l!()\IGZi)KT-|lESi;illlT\!l[(i)tl. MEEBElEt, IIUMiUII t;\ IMiOEDEl. M- WI\KELM, Stoomboot Texel. NUMMER VER WISSEL A AR. BlimiJkE M AM) DER GE\1KE\TE HELÜEII. TELEGRAM. A l> V E lt T E N T 1 E N. J. MOERBEEK. WORDT GEVRAAGD Adres in Persoonbij J. F. MANIKUS. EEN NET WOONHUIS, De Makelaar S. Th. BEETS, B. WERENDLIJN SMIT, Eenige goed onderhouden OPENBARE VERKOOP1NG. Mr. D. P. H. ABËRSON, Z OMËR DIENS T aangevangen op 15 Maart. Uit het onderzoek, waartoe men lateravergiug., bleek, dat de geheele zoogenoemde bevrachting een spiegelgevecht was geweest, de facturen der ingescheepte goederen vervalscht waren, de wijn twaalf of dertienmaal hooger was aangege ven, dan hij werkelijk waard was, en eindelijk dat het aan tal vaten, door de verdeeling van hun inhoud in kleineren vermenigvuldigd was. Volgens de acte van beschuldiging had Gaffney, uit Londen de onderneming bestuurd en alle zaken geregeld. Ten gevolge daarvan werd hij beschuldigd, den kapitein van het schipAndrac genaamd (en eveneens bij verstek ver oordeeld) met volkomen kennis van zaken bij de handelingen, die 't opzettelijk veroorzaakte verlies de sclioonerbrik ten doel hadden, ondersteund of gemakkelijk gemaakt te hebben, een misdrijf, waartegen bij art. 89 van 't Besluit van 24 Maart 1852, art. 9 der Wet van 10 April 1825, en art. 59 en 60 van het Wetboek van Strafregt is voorzien. In 't belang der assurantie-maatschappijen trad op de Pa- rijsche advocaat Dufour, die bij een levendig pleidooi, de grootte der misdaad en het afkeurenswaardige van dergelijke ondernemingen aantoonde. De verdediger Bequier daaren tegeneveneens van de Parijsche balie, wees op Gaffney's verledeneen ontkende alle deelneming van zijn cliënt aan eene misdaaddie door de acte van beschuldiging te regt zoozeer werd gebrandmerk. Was de naam van Gaffney wer kelijk al bij den processe genoemddit kwam alleen daardoor, wijl een der beschuldigden, door eene levendige doch ten eenemale valsche manoeuvrede justitie op een dwaalweg had gepoogd te brengen hetgeen hem dan ook werkelijk ten deele was gelukt, getuige zijne vrijspraak. Vervolgens stelde de verdediger al de handelingen van dien beschuldigde in het licht en poogde ook door schriftelijke bewij/en aan tetoonen, dat juist deze zich van het grootste deel der verzekerde som had meester gemaakt. In de zitting van 20 Febr. nam het O. M- bij monde van den advocaat-generaal Connellyconclusie en hield bij een requisitoirwelks voorlezing drie ure duurde de schuld van Gaffney staande. Met veel warmte repliceerde de verdediger hierop; hij maakte een levendigen indruk op zijne toehoorders, en eischte eindelijk in krachtigevurige woorden de vrijspraak van zijn cliënt. Na een duidelijk en volledig overzigt, dat de president van de zaak gaf, trok de jury zich in raadkamer terug, en toen zij, na verloop van een half uur tijds, in de zaal terug keerde, luidde hare uitspraak, dat Gaffney niet schuldig was. De aangeklaagde werd daarop vrijgesproken en onmiddelijk op vrije voeten gesteld. Van 10 17 Maart 1865. ONDERTROUWD: J. J. J. Sulkers, matroos bij de Marine, 27 jaren en C. Selk26 jaren. J. Dunk ketelmaker24 jaren en P. Wolven- dijk 20 jaren. GEHUWD: J. A. Obreen en M. M. van Herwerden. W. J. Aggcn- bach en A. C. van Deijck. A. H. Driesen en II. Erkelens. C. Putman en F. van Oosteu. J. Man en