TELEGRAM, Simonoseki, op lo Nov. 1864, ton einde die vlag bij fees telijke en vaderlandsclie gelegenheden te mogen voeren van den grooten top. De offic. van administratie 2de kl. L. F. C. Seelkingde overtogt met dit schip makende, heeft de vereerende opdragt aanvaard, om voor de overbrenging de vereischte zorg te dragen. De Tweede Kamer heeft eindelijk de diseussiën over de geneeskundige wetten ten einde gebragten ten slotte aangenomen met 37 tegen 24 stemmen. Op den 6 April a. s. zullen eenige interpellatiën plaats hebben als: 1°. van den heer van Golstein Sr. nopens den tegenwoordigen stand der zaak van Holland's doorgraving, en 2°. van den heer Wintgens, over het gepubliceerde bouw plan of programma van het te stichten paleis voor de Staten-Generaal. inmiddels zullen de werkzaamheden in de sectiën voortgezet, en vooral de gewijzigde belastingwetten aan een nieuw onderzoek onderworpen worden. Daarna gaat de Kamer op reces uiteen daar vele leden wegens het invallen van de stille week voor Paschen om godsdienstige redenen dan verlangen te huis te zijn. Volgens de Prov. Noor dhr. Ct. is de soldaat J. W. verdacht van moedwillig de kleederen eener vrouw in brand te hebben gestoken, nog niet in vrijheid gesteld, maar zal hij integendeel eerstdaags voor den krijgsraad moeten ver schijnen. Volgens de Gron. Cour. laten zich velen, die tot he den gemoedelijke bezwaren hadden tegen de koepok-inenting, als voorbehoedmiddel tegen de kinderziekte, door de genees- heeren inentenen wel op aansporing van den lieer Groen van Prinsterer, die op deze wijze van zijnen grooten in vloed een zeer nuttig gebruik maakt. Volgens de. laatste berigten uit Oost-Indie, was de rust daar niet gestoordop sommige plaatsen echter had men weder veel last van overstroomingen (bandjers). Vele klagten werden in het binnenland nog geuit over het postwezen en niet minder over de politie. Voorts laten wij hier eenige berigten volgen Op den 31 Januarij 11., ongeveer ten 4 ure des mid dags, werd te Buitenzorg eene ligte aardbeving waargenomen die echter te kort van duur was om de rigtiug daarvan te bepalen. Bij eene drukkende lucht brak er ten 5 ure een hevig onweder los, dat een uur aanhield en waarbij de stort regen in felheid wedijverde met den donder en den bliksem. Hoewel er nog menschen, noch dieren, noch huizen werden getroffenzoo kan meu zich toch een denkbeeld maken van de électrische ontladingen, als men weet dat in de sterk be woonde kampong Paledang, welke eene oppervlakte van ji. m. 2-3 bouws beslaat, de bliksem negen malen in boomen is geslagen en een windwijzer, 7 ellen boven de kruin van een hoogen docrianbooin geplaatstdoor twee elkander opvol gende slagen werd gftrolfen en vernield. Te Batavia wordt verhaald dat Z. Exc.de gouverneur- generaal, onlangs des avonds tegen 9 ure in zijn schrijf vertrek komendealdaar een inlander aan de schrijftafel zag zittendie op afvraag wie hij was en wat hij daar uitrigtte verklaarde de Koning van Holland te zijn. Zijne Excellentie nam Zijne Majesteit bij den arm en geleidde Haar naar buiten bij onderzoek bleek de man een bekend krankzin nige te zijn. Men schrijft uit Soerakarta dat de cholera zoowel on der de inlanders als onder de Europeanen vrij hevig aldaar heerscht. Vele bandjers en daardoor het onder water staan der kampongs brengen het hunne tot de toeneming der ziekte mede. Is men goed onderrigt, dan moet er plan bestaan om eene oppervlakte van ongeveer 500 bouws ontgonnen gla- gahveld, ten behoeve der koffij-cultuur, op het land Lim burg, in de afdeeling Malang gelegen, met stoom te be ploegen. Het gouvernement, de handelmaatschappij de heeren J. Baier, W. Cores de Vries, O. G. Matzen en meer ande ren in Oost.