M 401 Vijfde Jaargang. 1805# X1 <§efÖer, Jtieumeöiep, WiffemsoorÖ, cn.v ZATURDAG 1 APRIL. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Ad veeten tien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentiènintezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. POLITIEK OVERZIGT. Terwijl de ministeriële M. Post het tijdstip geschikt acht, oin de voorwaarden bekend te maken, waarop de paus in Engeland zou kunnen worden toegelaten, wordt uit Madrid per telegraaf gemelddat Spanje den paus als hij Rome verliet, de Balearisehe-eilanden in bezit zou aanbieden, terwijl de Politica beweert, dat de paus liever het paleis te Sevilla zou gaan bewonen. De mededeeling dat Beijeren 6000 inan troepen aan den paus zou leveren, ook dezer dagen gedaan, verdient geen geloof; Napoleon heeft verklaard, dat hij geen vreemde troepen in Rome zou dulden, als de ïransehen de hoofdstad der R. C. Christenheid hadden verlaten; niemand zal dus in strijd daarmede handelen. Uit al deze berigten blijkt intusseheu, dat er te Rome iets broeit. De paus wil trouwens geen nieuw leger vormenen als de Eranschen de stad verlaten, is het zeker, dat er dadelijk eene omwenteling zal plaats hebben. De verhouding, door de Sept.-overeenkomst in 't leven geroepenopenbaart dus nu reeds hare gevaren en moeijelijkheden; dat Napoleon derhalve een zijner oudste en meest vertrouwde vrienden, de Persigny, naar Rome zondzou in de tegenwoordige omstandigheden zeer te begrijpen zijn. Peuters /Igentschap deelt den tekst mede van het voor- Stel dat te Prankfort door Beijeren en Saksen bij den bond is ingediend, tol strekking hebbende, dat Pruisen en Oostenrijk het hertogdom Holstein aan den hertog van Augustenburg geven, om doorhem bestuurd te worden, .en dat zij aan den bond medcdeelen welke onderlinge schikking zij ten opzigte van Lauenburg getroffen hebben. Volgens de berigten uit Kopenhagen was daar het gerucht in omloop als zouden al de ministers met uitzondering van die van justitie en oorlog, hun ontslag gevraagd hebben. Een ander gerucht meldt dat ook de twee laatsteu hun ont slag hebben ingediend. Garibaldi zal zich in de maand Mei naar Engeland be geven. Tegen dien tijd is, indien men een officieel schrij ven van den Oostenrijkschen minister van oorlog gelooven mag, eene expeditie tegen Venetie beraamd. Er zijn nadere berigten uit N.-Amerika. Uit een schrijven van Sherman uit Eayetteville van 12 Maart blijkt, dat diens leger in den besten toestand verkeerde. Te Columbia had bij de grootste arsenalen en spoorweggebouwen vernield en 43 stukken geschut genomente Cheraw 25 stukken en 3600 vaatjes kruid. Bij Kingston had Bragg eerst een korps Noordelijken teruggeslagen, maar 2 dagen later was die Zuidelijke generaal, toen er versterking van Scholfield was aangekomen verdreven. De heer Lincoln heeft een bevel uitgevaardigdom allen die met Zuidelijken ter zee handel drijven, inboorlingen of vreemdelingen, in hechtenis te nemen en te houden tot na den oorlog; inmiddels zijn ze als spionnen vervolgbaar. Vreemdelingen die in schending van de blokkade zijn gemengd, moeten binnen 12 dagen de Unie verlaten en er niet vóór het einde van den oorlog terugkeerenzij die aan deze waarschuwing niet voldoen zullen gearresteerd worden. De Washingtonsche bladen bespreken de mogelijkheid, dat de senaat den vice-president Andrew Johnson de be voegdheid zal ontzeggen om den voorzittersstocl te beklceden, teil gevolge van zijne ergerlijke dronkenschap bij de jongste installatie. Tijdingen uit Peru en Chilli, via New-York ontvangen, bevestigen dat er in die beide rijken rust heersebt. Coluinbia beeft den oorlog aan Eeuador verklaard. Hetzelfde telegram meldt dat het Caiiadische gouvernement een credict heeft aangevraagd van een millioen dollars, voor den aanleg van verdedigingswerken, en een orediet van 350,000 dollars, voor de bewapening van vrijwilligers. 1TIE TT TT S T U D 11T 3- S XT. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 31 Maart 1S65. Bij de op heden aan het Raadhuis alhier, plaats gehad hebbende aanbesteding van liet jaarlijksch onderhoud van gemeente-gebouwen, bruggen, riolen enz., zijn ingekomen 10 inschnjviiigsbiljettenals van de lieerenGebs. Klein, f6091.96; Gebrs. Moorman, f5235; R. Vos, f4310; P. Dekker, f4798; S. Gooien, f4789; C. Burgers, 1'4050; J. van der Woude, f4025; P. Spruit, f4010; P. Verlieij, f3848; Gebr. Korff, f3685. Z. M. heeft den heer W. J. Hidde Bok erkend als vice-consul der vrije en Hanzestad Lübeck voor den Helder en omstreken, noordelijk Alkmaar, met inbegrip van de eilanden Texel en Vlieland. Z. M. heeft met ingang van 1 April a. s. bevorderd tot kapt.-luit. t/z. den luit, t/z. lc kl. A. W. de Ruyter van Steveninck en tot luits. t/z. 1° kl. de luits. t/z. 2" kl. R. J. A. Bouricius J. Spanjaard en jbr. A. J. van Geen. De kapt.-luit. t/z. 11. L. de Haes, wordt met den laatsteu April a. s. eervol ontheven van het bevel over Zr. Ms. drijvende batterij Keplunus en dat bevel met den l Mei daaraanvolgende opgedragen aan den kapt.-luit. t/z. J. E. Buys, thans nou-actief. De offic. van gez. der 2de kl. bij de zeemagt W. T. Meyboom, thans non-actief, wordt met den eersten Mei a. s. geplaatst op Zr Ms. drijvende batterij Neptunus. Door den kerkeraad der Ncderduitscbe Hervormde ge meente te Arnhem, is op den 28 Maart geformeerd het volgende zestal: Acquoy, te Zalt-BommelEssenius Greeff, te Koog aan de Zaan; Haverschmidt, te Schiedam; van dei- Hoeve, te H allePitlo, teDeurne; Slotemaker, te Hoorn; en daaruit dit drietal: Acquoy, Essenius Greeff, Slotemaker. Het Nederlandsche klipperschip Kosmopoliet II, kapi tein J. Bouten, wiens zeildag van Brouwershaven naarJava op heden is bepaald, zal tevens medenemen de zijden vlag, met het teeken van het Metalen Kruiszigtbaar iu de roode baan, met 's Konings goedkeuring vervaardigd, als een ge schenk der vereeniging: "liet Metalen Kruis", voor bet oor logschip van dien naam, en zulks ais een onderscheidiugs- teeken voor de verrigtingen van dien bodein in de baai van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1