E. Sterk. II Wessels en A. C. Jansen. H. Bondewijn en M. C. van der Duijn. W. J. Bcrghen en N. Slauter. BEVALLEN: J. Körber geb. de Vos Z. D. Hirsch geb. Bak D. G. Vlam geb. Kunst Z. M. J. Eskens geb. Koenhaart Z. J. Namink geb. Smit Z. A. E. Schellingcr geb. Ebbinkhoff D. J. van den Brom geb. Winkel D. A. P. Jonker geb. Braacx D. E. Boonacker geb. Iloodt Z. A. Sebadd geb. van den Oever D. J. Giltjes geb. Kieft D. F. D. Arous geb. Nathans Z M. Vetten D. G. de Ruiter geb. Quak Z. A. M. vau der Wal geb. Burchhart D. E. Spaan D. OVERLËDENC. Koopman 20 maanden. C. Cele geb. Bijl 67 jaren a a. M. Schoon bergen 21 jaren. P. J. B: Huijbens 4 jaren. M. E. Blokker 19 maanden. T. Abbenes 25 dagen. K. J. Koningstein 7 maanden. T. Rieuwerts 3 jaren. Levenloos aangegeven 3. Heden Dingsdag21 Maart 1865. EFFECTEN Bears van Londen n Parijs a h JVeenen S Vast. u Berlijn Frankfort AMSTERDAM. 5°/o 5°/o 67o 8°/o 5°/o 5°/o 3°/o 3°/o 3°/o 3°/o 3°/o Metalliek (oude) Vereenigde Staten van Noord-Amerika Vcreenigde Staten 1882 Geconfedereerden Russische Spoorweg-Aandeelen Blaauwe Grieken Mexico (oude) Mexico (nieuwe) Binnenl. Spanje Turken Venezuela 59' 54' 25^ 43 49 f V o MAUKTI1EIUGTEN. ALKMAAR 18 Maart. Aangevoerd 6 Paarden f 60 a 180 7 Koeijen f 70 a pen f 12 a 26, 130 Varkeus 18 a 13, 69 Biggel per kop 65 a 724 ct. HOORN 18 Maart. Aangevoerd 14 mud Tarwo f8.48 mud Gerst fC. 105 gen f 5 260 Scha- 8 Boter mud Haver 1*5.25 mud Booneu Bruine 1*13, Paarden f6.50, 9 mud Erwten Graauwe fIO.25, op monster verkocht 140 mud Mosterdzaad 1*14, 85 mud Karweizaad f16, 14 Paarden f 55 a 160, 25 Koeijen f 95 a 200, 130 Kalveren f 3 a "8.50 90 Schapen f 10 a 21.5085 Varkens f 6 a 22.50 5 Zeugen f 1G a 36, 230 Biggen f3 a 5.50, 160 Kippen f0.60 a 2.25, 14500 Kip-Eijereu f2.10 a 2.30 4300 Eend-Eijereu f2.30 a 2.50 per 100, 1900 koppen Boter 60 a 65 ct. per kop. 90 mud Aardappelen f 1.90 a 2.60 per mud, 140 manden Appelen fO.SO a 1.10 60 manden Peereu f 0.80 a C.90 per mand. Vrijdag 24 Maart vertrekt van hier de Oost- Indische landmail via Marseille. De ondergeteekende FABRIEKANT van bovenstaand Artikel, berigt aan de belanghebbenden, dat de Heer J. BAIS, Gistverkooper te Nieuwediepdaarvan Depót houder is, voor de gemeente IdELDER, (NIEU )VE- DIEP) en TEXEL. AlkmaarMaart 1865. EEN voor een klein gezin. Te bevragen bij de Weduwe A. BOUWEN in de Langestraat te Helder. zal op Vrijdag 24 Maart 1865, des voorniiddags 10 ure, voor bet huis bewoond door den Heer J. C. ANNOK- KEE, Loodsgracht I. No. 396 te Nieuwediep, ten overstaan van den Notaris in het openbaar verkoopen Alles daags vóór den verkoop voor ieder te zien. Griffier bij liet Kantougerer/t te Helder, zal op Donder dag den 23°" Maart 1865, des voormiddags ten tien ure, voor het Huis, vroeger bewoond door de Weduwe HUPNER, Westgracht, Wijk L, N°. 2S8, achter de Nieuwe Kekk, verkoopen: WINKEL-GEREEDSCHAPPEN, TOONBANK MEUBELEN, BEDDEN, INBOEDEL, GOUD en ZILVERenz.en hetgeen verder ter verkoop zal worden aangeboden. Daags vóór den verkoopdag voor ieder te zien. Van TEXEL. 's Morgens6 ure. 's Avonds4.J. OP ALLE ZON- EN FEESTDAGEN RETOUR-BILJETTEN voor veel vermindering van vracht. NB. Alle Donderdagen eene Schuit op HARLINGEN. Adres: TEXELSCHE VEERHUIS. Van NIEUWEDIEP. i Morgens8 ure. i Avonds6 u

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3