$eföer, Jlieuroeöiep, Wiffemsoorö, enj. M 598. Vijfde Jaargang. 1865. WOENSDAG 22 MAART. BEKENDMAKING. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post ,1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjbs. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegclregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentienintezendcu. Iugezonden stukken een dag vroeger. Door liet gemeentebestuur wordt het navolgende gepubliceerd BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente HELDERbrengen ter openbare kennis dat de LIJST DER KIEZERS voor LEDEN van de Tweede Kamer der Stater-Generaal, de Provinciale Staten en van den Gemeenteraad, door hen op beden zijn vastgesteld dadelijk aangeplakt en gedurende veertien dagen op de Secretarie der Gemeente voor ieder ter inzage nedergelegd. Helderden 14 Maart 1865. Burgemeester en Wethouders voornoemd S'l'AKMAN BOSSE, Burgemeester. L. VER HE Y Secretaris. 1TI jTtTTTS T Lf D 11T 3 B 1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 21 Maart 1865. Op een door den heer J. II. Polak alhier, aan Z. M. aangeboden adres van rouwbeklag bij gelegenheid van het overlijden van 11. M. de Koningin-Moeder, is heden morgen door genoemden heer Polak ontvangen, een brief van dank betuiging, geschreven namens Z. M. én geteekend door den majoor van Mansfeldt, adjudanten particulier secretaris vanZ.M. Zondag avond jl. is tegenover de Ivoogersteeg alhier een manuier in het lleldersch kanaal geraakt en verdronken, men veronderstelt dat hij in beschonken toestand verkeerende, bij het zoeken naar zijn schako, die men later langs de vaart gevonden heeft, zijn evenwigt verloren heeft. Zaturdag is alhier binnengekomen het Ned. koop vaardijschep Zeemanshoop kapt. Reinierssen van Batavia; kort daarna kregen de zeilenmaker en een ligtmatroos he vige woordenwisseling, ter oorzake eener lang bestaande veete gedurende de reis; het treurig gevolg van dezen twist was dat de matroos den zeilenmaker een steek met een mes toe- bragt, waaraan deze onmiddelijk bezweken is. De dader is «ogenblikkelijk in arrest genomencn gisteren naar Alk maar overgebragt. Ds. Entingh beroepen predikant bij de Chr. Afg. Ger. gemeente alhier, zal op Zondag 2 April a. s.des voormid dags ten half tien ure, bevestigd worden door ds. J. Juch. Des avonds ten half zes ure zal de intreê-rede worden gehouden. Zr. Ms. schrocfstoomschip Watergeusis gisteren voor middag van hier naar zee vertrokkende bestemming van dit schip is het doen eener kruistogt. De navolgende plaatsen zullen successivelijk worden aangedaanLissabon, Paramaribo Cura?ao, de West-Indische eilanden, Montevideo en Rio- Janeiro. Het ('tat-major van dezen bodem is zamengesteld als volgt kapt.-luit. t/z. F. L. Geerling, kommandant; luit. t/z. 1° kl. G. F. Servatius, lc offic.luits. t/z. 2® kl. W. J. Adams en L. J. E. Hajeuius offic. van gez. 2® kl. J. van IJzeren offic. v. admin. 2e kl. C. C. M. Bervoets; edelb. 1° kl. J. C. Sprenger J. W. F. ridder Huijssen van Kattendijke, Z. J. Cambier en H. R. J. J. Thorbecke. De machine wordt bediend door de heeren: Ilardes 1® machinist, Jongkees 2" machinist, Klaus en Verloop 3® machinisten. De machine van Zr. Ms. stoomschip Cycloop is giste ren, na eene belangrijke reparatie, voor het eerst weder in werking gebragt en naar wij vernemen was de uitslag dier proefneming zeer gunstig. Dit is het eerste werk van dien omvang dat aan de on langs alhier op 's Rijks werf opgerigte fabriek voor stoom werktuigen is vervaardigd. Zr. Ms. schroefstoomschip Vice-Admiraal Koopman onder bevel van den kapt-luit. t/z. J. M. I. Brutel de la Rivière, is, blijkens een bij het depart. van Marine ont vangen telegram, den 16 dezer ter reede van Cowes (En geland) aangekomen. Zr. Ms. korvet Ballas, onder bevel van den kapt.-luit. t/z. W. C. Klis, is blijkens een bij het depart. van Marine ontvangen berigt van dien hoofd-officier, den 3 Febr 11. te Curaijao aangekomen. Genoemde bevelhebber had bet voor nemen om na weinige dagen zijnen kruistogt in de Caraïbi- sche zee voort te zetten en de daar liggende eilanden ouder Nederlandsch gebied te bezoeken. Een der Engelsche dagbladen meldt dat de Engelsehe regering besloten heeft zeven schepen te laten bouweu als de Watergeusmodel Alabama. De luit. t/z. kl. J. II. K. Croes, is ingaande met 1 Mei a. s. benoemd tot inspecteur over liet loodswezen enz. te Brouwershaven, ter vervanging van den luit. t/z. 1® kl. titulair J. L. L. Penning Nieuwland op zijn verzoek ontsla gen uit genoemde betrekking onder toekenning van pensioen ten bedrage van 1' 1534. Het is ons aangenaam te kunnen melden dat de lief dadige poging van den heer L. A. Laureij te Rotterdam, met de uitgave van het werkje de Kleine Etienne vrij gun stig is geslaagd. De opbrengst daarvan is geweest./405.50; welke gelden door de uitgevers, de firma Wed. Krap van Duijm, reeds op ontvangst der opgaven van inteekening, zijn voorgeschoten en aan de nagelaten hulpbehoevende betrekkin gen der omgekomen werklieden ter hand gesteld, ten einde direct in de dringenden nood te kunnen voorzien. Wij wenschen schrijver en uitgevers toe, dat zij niet mo gen ondervinden, hetgeen zoo dikwijls bij dergelijke zaken het geval isdat //ondank 's werelds loon is". Maar hoe dit ook zij, de zelfvoldoening iets goeds te hebben gewild en be tracht, is ook een genot van zeer groote waarde, dat helaas door zoo vele egoïstische creaturen nog niet geschat of be grepen kan worden. Dijkgraaf en Heemraden van den Anna 1'aulowna Pol der, zullen op Zaturdag 1 April, des voormiddags ten 11 ure, in het logement Veerburg aldaar, aanbesteden: 1. het uitvoeren van eenige grondwerken aan den Balgdijk, met de leverantie van 2100 kub. ellen puin. 2. liet uitvoeren van eenige grondwerken aan den Amsteldijk, met liet verzetten van steenglooijingen. 3. het verhoogen van den Oostdijk, het aanbrengen van een binnenberm en het verzetten van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1