DE BAZ AR. AFSLAG. ffii VLIJT. FSTOOMBOQTDIENST ALKMAAR en AMSTERDAM. Jifi&iC&ff «1Z11I1 noocligdheden voor DAMES-HANDWERKEN MANUFACTUREN. FIXALE UITVERKOOP VAX DIVERSE KLEEDJES-STOFFEN BINNENHAVEN. NIEUWEBRUG. MOLENPLEIN. NIEUWEDIEP. Opruiming van eene groote partij MANUFACTUREN, W. IV. DE DOOS. op het GROOT NOOKDIlOLLArVDSCH KANAAL. Van AMSTERDAM via PURMERENDen ALKMAAR naar NIEUWEDIEP, v. v. RE6TSTREEKS DOORVARENDE. Voorloopige ZOMERDIENST, aanvang nemende I April 1865. En voorts eene extra dienst tusschen Wegens de voortdurende paniek die aan de katoenmarkt heerscht zijn eenige fabriekanten aangevangen de prijzen hun ner artikelen te verminderen. Ondergeteekende berigt ontvangen hebbende, van eene nieuwe prijsvermindering, die met 1 April in werking treedtberigt dat van af dien datum verschillende artikelen wederom met 5°/0dus sedert 1 Januarij met 20°/o v c rui i u d e r d z ij 11. 5/4 Engelsche Paarsche KATOENEN van af 20 Cts., 2 Els Linnen VRIESBONTEN 45 Cts.5/4 BOESEROEN- en KTELSTREEPEN van af 17J, 22Jj- en 27|, de beste kwaliteit 35 Ct., BEDDEBONTEN in verschillende breedten, van af 25 Cts,, 5/4 Wit KEPER per stuk f6.25, 5/4 AMERSFOORT per stuk f6.50, 6/4 Ongebleekte KATOEN van af 20 Cts., 5/4 Wit KATOEN van af 12>- Cts., goede kwaliteit 22J- Cts., 5/4 Haarlemmer DTEMET 25 Cts. Katoen SERVET- en LU1JERGOED van af 20" Cts., 6/4 Hemden LINNEN 30 Cts., 5/4 Linnen SERVET- en LUI- GOEÜ, zuiver Gareu van af 30 Cts., Asgraauwe DTEMETS van af 20 Cts., Grijze-, Bruine- en Zwarte VOERINGS van af 8 Cts. per El. Eene partij Gevlakte Grijze VOERINGS, omtrent 40 stuks van 22J- Cts. voor 13 h 15 Ct. en 0/4 prima kwalireit van 40 Cts.voor 2215. 25 Ct.van alle deze Goederenis voorraad genoeg en houdt de ondergeteekende zich aan deze prijzen voor de gehoele maand April. Ontvangen gedurende deze week: eene groote partij Nieuwe KLEEDJESSTOFFEN en OMSLAGDOEKEN. Eene voordeelige partij Zwarte ZIJDE, Geborduurde KRAGEN, MOUWEN, MANCHETTEN en STROOKEN, FICHUS, SLIPS en HANDSCHOENEN. Voor Heeren: de Nouveautés in Stoffen voor KLEEDINGSTUKKEN voor het aanstaande Saizoen,"Zijde FOULARDS, SLIPS, nieuwe modellen BOORDEN en OVERHEMDEN, enz. Over het Aan het ■BMT.J.. JT—nu van GARENS, BAND, SAIJETTEN, BREI-KATOENENbe- Weder ontvangen eene ruime sortering in bovenstaande Artikelen, welke voor de laagst mogelijke prijzen worden uitverkocht. ver beneden Inkoopsprijs. (oude Ittvalileil)tegen aanmerkelijk verminderde prijzen- GEUR. Z U R M U II L E N. DAGELIJKS: Van Amsterdam 's morg. ten 9 ure en 's namidd. ten 4.j- ure. Pnrmerend n circa 10r n n u circa 5 u v Alkmaar namidd. 12 }2 j n 's avonds 8 n In correspondentie met de Diligence 1 van Haarlem DAGELIJKS: Van Nieuwediep des morg. S ure. 1 's nachts 12 ure, corresponderende met de Diligence! naar Haarlem. Van Alkmaar des voorm. circa 11 ure. 's morgens 3 - (dadelijk doorvarende, corresponderende met dc eerste Spoortreinen j en met de over de I Zuiderzee vertrekkende Stoombooten. Pnrmerend des namid. 12-1 3 morgens u ure. DAGELIJKS: Van Alkmaardes morgens ten 7 ure. uitgezonderd Dingsdag, Pnrmerend uitgezonderd Dingsdag, 6 87- 7f Van Amsterdam n Pnrmerendn DAGELIJKS: des avonds ten 71- ure. Nadere informatien, ook omtrent Vrachtgoedereu, bij den Commissaris J. VAN HEES, hoek Binnenhaven, tegenover de aanlegplaats der Stoombooten. Ter Bock- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4