-Iudie, hebben door inschrijvingen van hunne belangstelling in deze voor Java's landbouw zoo hoogst ge- wigtige onderneming doen blijken; men hoopt dat dit lotte- rijke voorbeeld alsnog door andere gevolgd zal wordenom reden de zaak aller belangstelling overwaardig is. Van Soerabaija wordt getneld, dat een inlandsch zie- ken-oppasser uit het groot hospitaal aldaar sateh's (een in landsch geregt) zou hebben doen verkoopen van menschen- vleeseh, en na de ontdekking van dit afschuwelijk misdrijf met vijf rottingslagen zijn gestraft. Het verhaal komt een ieder ongelooflijk voor, en met allen eerbied voor regterlijke uitspraken, gelooft men dat een straf van vijf jaren dwang arbeid aan het misdrijf, indien het gepleegd mogt zijn, beter evenredig zou zijn geweest. Aan den voet van den Ilohenwart, in het dal Puster- wald, district Oberzeiring, is onlangs een kind met een digtcn baard ter wereld gekomen. De baardharen waren laug en stijf, en men heeft, om het onvriendelijk uitzien van het kind te vermiuderenvóór den heiligen doop den baard af geschoren. Het Journal de Nice deelt mede, dat een landbouwer, Icard Bernardin genaamd, de. vorige week eene vrouw met een bijl heeft klein gehakt. Na deze gruwelijke misdaad volbragt te hebbendeelde hij zulks nog vertrouwelijk mede aan een zijner neven deze echter insgelijks met moord bedreigende, indien hij dat vreeselijk geheim zou openbaren. Maar ge lukkig heeft de neef de justitie er ineê bekend gemaakt, zoodat de afschuwelijke booswicht dan ook thans gearresteerd is. BDRGERIJKE STWD DER GEMKEÏÏE TEXEL. Van 23 30 Maart 1865. ONDERTROUWDGecne. GETROUWDArie Eelman eu Maria Garritseu. Harmeu de Wijn en Dirkje Groencveld. GEBOREN Maartje d. vau Coruelis Koopmau en Jaunetje Bruin. Pieter, z. van Pieter Kalis en Grietje Bakker. Nan z. van Jan Slot en Ilendrika Cliristiua van Doorn. llermiuad. vau Aldert Thiescu en Marigje de Ridder. OVERLEDEN Trijntje Schram20 jaren. Hendrik Zoetelief Sz. 19 jaren. Martinus Martinissen gehuwd met Johanna van Dongen 74 jaren. lleijer Blankers Pz. 37 jaren. Opgevischt het lijk van Comelis Buisman oud 21 jaren, welke op den 25 December 1864, in de Mok achter Texel is verdronken. M A l\ tv T l\ E It I G T E N. SC1IAGEN 30 Maart. 1 Paard f50. Magere Gelde Kocijcn 170 a 130. Vette Gelde Koeijen f 140 a 210. 36 Nuchtere Kalveren f3 a 9. 95 Overhoudersschapen 16 a 24. 1 Engelsclie Ram f50. 24 Magere Varkens f 10 a 22. 33 Biggen i'3 a 6. Konijnen 25 a 60 ct. Kippen 50 a 90 ct. Eenden 50 a 90 ct. Duiven 10 a 20 ct. Boter 77§ a 90 ct. per kop, of .1.03 a 1.20 ct. per Ned. tg- Kaas 25 a 40 ct. per Ned. f§. Kip- Eijercn 1'2.20, l^end-Eijeren 2.50 per 100 stuks. PURMERENDE 28 Maart. Kleine Kaas f30.Middelbare 1 32.Aangevoerd 16 stapels Kleine Kaas. 2 Middelbare. Boter. Van fl.tot 1.10 per Ned. tfê. Ge middeld f 1.05 per Ned. fg. Aangevoerd 62 Runderen. Handel stug. 85 Vette Kalveren. Handel vlug; de prijs was van 65 tot 85 ct. per Ned. fg. 183 Nuchtere Kalveren. Prijsvau f 3 tot 7 per stuk. llandel vlug. 27 Vette. Varkens. De prijs was van 50 tot 53 ct. per Ned. fi§. Vlug. 75 Magere Varkens, van 113 tot 18, en 160 Big gen, van f 4 tot 6 Handel matig vlug. 373 Schapen en Lammeren. Wei nig kooplust. 8 Paarden. Kip-Eijeren f2.35, Eend-Eijeren 1'2.50 per 100 stuks. 11 mud Appelen a 1' 1.80. Verleden Dingsdag zijn ter waag gewogen 12 stapels Kaas, wegende 2548 Ned. De hoogste markt was voor Kleiuc Kaas f30.Middelbare 1'29.50 Aangevoerd 1116 Ned. Boter. Weinig variatie. 43 h Heden Vrijdag31 Maart 1865. EFFECTEN Beurs van Londen n Parijs Weenen Berlijn u Frankfort Amerika willig. AMSTERDAM 5°/0 Metalliek (oude). 59®- °/0 5°/0 Vereenigde Staten van Noord-Amerika 1 6"/0 Vereenigde Staten 1882 59J- 8°/0 GeconfedereerdÉn 5°/0 llussische Spoorweg-Aandeelen 5°/0 Blaauwe Grieken20 3!,/o Mexico (oude)25J 3°/0 Mexico (nieuwe) 25), 3Binnenl. Spanje 6°/0 Turken50? 3°/0 Venezuela Men zegt boot aan vau New-York van 22 dezer goud en wissel beter. Men spreekt van overwinningen door de Noordelijken op de Zuidelijken en vredesvoorstellen. Woensdag 5 April vertrekt van hier de Oost-Indische landmail via Triest. A VEIiTEN T I E i\. Voorspoedig bevallen van eene welgeschapen DOCH TERC. BEÈTS—DE VRIES ROBBÉ. Nieuwediep, 28 Maart 1865. Algemeene kennisgeving. Heden overleed na eene korte doch hevige onge steldheid van slechts twee dagenons geliefd Zoontje ABRAHAM SIMON, in den aanvalligen leeftijd vau ruim 2 jaren. S. JAR1NG. G. JARTNGDE WIJN. Helder31 Maart 1865.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2