BURGERLIJKE MD DER GEREEMË TEXEL ontruiming dier stad. Stierman heeft Comlumbia in brand gestoken, omdat er op zijne soldaten was geschoten. De wanhopige toestand waarin het Zuiden verkeert heeft ook generaal Lee bewogen te verklaren, dat de wapening der negers thans raadzaam zou zijnterwijl hij er bijvoegde dat men in korten tijd goede soldaten van. hen zou kun nen maken. Geheel in overeenstemming hiermede heeft hij de regering den maatregel aanbevolen, om oumiddelijk alle neger onder de vanen te roependie op voorwaarde van vrijheid geneigd zouden zijn het Zuiden met de wapens te verdedigen. In het congres der Zuidelijke confederatie heeft het co mité voor buitenlandsche zaken een concept-besluit voorge dragen waaraan wij het volgende ontleenen //Ofschoon het congres het betreurt, dat aan de bevol king der Geconfedereerde Staten geen ander alternatief is overgelaten dan de voortzetting van den oorlog, of de on derwerping aan vredesvoorwaarden, die even verderfelijk als onteerend zijnbesluit het nogthans de gevolgen dezer handeling der autoriteiten van het gouvernement der Ver- eenigde Staten aan te nemen, onder plegtige verklaring dat het onherroepelijk besloten heeft, den oorlog met de Ver- cenigde Staten voort te zettenzoolang tot deze mogendheid van iedere poging tot onderwerping zal hebben afgezien en de onafhankelijkheid der geconfedereerde staten gevestigd zal zijn. Uit Mexico wordt gemeld, dat de 7000 inan sterke be zetting van Oaxaca zich op genade den 9 Febr. aan den maarschalk Bazaine heeft overgegeven. Diaz werd gevangen genomen en dood geschoten. De guerilla's van Romea en Ronga werden uiteengedreven. Keizer Maximiliaan heeft ver boden dat schepen uit Matamoros naar Amerikaansche havens zouden worden uitgeklaard. De Fransche consul te Matamoros is verdreven. ITIBÏÏWSTIJDI1T3B1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 17 Maart 1865. Heden, de dag waarop het stoffelijk overschot van wijle II. M. de Koningin-Moeder te Delft wordt ter aarde besteld, wordt hier, zoo als door het geheele land wel het geval zal zijn, in stilte doorgebragt. Het gelui der klokken, stemt tot ernstig nadenkenen de vlaggen halfstok gehe- schen op 's Rijks werf, van de in de haven liggende Marine- en Koopvaardijschepen en bij enkele particulierendoet voortdurend aan de treurige plegtigheid herinneren die elders plaats heeft. De order, betreffende het lossen van minuut-schoten op de reede alhier van Zr. Ms. stoomschip de Amstelis weder ingetrokkenzoodat daaraan geen gevolg is gegeven. He den namiddag ten 1 ure zijn de vlaggen in top geheschen, ten blijke dat de plegtigheid was afgeloopen. Door den gemeenteraad is besloten een adres van rouw beklag aan Z. M. den koning in te zenden, dat zeker het gevoelen zal uitdrukken van ieder regtgeaard ingezeten dezer gemeente. Op Vrijdag 31 Maart a. s., des middags ten één ure zal aan het raadhuis alhier, in het openbaar worden aanbesteed: Het doen van eenige herstellingen en vernieuwingen aan, alsook het onderhoud van de gemeente-gebouwen, bruggen, riolenenz. Z. M. heeft aan den heer J. T. Zur MiihlenOosten rijkse!. vice-consul alhier, vergunning verleend tot het aan nemen en dragen der versierselen van ridder der Orde van Frans Joseph, hem door Z. M. den keizer van Oostenrijk geschonken. Dingsdag 11. had in Tivoli het laatste wintcr-concert plaats van het concert-gezelschap Apollo. Wij mogen de directie geluk wenschen, dat zij in staat was, bij den min gunstigen toestand der kas, zooveel te doen om de uitvoe ringen aangenaam te doen zijn en aan de leden een edel kunstgenot te verschaffen. Bijzonder was dit het geval met het laatst gegevene concert. De schoone ensemble-stukken werden met juistheid uitgevoerd, en het pianospel van den jongen heer W. Ezerman voldeed zeer wel en behaagde vooral door groote naauwkeurigheid en vastheid van maat. De toe juichingen die aan het orchest en aan den jeugdigen pianist ten deel vielen, waren dan ook ruimschoots verdiend. Doch alles werd dien avond overschaduwd door den ver- rukkelijkeu zang van mej. M. C. E. Kersjes, eene jonge Hollandsche zangeres, die nog weinig naam heeft gemaakt, doch hier bijzonder heeft voldaan. Hare liefelijke en altijd heldere stemhaar zuiver en gemakkelijk treffen der toonen ook bij de moeijelijkste gedeelten van den nscena Italiana van Fesca"en vooral hare uitmuntende, gevoelvolle voor- dragt maakte op allen ceneu onvergetelijken indruk, die even duidelijk bleek uit de eerbiedige stilte gedurende den zang, als uit de luide bravo's en het daverende handgeklap, waarmede zij telkens werd begroet. Wclligt zijn de vele snel opvolgende openbare vermake lijkheden, die in deze week hebben plaats gehad, wel eeniger- mate de oorzaak dat de zaal zoo slecht bezet was. Gaarne zouden wij gezien hebben dat eene veel talrijker vergadering deze uitvoering had bijgewoond en het is te hopen dat voortaan eene groote opkomst meer aanmoediging! moge schenken aan allen die voor dezen genotvollen avond zoo veel moeite en zorg hebben besteed. De officiers van gezondh. 