SE BAZAR. Attentie s.o.p. urbanijsTillen, PUBLIEKE VKRKOOPING M VEI1PACI1TIKG. De Notaris W. J. Hidde Bok c. aViiuis en ERF, staande en gelegen als voren, naast en ten Noorden van het voorgaande perceel, K, No. 176. Na afloop dezer VERKOOPING zal Publiek worden VERPACHT. MAANDAG. DINGSDAG. BUITENGEWONE OPRUIMING van LAPPEN WITTE GOEDEREN, en LAPPEN KLEEDJES STOFFENin alle kwaliteiten en grootten; BUITENGEWOON GOEDKOOP. B. A. VERMEULEN, Voor hetgroeijen van het Haar: ECHTE KLISWORTEL EN ROWLAND'S MASSER-OLIE NIEUW A PROPOS-SPEL, Maagversterkenile SLIJMlFDRlJVPiHE PILLEK. aww is van meening op Donderdag 13 April 1865 's avonds 7 in het Lokaal TIVOLI, te Helder publiek te verkooi'en 1. Een WINKELHUIS, afzonderlijk BOVENHUIS en ERF, staande en gelegen aan het Havenplein, op een der beste standen van het Nieuwediep, K. No. 21. Bewoond door W. de Jong, die daarin sedert een aantal jaren de Eruideniers-Affaire uitocfent. 2. Een HUIS en ERF, staande en gelegen als voren achterliet voorgaande perceel, in de Paleissteeg K, No. 172- 3. Een HUIS en ERF, staande en gelegen als voren, naast en ten Noorden van het voorgaande perceel, K, No. 173. 4. Een HUIS en ERF, staande en gelegen als voren, naast en ten Noorden van het voorgaande perceel, K, No. 174. 5. Een HUIS en ERF, staande en gelegen als voren, naast en tj^Noorden van het voorgaande perceelK, No. 175. 7. Een PAKHUIS en ERF, staande en gelegen als voren, naast en ten Noorden van het voorgaande per ceel, K, No. 177. I)e voormelde percelente ca men hebbende eene grootte van 4 Roe 67 El, zullen eerst ieder afzonder- lijk en daarna te zamen in één koop worden aange boden. 8. Een HUIS, zijnde thans Apotheek, met ERF, staande en gelegen aan de Hoofdgracht te Nieuwediep, K, No. 45. Bij de maand verhuurd aan den Heer J. van bekk voor ƒ16 per maand. 9. Een HUIS en ERF, staande en gelegen aan de Achterstraat te Nieuwediep, achter het voorgaande perceel, K, No. 137. De percelen Nos. 8 en 9 zullen eerst ieder afzon derlijk en daarna te zamen in één koop worden aan geboden. 10. Een HUIS en ERF, staande en gelegen in de Nieuw- stad, op den Noord-Westelijken hoek van de Wagen straat, Kad. Sectie C, No. 3161. 11. Een HUIS en ERF, staande en gelegen in de Nieuwstad voormeldnaast en ten Zuid-Oosten van het voorgaande perceel, Kad. Sectie C, No. 3162. 12. Drie WONINGEN onder één dak) met ERVEN, staande en gelegen als voren, op den achtergrond van de pcrceelen Nos. 10 en 11, Kad. Sectie C, Nos. 3158, 3159 en 3160. De percelen No. 10, 11 en 12, zullen eerst ieder afzonderlijk en daarna te zamen in één koop worden aangeboden. Eigenaar W. de Jong. 13. Een WOON- en WINKELHUIS en ERF met SCHUUR, staande aan de Hoofdgracht te Nieuwediep, thans bewoond door den Heer S. I. Groen, Kad. Sectie C, No. 2698groot 2 Roe 40 El. Eigendom van de Erven Mej. 1). M. Groen. 14. Een HUIS met AANGETIMMERTE en ERF, in de Langestraat aan den Helder, ingerigt tot diverse Woonhuizen en het houden van Publieke Verkoopingen, in de laatste jaren veel vertimmerd, Kad. Sectie A', No. 1766, groot 2 Roe 50 El. Eigenaar P. Jongkees. 15. Een HUIS en ERF, in de Blomsteeg, te Helder Kad. Sectie A, No. 1900, groot 58 el. 16. Een WOONHUIS met SCHUUR aldaar, Sectie A, No. 2980, groot 1 Roe 52 El. 17. Een BERGSCIIUUR en ERF aldaar, (ingang Lan gestraat), Sectie A, No. 3216, groot 1 Roe 90 El. 18. Twee WONINGEN onder cdn Dak en ERF, inde Wachtstraat, Sectie A, No. 3295, groot S9 El. Eigenaar C. Burgers. 19. Een IIUIS en ERF, in de Nieuwstad, Kad. Sectie C, No. 2831, groot 1 Roe 34 El. 20. Eene daarachter gelegen WONTNG, No. 2830, groot 16 El. Eigenaar boedel J. Dorenbos. 21. Een VAARTUIG, (zijnde een overdekte Visch- SChuit), ingerigt voor de dienst der Ambulante Re cherche te water, groot IS Ton, met al de daarbij behoorende INVENTARIS, liggende in de Binuen- haven te Nieuwediep. Eigendom van Mevrouw de Wed. Lastdrager. 1. Een Perceel LANDin den Helderschen Polder groot 1 Bunder 1 Roe 80 El, genaamd de Springer. Eigendom de Erven M. Boll. Nadere informatiën te bekomen op franco aanvrage ten kantore van den Notaris W. J. HIDDE BOK, voornoemd. lappendagen. De ondergeteekende adverteert bij deze dat zijn Depot alhier, gevestigd bij Mejufvrouw Westgracht bij de Nieuwe Kerk, L. 54, weder ruim voor zien is van de vroeger geannonceerde Artikelen als 4 cent en hooger, Appelen, PeerenLeeuwen, Katten, SchapenApen groote en kleine Kinderen, Harten met Kinderen, Citroenen, Pakjes Sigarenenz. enz. ECHTE KEULSCIIE EAU DE COLOGNE, in verschillende prijzen. per flacon 25 Cent en meerdere soorten van HAAR-OLIE. Daarbij bevindt zich tevens een groot Assortiment beste T'iï.VlSIjWiESSKirV. die voor den spotprijs van ƒ1.20 per dozijn en 12) Cent per stuk verkrijgbaar zijn. Ook is wederom voorhanden het AMUSEMENT VOOR JONG EN OUD, oin den avoud door te brengen. 100 Vragen en 100 Antwoorden 45 Ct. 50 50 (voor Kinderen) 35 B. M. SPANJERSBERG. Fabriekanl van geplakte Bruid- en Winkelzakken ie Rotterdam. Deze vermaarde PILLEN hebben de eigenschap de maagpijn en slijm weg te nemenen de aanwas van gal te voorkomende bijzonder gunstige werking die zij op de maag uitoefenen, doet de spijsvertering bevorderen en den eetlust opwekken. Als zuiverings- of purgeermiddel kunnen deze pillen niet genoeg aanbevolen wordendaar zij door hunne zachte werking volstrekt geen onaangenaam gevoel veroorzaken, en men in staat blijft zijne gewone bezigheden te verrigten. Het verzegelde doosje met berigt is 27) Cent. volgens het outlc en echte recept bereid verkrijgbaar a 30 Cents het verzegelde doosjemet berigt bij den llr. GAREL A. J. van ROSENDAEL, te Nieuwediep. Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4