JUSTITIE. KANTON HELDER. BURGERIJKE M \M) lll li GEMKE\TE HELDER. BURGERLIJKE STA\D DER GEMEEMK TEItSCBELLlAG. BURGERLIJKE STAM DER GEMEEMTE WIERINGEN. TELEGRAM. ADVERTENTIE!*. A. E. MINDEROP. EENE RUIME, GOED GEMEUBILEERDE VOORKAMER met bediening enz. kool boven de ligchaamsdeelen van haar man in den ton bragt, zich //zeer gezellig" met hem had onderhouden. Aan het hoofd van den ongel ukkige, dat ook mede gekookt was, waren 13 wonden. In den nacht dat de misdaad ge pleegd werdhoorden de kinderendie in twee aangrenzende vertrekken sliepen, het kermen van hun vader. De 13jarige Marie had hem hooren zeggen: //Als ik weer herstelklaag ik u bij het geregt aanzij sliep echter weder in en toen zij later ontwaakte hoorde zij haren vader op eens roepen //Heilige moeder Gods! help mij!" Zijne stem was geheel veranderd -en hij gaf een geluid alsof hem de hals werd digtgeknepen. Dit waren de laatste woorden welke zij vernam. Over den afloop van het regtsgeding is nog niets bekend. De teregtzitting werd door een zoo talrijk publiek bijge woond, dat de president van het hof militairen moest ont bieden om de orde te bewaren. Correspondentie. De ingezonden „weerkundige en andere waarnemingen"hoe geestig ook gesteldkunnen niet geplaatst worden. lo. Omdat de handteekening onder de geleidende brief door ons niet te ontcijferen is wij beschouwen hem dus als ongetcekenden 2o. Omdat ons blad wel openstaat tot beoordeeling van ambtenaren in de uitoefening hunner ambts-wfunctiën" maar met de „functiën" uit hun privaatleven en het „waarnemen van buitenkansjes" willen wij liever niet te maken hebben. De inzender schrijft de kosten te willen voldoen doch ook als adver tentie kan zoo iets niet dan voorwaardelijk geplaatst worden. Opgave der VONNISSEN in STRAFZAKEN, gewezen door den Heer Kantonregter te Helder gedurende het 1® kwartaal van 1865. J. M.te Helder, wegens het laten staan van een handkar, op de open bare straat te Helder, gedurende den nacht in eene geldboete van ƒ1. subs. gev. van 1 dag en in de kosten bij lijfsdwang invorderbaar. G. Dzn. D.; J. Hz. W.T. Sz. de P.; W. Az. B.A. Jz. W.A. Tz. K.; A. Az. B.G. K.te Texel, wegens het maken van nachtelijk buren geruchten en bewegingen te Texel, in eene geldboete van 7.50 subs. gev. van 3 dagen en in de kosten hij lijfsdwang invorderbaar. S. K.te Helderwegens het laten loopen van vee op eens anders in den oogst staanden grond te Helder, in eene geldboete van ƒ5.subs. gev. vau 1 dag, de kosten in vorderbaar bij lijfsdwang. Opgave der GELDBOETEN, voldaan naar aan leiding van Art. 254 Wetboek van Strafvordering, op magtiging van den Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Kantongeregt te Helder, gedu rende het le kwartaal 1865. F. J. H.D. de y.D. de. V.J. Z.H. P. H., te Helder wegens het niet sluiten zijner tapperij te Helderdes nachts ten 12 ure boete 3 Te zamen 15.