<QefÖer, JlieutoeDiep, IMfemsoorÖ, enj. JK 397. Vijfde «laargang. 1865. ZATURDAG 18 MAART. BEKENDMAKING. Jfè 46 en 76, Zitting van den Gemeenteraad NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor S maandenƒ1.30 Franco per post 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertenties van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertentiën intezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Door liet gemeentebestuur wordt het navolgende gepubliceerd BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente HELDERbrengen ter kennis van de belanghebbenden dat van de geldleening, groot ƒ80,000, ten laste dezer Gemeente aangegaan twee aandeeleu zijn uitgeloot, en wel en dat, tegen overgifte dier aaudeelen en daarbij behoorende Coupons, de aflossing en rente-betaling van den 1 Julij a. s. af, zal plaats hebben ten kantore vau de Associatie Cassa te Amsterdam. Kelderden 15 Maart 1865. STAKMAN BOSSE, Burgemeester. L. VERI1EYSecretaris. op Dingsdag 14 Maart 1865. Voorzitter de heer Mr. K. J. C. Stakman Bosse. Secretaris de heer L. Verhey. Tegenwoordig 12 leden. Afwezig de heeren Papineau, Haremaker, Slebe, van Strijen en Janzenvan beide laatstgenoemden is eene veront schuldiging ingekomen. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goed gekeurd. 1). Benoeming van een lid der Plaatselijke-Schoolcommissie. Door genoemde commissie zijn op de voordragt gesteld de heeren W. W. Bingleij en T. C. Zur Miihleneerstgenoemde wordt gekozen met 7 stemmen. De mededeeling van dezelfde commissie, dat in hare jl. gehouden vergadering, zijn her kozen tot presideDt de heer J. J. Backer Dirks, er tot secr. de heer C. de Cock, wordt voor kennisgeving aangenomen. 2). Vaststelling van het Kohier der Honden-belasting Het primitief kohier op ƒ1025.en het suppletoire ten bedrage van ƒ22.worden met algemeene stemmen goed gekeurd. 3). Brief van het Armbestuur, betreffende het overschrijden der kosten voor de Spijsuitdeeling. De magtiging wordt daartoe gevraagd en zonder discussie met algemeene stemmen besloten die te verleenen. 4). Kosten van bestrating. Wordt gevraagd goedkeuring voor de buitengewone uitgave van ƒ150.— aan het opbreken en lager leggen eener nieuwe bestrating, in een gedeelte van de Achterstraat. Die goed keuring wordt verleend met 8 stemmentegen 1die van den heer de BreukB. en W. houden zich buiten stemming. 5). Adres van eenige ingezeten omtrent de brug aan den in gang van het llcldersche kanaal. Wordt gelezen een adres van den heer Hugenholtz cn meer dere ingezeten waarbij in het belang van den handel wordt verzocht om de te maken brugeene doorvaartwijdte te geven van 9 h 10 ellen. De Voorzitter deelt mede dat de commissie van onderhouds werken voorgesteld heeftde wijdte op 8 h 9 ellen te^ bepa len en verzoekt aan den heer Strootmanom als lid van gezegde commissie dat voorstel nader te willen toelichten. ZEd. voldoet daaraan, en toont op eene gemaakte teeke- ning aandat er terrein ontbreekt om het kanaal de noodige wijdte te geven die vereischt wordt tot het elkander passeren van zeeschepen. Spreker ziet de noodzakelijkheid niet in om het Ileldersch kanaal voor zeeschepen bevaarbaar te maken en wijst tevens op de ongunstige tinantiënen op de kosten der te maken brug met de daarmede in verband staande aarde werken. Na eenige discussie wordt op voorstel van den Voorzitter besloten, de doorvaartwijdte vast te stellen op 9 ellen. 6). Brief omtrent de Gynmastie-school. Door het Departement Helder der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen wordt gevraagd een locaal tot daarstelling van bedoelde school en de bezoldiging van den onderwijzer. Een gedeelte van het gebouw vroeger gebruikt tot werkin- rigting zou voorloopig geschikt zijn tot het geven van onderrigt. De Voorzitter stelt voor dit verzoek in eene volgende ver gadering te behandelen en ten opzigte van het laatste punt het gevoelen van Commissarissen van liet ziekenhuis in te winnen, of het houden van dergelijke school ook hinderlijk kan zijn aan de zieken die in het aangrenzend lokaal wor den verpleegd. Daartoe wordt besloten. 7). Ingekomen verslagen van de Schoolcommissievan de Teekenschool en van het Ziekenhuis en de Apotheek 1864. Er wordt goedgevonden de stukken bij de leden aan huis rond te zenden. 8). Mededeeling van ingekomen stukken. a. Eene missive van den Commissaris deslvonings, waarbij kennisgeving van het overlijden van II. M. de Koningin-Moeder. De heer de Breuk stelt voor een adres van rouwbeklag aan Z. M. te zenden, en stelt de vergadering in kennis met een door ZEd. ontworpen concept. Het voorstel en het concept worden met algemeene stemmen goedgekeurd. b. Dat het door deze gemeente te leveren contigent voor de Nationale Militie voor dit jaaris gesteld op 43. c. Een adres van den heer R. Vos en meer andere onder teekenaren met verzoek om verbetering van den weg en om straatverlichting in de Nieuwstraat in de Nieuwstad. Wordt na eenige toelichtingen van den Voorzitter, gesteld in han den van de onderhouds-commissie om advies. Op de gewone rondvraag niemand het woord verlangende wordt de vergadering gesloten. POLITIEK OVERZIGT. Even als de Wurtembergsche kamer geprotesteerd heeft tegen de inlijving der Elbe-hertogdommcn bij Pruisen, verwacht men dat ook de Beijersclie zich in dien zin ver- verklaren zal. De heer von der Pfordten zou ter voorko ming van eene interpellatie met dat doel aan de regering gerigt, een voorstel bij den bond doen. Eene geheelc zitting wijdde de Pruissisehe kamer dezer dagen aan de adressen van afgescheidenendie zich beklaag den dat hun de vrije uitoefening der godsdienst niet was veroorloofd. De minister van eeredienst liet in antwoord op de beschouwingen ten voordeele der adressanten uitko men, dat geen enkele onwettige maatregel ten hunnen op zigte was toegepast; dat ook zij onder bescherming der constitutie stonden. Hij voegde er echter bij dat de rust van den staat vorderde dat men nieuwe sccten niet duldde. De laatste berigteu uit Nieuw-York loopen tot 2 Maart en bevatWR' het volgende: De dagbladen uit Richmond gewagen van eene eventuele

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1