J. H. STRIJBOSCII en Cohp., cakel a. j. YAN rosendael, te 's Hertogenbosch. Kapitaal: Een Millioen Gulden. Sigaren-Fabriekanlen, en Hofleveranciers van Z. M. den Koning der NederlandenPrijs -Medaille der eerste Provinciale Ten toonstelling van Nijverheid te s Hertogenbosch1857. DEBITEREN MET GROOT SUCCES tV 1 iV 1 4T Ook bij mindere hoeveelheden verkrijgbaar. KATI0]VAjjE gevestigd te ROTTERDAM Goedgekeurd door Z. M. den Koning. Directeur: Mr. W. SIEWERTSZ VAN REESEMA, Procureur bij de Arrondissemenls Regtbank en Officier der Orde van de Eikenkroon, te Rotterdam. AdministrateurS. VAN DER HELD, Assuradeur te Rotterdam. Adviserend Geneesheer voor den Helder: Dr. J. HAREMAKER. L. F. OVER DE LINDEN. M. DE VOGEL te Nieuwediep. A, DE NIJS te Helder. MULANG JAVA 3.00 per i T Kist, REGALIA LA UNION 4.37' per i Kist LA ESMIRALDA 4.00 1 T ii TRABUCOS iO cd ii PENATELAS n 5.00 ,i l 'k ii REGALIA VENUS 5.00 i ïff i Tff ti LA UNION ii 5.00 ii T ii EL JUDIO ERRANTE 5.00 ii BARBADOS (Marine Sigaar) ii 5.50 ii 1 T ii LA FLORISTA ,i 6.00 1 Tff 11 DE LA PESCATORA ii 6.25 II 1 T ii EL NECTAR CUBANO O O ti u INTEGRIDAD ii 6.25 1/ 'f ii EL UPMAN 8.00 ii 11 RENCURREL „7.50 ii Depot voor NieuwediepHelder en omstreken uitsluitend bij Levensverzekering-Bank, De waarborgen en voordeelen aan deze Bank verbondenwaardoor zij zich gunstig onderscheidt van andere dergelijke inrigtingen, zijn: le. Het kapitaal van EEN MILLIOEN GULDEN, bij de oprigting door de Inschrijvers bijeengebragt en beschikbaar gesteld. 2e. De uit de winsten op te rigten reservekas. 3e. De naauwkeurige berekening der tarieven, goedgekeurd bij Koninklijk besluit. 4e. De vaste geneeslieeren, zonder wier goedkeurend advies geen levensverzekering wordt gesloten 5e. Matige premiënen het dadelijk aanvangen der verzekering na de eerste premie betaling. 6e. Aanspraak bij staking der premie betaling op eene gedeeltelijke teruggave, als: na drie jaren op een derde, na 6 jaren op de helft, enz. 7e. Bevoegdheid om, na eenigen tijd verzekerd te zijn geweest, tegen 5 percent 'sjaars, een derde gedeelte der premie onbetaald te doen blijven of na drie jaren een derde en na zes jaren de helft der betaalde premieën ter leen te ontvangen. 8e. Bevoegdheid om de Polis, zonder kennisgeving aan de Bank, door cessie of bij endossement aan derden over te dragen of te verpanden. 9e. 25°/0 aandeel in de winsten der Bank, toe te kennen aan de verzekerden die minstens drie jaren deel gehad, en voor ƒ300.of daar boven zijn verzekerd. Nadere inlichtingen en Prospectussen worden verstrekt door den Agent voor de gemeente Helder Smidstraat, wijk E, No. 103, te Helder. Als Boden der Bank zijn aangesteld: Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4