Zr. Ms. schroefstoomschip Prinses Marie, is te Hel- levoetsluis binnengekomen, komende van de kust van Guinea. Het état-major van dien bodem bestaat uitluit. t/z. 1® kl. W. K. v. Gennep, komm., luit. t/z. le kl. W. J. Seholten van Aschat, le offio.luits. t/z. 2® kl. jhr. C. C. Six J. H. Beuthem Reddingius, M. F. ReeringhH. W. Stefl'elaar, W. M. E. Ber- voets, offic. vangez. 2e kl. T. J. J. Gori; offic. van adm. 2° kl. J. E. J. Mahieu. Deze bodem zal11a te Hellevoetsluis gedokt te hebben ,1 naar hier komen om op nieuw voor eene zeereis te worden uitgerust. Naar wij vernemenis de heer T. Corn. van der Sterr, benoemd tot adjunet-opzigter bij den waterstaat alhier, ter vervanging van den heer W. Ph. de Kruijff, onlangs bevor derd tot opzigter en verplaatst naar Hoorn. De mutatien bij den Burgerlijken Stand der gemeente Wieringen, zullen voortaan in dit blad worden opgenomen. Door dijkgraaf en hoogheemraden van de Hondsbos- sche en duinen tot Petten zijn aanbesteed, de navolgende werken: 1°. het herstellen van 29 rijs- en steenen hoofden en van het paalwerkminste inschrijver J. de Graaf te Alk maar op a f25,000, afgemijnd door J. Janzen te Nieuwe- diep op f 24,800. 2°. het maken van een basculebrug over en het driejarig onderhoud van de groote sluis teZaaudam, gegund aan Leguit aldaar, voor 9,100. 3°. de levering van materialen, rijs, palen, gordingen en ijzerwaren, minste inschrijver Goedkoop, te Amsterdam, voor f7,700. Deleve ring van stroo is opgehouden op f109 per 50 voer. Van de ingekomen antwoorden op de prijsvraag uit geschreven door het hierboven genoemd collegie, over de beste middelen tot herstel en instandhouding der Hondsbos- sche zeewering, heeft dat van den heer J. P. W. Gonrad, ingenieur van den waterstaat te Alkmaar, den eersten en dat van den heer P. J. de Quartelingenieur van den waterstaat te Venlo, den tweeden prijs verworven. Z. M. heeft op verzoek eervol ontslag verleend aan dr. J. Roos te Zaandam, als schoolopziener in het 12° distr. van Noordholland-, pensioen verleend aau de gewezen hoofd onderwijzer G. J. Dibrinkte Oude Schild op Texel, van f 125. Men berigt uit Harlingen dat aan een handelshuis al daar uit Riga geschreven is, dat het nog in geen 4 weken geraden is schepen te zenden, aangezien de Oostzee in die streken nog overal met ijs is bezet. Meermalen is gewag gemaakt van een raad van eer, die sedert eenigen tijd te 's Hage vergaderd is geweest, ter beoordceling der handelingen en gedragingen van den majoor T. der kavallerie. Men verzekert thans in de residentie alge meen dat de raad van eer zijn rapport in die zaak zou hebben uitgebragt en aan de hooge autoriteiten ingezonden, en dat daarbij de feiten, den majoor ten laste gelegd, als bewezen zouden zijn aangenomen, ja zelfs zou zijn geoordeeld dat geen verzachtende omstandigheden in aanmerking kun nen genomen worden. De slotsom van het gehouden onder zoek zou dus zijndat naar het gevoelen van den raad van eerde bedoelde majoor niet meer in de militaire dienst zou kunnen blijven. De regtbank heeft te Zwolle uitspraak gedaan in de bekende zaak tegen den gewezen predikant J. G. van Rijn, en daarbij verklaard dat het wettig bewijs voor de schuld van den beklaagde niet is geleverd. Zij heeft hem mitsdien vrijgesproken met ontzegging van den eisch der civiele partij. - Men berigt van Eindhoven, 31 Maart. Dezer da gen had het volgend betreurenswaardig voorval in onze na burige gemeente Woensel plaats: Een jongeling vroeg zijne moeder geld om uit te gaan. De moeder niet genoeg naar zijn zin gevende, raakte hierover met haar zoon in twist; de stiefvader werd te hulp geroepen en nu ontstond er eene worsteling tusschen vader en zoou waarbij de laatste den eersten eene wond in het aange2igt en eene aau de keel toebragt. Nog dienzelfden dag is de zoon alhier ge vankelijk door de marechaussees overgebragt, terwijl de justitie de zaak in instructie heeft genomen. Uit Curac;ao schrijft men dat bij het afsteken van vuurwerk op Maandag 20 Pebr.ter eere van 's Konings verjaardag, plotseling het groote stuk, de W, met groot geweld in de lucht sprong. Men had onvoorzigtig genoeg granaten aangewend waardoor een matroos van de Attalante werd gedood, en onderscheidene personen werden gewond. Een stuk ijzer vloog in het raam van het gouvemeurshuis; gelukkig stond de famillie voor een ander raameen ander stuk ijzer vloog in de slaapkamer der kiuderen van den procureur-generaal, 't Is dus wel een gelukdat men het verlies van slechts één menschenleven te betreuren heeft. Opmerkelijk is hetdat in 't vorig jaar op 's Konings ver jaardag een jongen onder een rnuur werd verpletterd en voor twee jaren een militair eene vrouw doodstak. Het