— C. A. B.Wed J. A.C. K.te Helder, wegens het onbeheerd laten staan van een wagen op de openbare straat te Helder boete 1 Te zamen 3. H. K.D. Pzn. K.R. S.te Texelwegens het laten loopen van een hond op de openbare straat te Texel, in verboden tijd; boete 3 Te zamen 9.00 D. M.D. B.P. S.te Helder wegens het laten loopen van vee op eens anders in den oogst staanden grond te Helder boete 5. Te zamen 15. H. v. d.W.te Helder, wegens het werpen met sneeuwballen op de voorbijgangers, op de openbare straat te Helder, boete 1.— H. J. de B.te Helderhet als publieke vrouw veranderen van woningzonder daarvan op den dag zelve aangifte te hebben gedaan aan het bureau van politie te Helder boete 3. R. D.te Texelwegens het onbeheerd laten loopen van een paard op den openbaren weg te Texelboete 1. Totaal 47. Van 24 31 Maart 1865. ONDERTROUWD: A. H. van Heusden, onderwijzer, 30 jaren, wonende te Amsterdam en H. over de Linden, 24 jaren. A. G. Schoneveld, smid, 32 jaren en J. Kroonstuiver 21 jaren. GEHUWDJ. Dunk en P. Wolvendijk. BEVALLENM. Nierkes geb. Klom, Z. T. Hemelrijk geb Blom Z. M. A. Rippens geb. Iloogenboscli Z. M. van der Fluit geb. Slijkerman Z. B Jurricu geb. Couwenhovcn Z. W. C. Kaau geb. Noot I). J. M. Puinbroek geb. Huijbens 1 D. en 1 Z. T. Paardekoper geb. Schuijt Z. M. E. de Ring geb. Kamp Z. G. Hoebe geb. Dekker D. B. Helder geb. Riemers Z. C. Beets geb. de Vries Robbé D. G. Soderland geb. Douwes Z. E. de Groot geb. Dekker Z. J. Zitwiug Z. F. C. C. van Riel geb. Staderman Z. H. Selderbeek geb. Moole- man D. A. C. Hendriks geb. van Keulen D. H. Donker geb. Slinkman D. OVERLEDEN J. P. Maas 25 j. W. Smeets 3 j. en 11 m. K. Klom 64 j. L. Bood 2 j. en 6 m. A. T. Aarts 2 m. J. van Otteren 65 j. J. Aarsen geb. Blom 73 j. R. van der Sterr geb. Zaatman 77 j. B. F. Bovink geb. Bokstee 73 j. A. S. Jaring 2 j. Levenloos aangegeven 1. Van 19 31 Maart 1865. ONDERTROUWD Abraham Kropveld, koopman, 29 jaren, gedomicilieerd te Leeuwarden en Schoontje de Haan, oud 21 j. GEHUWDRein Harmeus Bakker en Martje Pronker. Hendrik IJsbrauds Knijper en Antje de Boer. Cornelis Jans Cupido cn Niltje Jemkes Kooijman. GEBORENHendrik, z. van Pieter IJsbrands Kuijper en Grietje Christiaans Westers. Klaas, z. van Cornelis Annius Bierman en Grietje Ree# jan> z. van Hendrik Jans Spits en Grietje Jans Rus. Tjebbc, z. van Frederik Reedeker en Maria de Jong. Aaltje, d. van Oene Jacobs Boon en Japke Temkes Hek. Neeltje, d. van Martinus Vermculeu en Neeltje Dirks Rijf. Antje, d. van Reltje Anes Bakker en Stijntje Zunder- dorp. Douwe, z. van Rommert Alberts Roos en Willemke Jb. de Breed. Jemkc, z. van Reltje Cornelis Bos en Trijntje Cornelis Groendijk. OVERLEDEN; Evert Smit oud 4 j. Eijtje Rotgans 8 j. Pieter Pie 16 j. Elisabeth Pie 2 j.Tetje Bloem 19 m.Thomas do Ring 3 j. Martina Gerarda vau der