2« kl. bij de zeemagt F. J. van Leent en J. J. W. de la Cour, dienende op Zr. Ms. wachtschip alhier, worden met den 1 April a. s. gedetacheerd bij het hospitaal der marine alhier. De luit. t/z. le kl. J. H. P. E. Kniphorst, laatst behoord hebbende tot het eskader in Oost-ludie, en met particuliere gelegenheid van daar teruggekomenis met den lln dezer op non-activiteit gebragt. Zr. Ms. schroefstoomschip Vice-Admiraal Koopman kommandant kapt.-luit. t/z.' J. M. I. Brutel de la Rivière, is den 26 Januarij jl. te St. Helena aangekomen, om den 28sten daaraanvolgende de reis naar Nederland voort te zetten. Dit stoomschip zal te Vlissingen binnenloopen. Uit Vlissingen schrijft men Heden (12 Maart) zijn de luit. t/z lc kl. jhr. H. O. Wichersen de kapt. der art.' v. Spengler alhier gearriveerd, ten einde de bewapening te bepalen van en eenige proeven te nemen met het gepant serde verdedigingsvaartuig Nimrod. Ook zijn hier drie Japanezendie te Delft hunne op leiding ontvangen, aangekomen, om 's rijks marine etablis sement te bezigtigen. Voor den polder Waard-Nieuwland te Wieringen zijn benoemd: tot dijkgraaf de heer J. Breebaart Klz.tot heem raad-secretaris de heer W. Heijbloktot heemraad-penning meester de heer P. Maats; en tot heemraden de heeren P. Schuurman en J. Tool. Het provinciaal geregtshof in Zuidholland heeft gisteren een 17jarigen jongeling, die reeds vroeger acht malen wegens diefstal en twee keer wegens lanalooperij is veroordeeldop nieuw schuldig verklaard aan vier diefstallen en hemin aanmerking nemende zijn nog jeugdigen leeftijd, veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. De heer Lodewijk Mulder, kapitein bij de inf.be last met de uitgave van bronnen en bouwstoffen voor de Nederl. krijgsgeschiedenis, te 's Hage, zoo gunstig bekend door de uitgave van de Jan Faessenen een tal geschied kundige werken, heeft de vertaling op zich genomen van het leven van Julius Cesar, van keizer Napoleon, waarvan de eenige geautoriseerde Hollandsche uitgave bij de firma L. E. Bosch en Zoonte Utrecht, zal verschijnen. Keizer Napoleon, die bij de officiële vertolkingen zich voorbehoudt de vertalers aan te nemen, heeft gaarne den arbeid van 't overbrengen van zijn werk in 't Nederduitsch aan een zoo bekwaam man als de heer Mulder zien toevertrouwd. Bij de uitgaaf der firma L. E. Bosch en Zoön wordt ook de atlas, bij 't werk behoorende, afgeleverd. Utr. Vagbl. Te Leeuwarden zijn 2 personen, die valschelijk op gaven voor eene arme weduwe giften in te zamelen en daartoe van geachte namen misbruik maakten, door de regt- bauk tot 6 maanden gevangenis veroordeeld. De Revue Franqaise mag niet meer verschijnenom dat zij van drukker veranderd is zonder hiervan aan de politie te hebben kennis gegeven. Dit feit kan een denk beeld geven van de gematigdheid en de zachtheid, waarmede de Fransche drukpers behandeld wordt. De aartsbisschoppen van Mexico en Michoaca en de bisschoppen van Queretaro en Oajaca hebben aan keizer Maximiliaan een brief geschreven over de bekende kwestie der kerkelijke goederen. Door de souverein is op dezen brief een krachtig antwoord gegevenwaaraan de hier vol gende veelbeteekeude volzinnen ontleend zijnGij zegt dat de Mexikaansche kerk nooit heeft deel genomen aan de politieke gebeurtenissen. Gave God dat het zoo ware 1 Maar er bestaan bedroevende documentendie duidelijk bewijzen dat zelfs de grootwaardigheidbekleeders der kerk zich in de armen der omwenteling geworpen hebbenen een deel der geestelijkheid een zeer sterk verzet tegen den staat heeft ontwikkeld. Gij zult moeten erkennenachtenswaarde pre laten dat de mexicaansche kerkdoor een betreurenswaar dige fataliteitzich maar al te veel gemengd heeft in de politiek en in de zaken van aardsch belang, en daardoor het R. Katholieke onderrigt der aan hare hoede toevertrouwde geloovigen verzuimd heeft." Van 9 16 Maart 1865. ONDERTROUWDCornelis Klaasz. Mandjelandman 25 jaren en Trijntje Eelman21 jaren. GEHUWD: Geene. GEBORENCorneliad. van Arnoud Langeveld en Aaltje Rab.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2