volgende dat door velen in twijfel zal worden getrok ken, berigt men van Berlicum (N.Braband). De heer de B. van S. wedde met den heer K. dat hij met een rijtuig met vier wielen en bespannen met één paard, den afstand van zeker huis in die gemeente tot in zijne stal onder Rosmalen in 7 minuten tijd zou afleggen. Wanneer men nu weet dat die afstand een groot half uur bedraagt en dat de koetsier van de heer de B. dien rid in 6 minuten aflegde, dan kan men nagaan hoe snel het paard moet geloopen en ten wiens gunste de wedden schap is uitgevallen. Talrijke nieuwsgierigen, waren getuigen van deze zeld zame harddraverij. Voor den heer Rogeard die de vermetelheid heeff gehad den Julius Cesar van den Eranschen Cesar naar waarde te beoordeelen en derhalve de vlugt moest nemen, om de gramschap van den geweldigden schrijver te ontgaan is te Parijs eene collecte gehouden, die ruim 7000 francs heeft opgebragt. Ongeloofelijk is de graagte waarmede de brochure vau den heer Rogeard in Frankrijk gelezen wordt. Na de in be slagneming der tweede oplaag werden voor enkele nog ver krijgbare exemplaren enorme sommen betaald. Den 2" April jl.is te Londen overleden de heer Richard Cobden, de beroemde vredesapostel en voorstander van handels vrijheid. Hij was geboren in 1804. De Hanoversche regering heeft een wetsontwerp aan gekondigd tot opheffing van de twee staatsloterijen, die daar sedert jaren hebben bestaan en altijd door de kamer zijn goedgekeurd. Te Antwerpen heeft zich een vreemd geval voorge daan. Den 16den dezer had een heer van reeds gevorder den leeftijd, ziph noemende Riah Allah Beij, kolonel in Tursche dienstin een hotel alhier zijn intrek genomen vergezeld van zijn neef, een jongman van 20 jaren, C. Readley genaamd. Beiden hielden zich, zoo het scheen, buiten alle aanraking met anderen en gingen veel te zamen uit wandelen, waarbij zij steeds Tursch of Engelsch spraken en de oude heer alle verteringen betaalde. Op zekeren morgen vond een bediende van het hotel deu jongman dood te bed liggen, blijkbaar meteen schot hagel nabij het oor gewond. Naast het bed lag een geweer op den grond, en op de tafel vond men een briefje, inhoudende de woorden: //Ik heb mij zelf vrijwillig van het leven beroofd." Het vreemdste evenwel was dat hij, met de armen onder de dekens, in geene houding lag die aan zulk een zelfmoord deed denken. Riah Allah Beij die zich in het hotel be vond, is gearresteerd. Den 23° Eebr. is te Port au Prince, door onvoo.- zigtigheid bij het aansteken der lampen in den schouwburg brand ontstaandie zich weldra over het geheele gebouw uitstrekte en van daar op andere gebouwen zijnde overgeslagen zulk eene snelle uitbreiding kreeg, dat eindelijk de schoonste wijken en straten der stad eene prooi der vlammen zijn ge worden. Er zijn minstens 400 gebouwen vernield gedeeltelijk ten gevolge van gebrek aan water tot blusschinggedeeltelijk wegens gemis van een genoegzaam aantal spuiten bij het begin van den brand. In slechts zes uren tijds was die verwoesting voltooid. De schade wordt begroot op 40 a 50 mil'. Voor het hof van gezworenen te Augsburg wordt thans de zaak behandeld tegen de 48jarige slagersweduwe Josepha Ried van Blouhofen, die in den nacht van 5 Oc' des vorigen jaars haren maneen groot dronkaardmet wien zij iu onmin leefde en die dikwijls gedreigd zou hebben haar te vermoorden, 11a hem vooraf door stokslagen in een staat van bedwelming gebragt te hebben met een koord ge wurgd had. De beschuldigde bekende, dat zij uit vrees dat haar misdaad ontdekt zoude worden, het lijk op eene vreesselijke wijze verminkt had. Eerst had zij het met een bijl in den hals gehouwen, vervolgens met een mes het hoofd afgesnedeneenige ligchaamsdeelcn in een ijzeren ketel gekookt om bederf tegen te gaan en deze tot den 15 October verborgen gehouden. Toen had zij door een nachtwacht die tevens koolsnijder was, kool laten inma ken en ongemerkt de afgesneden deelen, den linker- en regter arm, den linker en regter voet, het bovengedeelte van den romp zonder hoofd, en eindelijk het benedenge deelte van den romp en de beide knieën in haar ton tus schen de kool gelegd. Het hoofd had zij in een met klei en meel gevuld vat geborgen. De beschuldigde wordt algemeen als eene wraakgierige vrouw beschreven en van een zeer ruwen aarddien zij o.a. daardoor aan den dag legde, dat zij er een bijzonder vermaak in schepte met lijken om te gaan. Eens was zij tegenwoordig bij het kisten van eeu gebogelde, waarmede men veel moete had; zij zette echter de knie op het lijk en brak het den nek, met de woorden: //Ik zal je er wel iu krijgen." De koolsnijder verhaalde, dat zij, toen zij de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2