IjefÖer, JïteuroeÖiep, WiffemsoorÖ, «15. N NATIONALE MILITIE. KENNISGEVING. M 402. Vijfde Jaargang. Jc 18K3) WOENSDAG 5 APRIL. A' NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever s. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentiëniutezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Door het Bestuur dezer gemeente wordt het navolgende gepubliceerd BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente HELDER, brengen ter openbare kennis, dat de Militieraad van het derde district in Noordholland, de tweede zitting zal houden te HOORNen wel voor zooverre deze Gemeente betreft op D i 11 g s d a g den Ilen A p r i 1 e. k.des voor middags ten h a 1 f t i e n ure, tot het doen van uitspraak omtrent alle in de eerste zitting niet afgedane zaken en omtrent hendie als Plaatsvervanger of Nummerverwisselaar verlangen op te treden. Zij die het voornemen hebben een Plaatsvervanger of Nummerverwisselaar te stellen, worden in hun belang, aange maand, om zich tijdig ter Secretarie dezer Gemeente te vervoegen, ten einde omtrent de benoodigde stukken in lichtingen te bekomen. Helder, den 30 Maart 1865. Burgemeester en Wethouders voornoemd STAKMAN BOSSE, Burgemeester. !L. VERHEY, Secretaris. POLITIEK OVERZIGT. De laatste bevelen door den heer de Montebello ontvangen weerspreken het gerucht van een ophanden vertrek der Fransche troepen uit Rome. In het lagerhuis heeft lord Palmerston erkend dat achttien maanden geleden het Engelsche gouvernement den paus eene wijkplaats op Malta had aangeboden. Hem in Engeland zelf ontvangen, zeide de premier, zou eene staatkundige tegen strijdigheid wezen. Terwijl men te Koppenhagen nog steeds verlangend naar de oplossing der ingewikkelde grondwets-kwestie blijft uitzien wordt de verdeeldheid van het kabinet steeds grooter. J11 de laatste veertien dagen is in de ministeriele krisis geen ver andering gekomen. Brieven uit Nizza houden in dat de keizerin van Rusland tegen de helft dezer maand van daar zal vertrekken en met den keizer en de keizerin van Frankrijk alsmede met den koning van Italië te Lyon eene bijeenkomst zal hebben. Den 19deu of UOsten wordt zij te Darmstadt verwacht en zou tot het laatst van Mei op het slot Jugenheim in de nabijheid dier stad haar verblijf houden. Een belangrijk gerucht wordt heden uit N. Amerika ge- bragt. De president der Zuidelijke confederatie Davis zou zijn afgetreden en het beleid der zaken in handen van ge neraal Lee hebben overgedragenhet gerucht ware niet zoo geheel onwaarschijnlijk; het was reeds bekend, dat Lee gepoogd had met Grant onderhandelingen aan te knoopen, en de toestand vau Richmond scheen volgens de laatste be- rigten geheel onhoudbaar, zoodat het zeer mogelijk ware dat een der eerstvolgende steamers de tijding bragt, dat het bewind der opstandelingen de stad had verlaten. Wordt de overdragt van het bestuur evenwel bevestigd of niet, de zaak der Zuidelijken staat zóó, dat zonder eene onver wachte wending, de kracht der rebellie als gebroken moet geacht worden. Had Grand in gesprek met Lee willen treden, welligt had Lincoln dan in zijne boodschap op 4 Maart reeds kunnen berigten, dat er een wapenstilstand was gesloten. Dit zal spoedig te wachten zijn, wanneer Lee het opperbestuur in handen heeft: want men weet, dat Lee bij den afval der Zuidelijke staten lang geaarzeld heeft, zijn degen ter beschikking van den opstand te stellen, terwijl Davis de ziel van de rebellie was. Volgens de laatste berigten was Lee, met eeue sterke strijdmagt te Raleigh. Belangstellend ziet men nadere tijdingen te gemoet. 1TIE tr W S T IJ D 11T3 E1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 4 April 1865. Zondag morgen jl. werd bij de Christelijk Afgesch. Ge reformeerde gemeente alhier, de nienw beroepen leeraar de welEerw. heer Entingh bevestigdof liever bij de gemeente ingeleid, door den welEerw. heerJuch, predikant te Lands meer, die tot tekst had gekozen II Timotheus IT 15. De intreerede werd des avonds gehoudennaar aanleiding van I Corinthe IIli. De opkomst was bij beide gelegen heden zeer talrijk, niet alleen van gemeente leden, maar ook van andere gezindheden. Vrijdag avond jl. had alhier het jaarlijksch examen plaats der leerlingen van de lagere industrieschoolin bij zijn van cenige deputatien uit verschillende collegien. De leerlingen werden ondervraagd in de verschillende vak ken, waarover het onderwijs zich uitstrekt, en gaven dui delijke blijken dat velen hunner de lessen met vrucht had den gevolgd. Prijzen werden uitgereikt aan 1'. Graaf, P. Bommel, C. Priem, N. Klok en J. Gelhard; eenige an dere leerlingen werden loffelijk vermeld. Door den heer A. van Voornveld, voorzitter van het be stuur der industrie-school, werd, in krachtige en gevoelvolle woorden, het den leerlingen op het hart gedrukt om vooral de lessen getrouw waar te nemen en hunne leerjaren zoo nuttig mogelijk te bestedenwant dat men nooit te veel kan leeren en steeds op lateren leeftijd gekomen, het iederen mensch leed doet dat hij geen meerdere kennis bezit. Daarna rigte spreker het woord tot de aanwezigen en in het bijzonder tot de wethouders en leden van den Raad (de burgemeester was door ongesteldheid verhinderd geworden) en wees er op dat het steeds toenemend aantal der leerlingen den volgenden winter eene uitbreiding en verandering nood zakelijk maakte, tengevolge waarvan ook eene ruimere toe lage zeer wenschelijk was. De heer ltecringh, als lc wethouder, beantwoordde den spreker en gaf zijue sympathie zeer duidelijk te kennen, tevens de verzekering gevende dat eene inrigting van onder wijs, die zoo nuttig werkt, steeds zal mogen rekenen, op de ondersteuning van het gemeentebestuur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1