KOOI. HOFSTEDE, t ARBEIDERS WONINGEN, KINDERMEISJE jJubIMc TTerfioojnng. Dpenönrc Ifcrfuniping. MEUBELEN EN HUISRAAD, PUBLIEKE VEliIIÜRING BOUW,- WEI-HOOI LAND EN, Aanvaarding dadelijk. Publieke Aanbesteding AUrnlic s.si.jl B,K Voor betgroeijen van het Haar: ECHTE KUSWORTEL E\ llftWt WD'S M \C\S8FMLIE NIEUW A PiiOEOS-SEEL, Eene aanzienlijke partij en ruim $4 Bunders Heden overleed zeer plotselingdoch na eene langdurige ongesteldheid, tot diepe droefheid van mij, mijne Kinderen en Behuvvd-Kinderenmijne geliefde Echtgenoote BARBARA FREDERIKA BOKSTEE in den ouderdom van ruim 73 jaren. Nieuioediep30 Maart 1865. H. BOVINK. Heden ontving ik het voor mij en mijne dochters onverwacht en daarom zoo smartelijk berigt, dat mijn eenigste en hartelijk geliefde Zoon LEONARDUS van LEEUWEN, in den ouderdom van 23 jaren en 6 maan den, op zijne terugreize van O.-Indië, aan boord van het koopvaardijschip Kaap HoornKapt. J. L. Dick den 21 December jl. is overleden. Wat wij in hem verliezen, zullen zij beseffen, die hem van nabij gekeud hebben. Ook uit naam mijner dochters Wed. S. van LEEUWEN, Helder, 29 Maart 1865. geb. IIaesema. WORDT GEVRAAGD EEN sfV SS 14 a 15 JAREN OUD. Adresbij den Boek- en Papierhandelaar W. P. KOOU. BINNENHAVEN, No. 29. TE KOOP: Ongeveer 12000 Ned. ponden puik best HOOI, gewas 1864, geperst in pakken van 100 Ned. ponden. Te bevragen te NieuwediepHotel DEN BURG. De Makelaar S. Th. BEETS, is van meening om op Maandag 24 April 1865, des avonds ten 7 ure, in het Lokaal TIVOLI, te Helderten overstaan van den Notaris BERNARDUS WERENDLIJN SMIT, in het openbaar te verkoopen: 1. Een perceel WEILAND, gelegen in de gemeente Helderin den Helderschen Polder, kadaster sectie A, No. 661, groot 99 Roeden 90 Ellen. 2. Een perceel WEILAND gelegen als voren, kadaster sectie A, No. 625, groot 59 Roeden 10 Ellen. No. 1. Verhuurd aan Jan Aarsen, voor ƒ100. per jaar, tot Kerstijd 1867. No. 2. Verhuurd aan C. Kater, voor f 54.per jaar, tot Kerstijd 1867. Eigendom van den Heer H. Prins te Haarlem. 3. Een HUIS, met stalling voor 6 Koeijen, en ERE, staande en gelegen in de gemeente Helder, ge- teekend Lc-tter B, No. 37, kadaster sectie A, No. 56, groot 1 Roede 73 Ellen. Eigenaar S. Th. Beets. Nadere informatiën zijn op franco aanvrage te be komen ten kantore van genoemden Notaris en Makelaar te Helder, Dijkstraat, No. 384. Men is van meening, op Vrijdag den 21 April 1865, des voormiddagsten 10 ure, ten overstaan van den Notaris BERNARDUS WERENDLIJN SMIT, ten huize van P. JONGKEES, staaude in de Langestraat te Helderte verkoopen WAARONDER BEDDEN met ToebehoorenTAFELS, STOELEN, SPIEGELS, SCHILDERIJEN, KAGCHELS, KO PER-, TIN-, BLIK-, GLAS- en AARDEWERK. ALSMEDE Eenige Gemaakte MANS- en VROUWENKLEE- DERENj en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. TEXEL. Men is van meening op 12 April a. S., des 's voor middags Elf ure, in het Logement 1)E 011/LNJKBOOM aan den Burg, ten overstaan van den Notaris Mr. WILLEM BOK, publiek te verburen: eene genaamd D U IN O ORDinet staande en gelegen in den polder Eijerlatulgem. Texel. I'e verhuring geschiedt voor den tijd van negen Jaar. Nadere informatiën op franco aanvrage te bekomen ten kantore van den Notaris Mr. WILLEM BOK voornoemd. te TEXEL. Met magtiging van het Provinciaal Collegie van Toezigt op de Kerkelijke. Administratie'!) der Hervormde Gemeenten in Noordholland, zullen Heeren Kerkvoogden der Her vormde Gemeente aan den Burg te Texel, op Dingsdag den 18 April 1865, des middags ten 12 ure, in het Logement DE LINT)EBOOM aan den Burg gemeld, ten overstaan van den te Texel residerende Notaris JOIIANNES LUDOVICUS KIKKERT, publiek aanbesteden Het uitvoeren van eenige WERKEN aan en het geheel YEIINIEUWEN dei- Banken, Predikstoel, enz. in de groole kerk aan den Burg gemeld. Bestekken en inlichtingen zijn oo franco aanvragen te bekomen bij gemelden Notaris en den Heer KRIEGER, Provinciaal Opzigter te Alkmaar. De aanwijzing zal geschieden op Maandag 17 April des voormiddags ten 11 ure. De ondergeteekende adverteert bij deze dat zijn Depót alhier, gevestigd bij Mejufvrouw B. A. VERMEULEN, Westgracht bij de Nieuwe Kerk, L. 54, weder ruim voor zien is van de vroeger geannonceerde Artikelen als: 4 cent en hooger, Appelen, PeerenLeeuwen, Katten, Schapen, Apengroote en kleine Kinderen, Harten met Kinderen, Citroenen, Pakjes Sigarenenz. enz. ECHTE KEULSCHE EAU DE COLOGNE, in verschillende prijzen. per flacon 25 Cent en meerdere soorten van IIAAR-OLIE. Daarbij bevindt zich tevens een groot Assortiment beste T V*. B WC - sa '2 AS B-C die voor den spotprijs van ƒ1.20 per dozijn en 12J Cent per stuk verkrijgbaar zijn. Ook is -wederom voorhanden het AMUSEMENT VOOR JONG EN OUD, oin den avond door te brengen. 100 Vragen en 100 Antwoorden 45 Ct. 50 n 50 (voor Kinderen) 35 B. M. SP ANJERSBERG. Eabriekant van geplakte Bruid- en JVinkehakken le Rotterdam.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3