|cfÖer, ïïieuroeötep, WtffemsoorÖ, eiifr. ZATURDAG 25 MAART. J\& 599.Vijfde Jaargang.1861^. - NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltïes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Oentenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Diugsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertentien iutezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. POLITIEK OVERZIGT. Zoowel de Deensche oorlog als de Poolsche opstand en de Italiaansche vrijheidskrijgaan welke zijde men zich ook schaarde, betroffen groote nationale belangen de kwestie die thans in Duitschland bovenaan staat is van geheel an dere natuur: het geldt eene schadeloosstelling, eeue betaling van verleende, diensten in den strijd tegen Denemarken. Zijn Pruisen en Oostenrijk het daarover eens, dan zal de Deen sche kwestie terstond zijn geëindigd, want zoo Oostenrijk vrede neeint met de Pruisische plannendan valt er bijna niet ineer aan te denken dat de middenstaten of eenig an dere Europesehe mogeudheid zich ernstig daartegen verzet- teu zullen. Het beginsel is reeds uitgemaakt: Oostenrijk zal toegeven, wanneer Pruisen slechts genoeg biedt; het is dus de vraag maar van wat meer of minder. Om het daarover eens te worden, wordt van beide zijden berekend welk aan deel Oostenrijk en welk aandeel Pruisen hebben gehad in de taak, hun als executeurs des hautes oeuvres van den Duitschen bond opgedragen. Pruisen heeft grooter offers ge- bragt, maar Oostenrijk heeft meer gewaagd, daar zijne ver houding tot andere staten, met name tot Italië, eeu oorlog voor hem gevaarlijker maakte, vooral wanneer, zoo als men lang vreesde, uit den strijd tegen Denemarken een Euro pesehe krijg mogt ontstaan. Het bondgenootschap van Pruisen zou het in de meeste gevallen weinig gebaat hebben. Maar zoo men daarom Oos tenrijk onverstandig noemt een bondgenootschap aan te gaan, dat voor hem zulke onvoordeelige kansen oplevert, eeue wei gering ware nog onverstandiger geweest, daar het zijn in vloed in Duitschland zou hebben verspeeld. Die invloed nu is vermeerderd, ja het heeft het keizerrijk maar een woord te kosten om geheel Duitschland, en misschien ook andere statentegen Pruisen in beweging te brengen. Dat weet Pruisen ook en het beste wat het dus doen kan is eene .schikking met zijn bondgenoot te maken, met andere woor den hem eene schadeloosstelling te bezorgen. Maar waarin zal die bestaan p Eene verbindtenis met Pruisen om hem het bestaan zijner Italiaansche provinciën te waarborgen Maar Oostenrijk zelf zou, daargelaten nog al het onzekere van zulk eeu verbond, daarop weinig prijs kunnen stellen, want het beseft zelf dat zijne heerschappij over Italië ten einde loopt. Het is slechts eene kwestie van tijd: op den duur kan de geest, die in Venetië, Padua en elders in Ttalie heerscht, niet onderdrukt worden en weinig is er noodig om eene revolutie daar te doen uitbreken, die aan het Oos- tenrijksch bestuur in het Vcnetiaansche een einde maakt, gelijk er een einde aan gemaakt werd in het Lombardijsche. Men moet dus op eene andere schadevergoeding bedacht zijn die eene wijziging van de kaart van Europa tengevolge zal hebben. Welk land zal er het slagtoffer van zijn Verschillende bladen maken gewag van eene onderhande ling tusschen Rusland eri Pruisen, over den afstand van eenige districten der provincie Posen. Die afstand zou moeten strekken om Rusland te verzoenen met de uitbreiding van Pruisen door eene inlijving van de hertogdommen. Het ge rucht wordt echter tegengesprokenen wel op grond dat Rusland thans veeleer geneigd zou wezen eenige van zijne eigene Poolsche landstreken af te staan om zich van de zorg daarvan te ontheffen, dan zelf Poolsche districten van anderen over te nemen. De berigten uit Athene worden met den dag onrustba render. De voorzitter van den ministerraad Canaris, heeft in een rapport aan den koning zijne ambtgenooten van alle mogelijke misdaden beschuldigd. Men vreest voor ernstige gebeurtenissen. In verschillende deelen des rijks hoort men den kreetde republiek of de doodAl verandert ook het ministerie, daardoor verandert toch de toestand des lands niet, en indien de bulgarijsche partij in dit troebel water visschende, weder aan het bewind kwam, zouden botsingen op de Turksche grenzen te vreezen zijn. De mogelijkheid daarvan heeft de beschermende mogendheden op den tegen- woordigen toestand aandachtig gemaakt en reeds zouden er naar men zegt, stappen door haar zijn gedaan om bij tijds maatregelen te nemen, die het uitbreken van eene omwen teling zouden kunnen voorkomen. De geDeraal Shermau is het bezit van Payetteville. Het gerucht betreffende de nederlaag van Early wordt bevestigd. Scherman heeft 87 officiereu en 1100 man troepen gevan gen genomen. De senaat der afgescheideu staten heeft het wets-ontwerp betreffende het wapenen der slaven aangeno men. Mac Culloch heeft bekend gemaakt, dat hij pogingen zal aanwenden om de betaling in specie te hervatten. 1TIE TT W S T IJ D 11T 3 B IT. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 27 Maart 1865. Het examen voor den rang van officier van gezond heid der 2e kl. bij Zr. Ms. zeemagtis gisteren met gewenscht succes geëindigd door de officieren van gezondheid der 3° kl. P. J. C. Broers, E. M. van Lier en M. C. Buijze, tot hiertoe gedetacheerd ten dien einde bij 's rijks Marine-hos pitaal alhier; en kunnen zij alzoo eerstdaags hunne definitive benoeming tot dien rang te gemoet zien. Woensdag jl. is in het 's rijks Marine-hospitaal alhier ter verpleging opgenomen een marinier van Zr. Ms. stoom schip Amstelblijkbaar in beschonken toestand. Gisteren is bij naauwkeurig onderzoek gebleken, dat het schouderblad, ter plaatse waar hetzelve met den ruggewervel is verbonden gebroken was, en verkeert hij alzoo in zorgwekkende om standigheden. Ds. Jacob Eigeman, predikant bij de hervormde ge meente te Zevenbergenzal op Zondag den 26™ Maart a. s. in het gebouw voor Evangelisatie, alhier, des voormiddags ten tien ure en des avonds ten zes ure het Evangelie verkondigen. Men schrijft ons van Alkmaar, dato 22 Maart: Gisteren avond omstreeks elf ure, onstond er brand al hier, op de korte nieuwe sloot, in het huis bewoond door den heer Verkozen, koopman in goud- en zilverwerkenenz. De brand begon in het achter gedeelte van het huis, en nam zoo snel toedatniettegenstaande de spoedig aange-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1