Jfè 400. Vijfde Jaargang. 186»; ^eföer, JlteumeÖtep, IMfenisoorÖ, enj. WOENSDAG 29 MAAKT. -Rü VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor S maandenƒ1.30 Franco per post 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags eu Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertentien iutezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. 1T IE TT 771 S T lï D 11T 3- E 1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 28 Maart 1865. Aan de opvarenden van den Texelsehen loodsritikelaar onder bevel van schipper S. C. Visser en van de Huis- duiner reddingboot, zijn door tusschenkomst van den inspec teur over het loodswezen alhier, en den consul van Groot- Brittannie te Amsterdam van wege het Engelsche Gouvernement geldelijke belooningen toegekendvoor hun allerlofwaardigst gedrag bij de met levensgevaar volbragte redding der be manning van het Engelsche schip Lady Mary Sluartin de gronden van den Noorderhaaks, op November 1863. Voor de opvarenden van den loodsboot zijn f 14-1 eu voor die der reddingboot f102 beschikbaar gesteld. Z. M. heeft bevorderd bij het korps mariniers, met ingang van den 1 April aanstaandetot majoor, den kapitein le kl. J. J. Soer; tot kapt. I5 kl. den kapt. 2e kl. I. Gautier; tot 1" luit. den 2n. luit. D. A. van Vuuren; tot kapt.-kwartierineester 1° kl. den kapt.-kwartierui. C. Deijl, en benoemd: tot 2n luit.-kwartieren, den serg., adspir.-kwar- tiermeester II. J. Lotsij. De offic. van adm. 2de kl. H. F. X Strengnaerts dienende op Zr. Ms. drijvende batterij Neplunusen F. C. Schaaljedienende op het wachtschip te Ilellevoetsluis worden met den laatsteu April a. s. op non-activ. gehragt. Daarentegen worden de offic. van admin. 2de kl. P. A. Le Mahicu en A. L. Thierens, beiden thans non-actief, met 1 Mei geplaatst, de eerste op de drijvende batterij Neptn- nusen de tweede op gemeld wachtschip. Zr. Ms. schroefstooinschip Heclorluit. ter zee le klasse C. A. W. Halverhout, wordt 16 April, en de Bommeler- waard- luit. ter zee le kl. F. I. Abresch, 1 Mei in dienst ge steld. Op de eerste, voor binnenl. dienst bestemd, zijn geplaatst de luit. ter zee 2de kl. K. O. v. d. Veen en A. J. Willekens, de offic. van gez. 3de kl. F. J. C. Broers en de adj.-admin. J. A. Kruijt; en op de tweede, bestemd naar de West-Indië, zijn geplaatst de luits. ter zee 2de kl. A. J. Cosijn en H. 11. Broers, de adelborst le kl. G. H. van Steijn, de offic. van gez. 2de kl. B. H. Thomson en de offic. van adm. 2de kl. W. F. E. le Rutte. Uit Vlissingen schrijft men: Het 11. Zondag alhier ter reede gearriveerde stoomschip le kl. de Vice Admiraal Koopman, komende uit Oost-lndië heeft het volgend etat majorkommand, de kapt.-luit. ter zee J. M. I. Brutel de la Rivière; le offic. de luit t. z. le kl. J. A. Baart de la Failleluit. t. z 2de kl. P. Wittop Koning, D. J. Weijs, H. J. Klein, P. le Comte en P. F. baron van Heerdt; offic. van gez. 2de G. A. M. van Ewijk offic. van gez. 3de kl. H. J. Nieuwkerkoffic. van adm. 2de kl. K. J. Adamsscheepsklerk H. Kits van Iieijningen. Men schrijft ons van Texel het volgende: Aangaande de jongeling, die hier in het begin van den vjnter vermist is geworden, kan ik u berigten dat zijn lijk '$zer dagen is gevonden; hij is met de brievensloep aan de iiors aangezet en van daar alleen bij het vallen van den avond naar deu Burg willen loopenmen vermoedde reeds toen dat hij zijn weg zou hebben genomen over een toen digt gevroren diep water en door het nog niet overal sterk genoeg zijnde ijs zoude geraakt zijndit vermoeden wordt thans zoo goed als bevestigd, want in bedoeld water is het lijk ge vonden met een doek met goed in de haud geklemdook eeuige rijksdaalders heeft men nog in de zakken zijner klee deren gevonden. Mede verdient vermelding als eene zeldzaamheiddat hier dezer dagen een klamp hooi is verkocht, die hoewel onge veer twintig jaren oud zijnde, het hooi zich nog blank, zui ver en in zeer goeden toestand bevond. Z. M. de Kouing heeft eene gratificatie van f75. toegekend aan deu postschipper W. Klyn op Terschelling als bewijs van Z. M. tevredenheid over de verdienstelijke wijze waarop hij zijne betrekking waarneemt. De per telegraaf ontvangen Oost-Tndische berigten loopen tot 15 Februarij: De aldaar aangekomen schepen waren: EerstelingMaria Anna, Henrriëtle Elisabelh Ausanua, Watergeus Jan van Galen, lierman de Ruyter en Erede. Het schip Voorwaarts, kapt. Kerkstra, van Batavia naar Rotterdam is gestrand eu verbrijzeld. De equipage en lading zijn evenwel behouden. Men schrijft ons van Alkmaar dd. 27 Maart 't volgende: Ter aanvulling van mijn vorig schrijven betreflende den hier plaats gehad hebbenden brand is dienendedat den be woner, de hr. Verkozen, (zoon) door de politie gearresteerd is, tengevolge van geruchten dat er zich bij deu brand eene sterke petroleum-lucht moet hebben verspreid, waaruit men de gevolgtrekking maakt dat het huis met petroleum zoude zijn besmeerd geweest, waaraan men de snelle toe neming van den brand wil toeschrijven. Zoo als het gewoonlijk gaat met dergelijke geruchten, wan neer zij nader onderzocht worden, is maar zelden de eerste man te viuden; dit schijnt ook hier het geval te zullen worden. Echter ik wil de politie niet vooruit loopendie in alles een uaauwkeurig onderzoek heeft ingesteld. Hartelijk wensch ik echter dat die bemoeijiugcn tot niets mogen leiden, in het belang der menschheid en in dat van de familie Verkozen. Dit moet ik hier echter nog bijvoegen dat liet huis, toebe hoorde aan den heer Verkozen (vader) en geassureerd was tegen flOüO; een bedrag, verre beneden de waarde van het pand. Wat echter het eigendom van den zoon aangaat, zoo als den inboedel, die was verzekerd tegen f3000 eu zijn goud-en zilverwerk, waarin hij handelde, tegen f 6000. Men vindt dat deze laatste postjes nog al hoog zijn, hetgeen zeker geen goed heeft gedaan aan de ontstane vprmoedens. Maar dit is vrij zeker dat men uit den brand niets van eenige waarde heeft kunnen redden. Welligt dat de hoe veelheid van het in de puinhoop te vinden gesmolten goud en zilver eenig meerder licht in deze zaak zal geven. De discussien over wet No. III, regelende de uitoefe ningder geneeskunst, zijn in de T. Kamer afgeloopen, en liet ontwerp is aangenomen met 30 tegen 29 stemmen. In

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1