GEDRUKTE KATOENEN van af 5/4 Engclsche Paarsche Idem Voluit 2 Els LINNEN VRIESBONTEN, soliede BOEZEROEN- en KIELSTREEPEN t BEDDENBONTEN, prima kwaliteit 5/4 Effen Witte KEPER 5/4 AMERSFOORT en KOORÜDIEMET 6/4 ongebleekt KATOEN 5/4 Wit KATOEN 5/4 Haarlemmer KATOEN, SERVET- en LUIJERGOED 5/4 Linnen SERVET- en LUIJERGOED G/4 Hemden LINNEN 5/4 Engelsche DIEMETS P1LOWS en GRIJZE ÜIEMETS Grijze, Bruine en Zwarte VOERINGS Eene groote partij fijne BLE LEPELDE R LINNENS tot ongekende lage prijzen, en verschillende'andere KATOE NEN artikelen. Tevens worden verschillende FANTAISIE- en MODE-ARTIKELEN van het gepasseerde jaar topspot- prijs opgeruimd, zoolang de voorraad strekt, als: KLEEDJESSTOFFEN van af 20 cents. Geborduurde KRAGEN van 50, 60, 75 cents a fl.voor 20, 25, a 30 cents. Zijden Dames- en Kinder FICIIUS van 60 cents tot f 1.50 voor 40 tot 60 cents. Zijden Dames SLIPS in alle kleuren voor 7j cents. Fluweelen Dito voor 12'- 15 a 20 cents. Hoeden-LTNTEN van 60 ct. tot f 1. voor 20 tot 40 cents. Geknoopte Dames FICHUS van f 1.25 en f 1.75 voor 60 a 80 cents. Heeren Zijden SLIPS van 75 cents voor 20 it 25 cents. Roode Lakensche TAFELKLEEDEN van af f3.OMSLAGDOEKEN voor het Voorjaar van f5 a f6 voor f3 en f3.50 en verschillende andere Artikelen voor de halve inkoopswaarde. Van en met den 25 Februarij tot en met den 3 Maart 1865, zijn in de zeehaven het Nieuwediej) binnengekomen de onderstaande Schepen, met 50 en meer Palmen diepgang. 22}- Ct. 25 20 27| per stuk 6.50 6.75 van af 22 J- Ct. 15 v 25 32}- Ct. h 35 o 32}- n 30 10 n SOORT VAN SCHEPEN. ÏS'ederl. Fregat, Engclsch Nederl. Bark, Harnb. Fregat. Neder 1. n Bark, NAAM van het Schip. Isis. Leaping Water. Gelderland. A. II. Will. Vier Gezusters. Drie Gebroeders. Elisabeth. Brouwershaven. Van de vorige week Engel. Fregat.IVictoria. van den Gezagvoerder. C.L. Torly Duw el M. Luckie. D. Graaff. W. Ilavcker. S. K. Otto A .11.Wehdemeijer.' J. Storm. A. Huizer. J. Gregorij. Door welk zeegat binnen gekomen. 50 Het Schip passeerde den buitendrempel. Schulpeng. Datum. 26 Fcbr. 27 27 27 27 1 Maart. 1 3 24 Febr. Uur. 3 nm. 9 vm. 2 nm. 4.30 nm. 10.30 nm. 1 nm. 9 nm. 3 Dm. Weerkundige waarnemingen op het Obsen'atorium te Helderom streeks den tijd dat het schip den drempel passeerde. WEERS GESTELDHEID. Digbetr.vocht, w inder. Helder bew. mooiw. Helder mooi weer. Helder goedweer. Idem idem wein. wind, Digtbew. mooiweer. Betr. regenbuijig. Held. wind. goedweer. Digtbew. en betrokk. WATERSTAND betrekkelijk volzee. Toestand van de Zee. Rigting van den wind Regtw. Windd. op de vierk el kilo's. 0.11 el oud. volz. W.hol in z. zwtï. 10.0 0.20 Wein. zee. NW. 1.2 1.36 Gewoon. NW. 0.9 0.10 bov. Kalm. NW. 0.9 0.67 n oud. Kalm. ztw. 0.7 0.86 Kalm. W'NW'. £1.0 0.26 bov. Gewoon. zwtwr. 0.8 0.27 ond. Golvend. Nwtw. 8.0 0.99 cl ond. volz. W.hol in z. zzw. 16.C Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4