Waals, echtgcnoote van Cornelis van der Linde Saruazette oud 42. Van 2 31 Maart 1865. ONDERTROUWD Jacob Mulder 28 jaren en Trijntje Bakker 23 jaren. GEHUWD: Cornelis Duijnker 44 jareu weduwnaar van Maartje Kooij en Ariaantjc Dicuwertjcs Wigbout24 jareu. Simon Klein 22 jaren en Trijntje Maars 21 jareu. GEBOREN Ariaantjc d. van S. Wiegman en C. Doves. Simon z. van P. Kalcveld en A. Bakker. Nan z. van J. Sprenkeling en J. Keijzer. Cornelisz. van J. Lont en M. Maars. Evertz. van J. Rotgans en A. J. Louw. OVERLEDEN Cornelis Keijzer 44 jaren echtgenoot van Antje de Geus. Jan List 2 jaren. MAKKTBERIGTEN. AMSTERDAM 3 April. Ter beurze van heden is bekend gemaakt het volgeud telegram uit Li- verpool 3 April Katoen. De markt is stil cn sedert Zaturdag is geene verandering in de prijzen op te geven. Afgedaan 5000 b. Afgedaan 30 v. Maryland Tabak per Laura en 30 v. dito per Sylphidc. LONDEN 3 April. Fries. Boter. 118 a 120. Tarwe onveranderd. Ter veemarkt van heden waren aangevoerd: 4180 Runderen, 17710 Scha pen en Lammeren, 127 Kalveren, 370 Varkens. Prijzen als volgt: Beste Rundereu 5, Schapen en Lamin. 6/2, Kalveren 5/6 cn Varkens 4/10. LIVERPOOL 3 April. Van Katoen zijn heden 5000 b. verhandeld. BERLIJN 3 April. Rogge: AprilMei 357/8 MeiJunij 36. Raapolie: AprilMei 117 8 MeiJunij 117 8 ALKMAAR 1 April. Aangevoerd 6 Paarden f 40 a 1802 Koeijen f 100143 Scha pen f 14 a 26, 81 Varkens f10 a 18, 46 Biggen f5 a 9 Boter per kop 60 a 72£ ct. HOORN 1 April. Aangevoerd 16 mud Tarwe f8.25 30 mud Gerst f6.62 mud Haver f5.63 mud Boouen Bruine f 13.50, Paarden f7.10 mud Witte grootc Erwten f10, op mouster verkocht 125 mud Mosterdzaad f14, 80 mud Karw eizaad f15, 13 Paarden f 60 a 250, 30 Koeijen f120 a 210 65 Kalveren f3 a 8.50 85 Schapen fll a 22.50, 155 Varkens f6 a 197 Zeugen f20 a 41, 340 Biggen f2.75 a 5.50, 210 Kippen f0.50 ii 1.25, 16200 'Kip-Eijeren f2.10 a 2.40, 7300 Ecüd-Eijeren f2.40 a 2.50 per 100, 2400 koppen Boter 50 a 60 ct. per kop. 70 mud Aardappelen f 1.90 a 3 per mud, 130 mandeu Appelen f0.80 a 1.30. 60 manden Peeren fl u 1.50 per mand. Heden Dingsclag4 April 1865. EFFECTEN Beurs van Londen Parijs Weenen sVast. Berlijn h u Frankfort AMSTERDAM. Amerikanen fiaauwe stemming. 5°/0 Metalliek (oude) 5°/0 Vereenigde Staten van Noord-Amerika 6ü/0 Vereenigde Staten 1882 8°/0 Geconfedereerden 5°/0 Russische Spoorweg-Aandeelen 5°/0 Blaauwe Grieken 3°/0 Mexico (oude) 3 °/0 Mexico (nieuwe) 3°/0 Binnenl. Spanje 6 °/0 Turken 3°/0 Venezuela Boot aan van New-York. 7 o 59f 191 26} 25/t 43} 51} 17} h Goud l°/0. Wissel 8% beter. Zaturdag 8 April vertrekt van hier de Oost-Indische landmail via Marseille. De ondergeteekende, ANNA ELISABETH mi MINDEROP, herroept bij deze de laster lijke aantijging, die zij ten laste van FRANS SCHOEFFLÈNBERGER heeft verspreid, en alzoo geheel onwaarheid is. Helder3 April 1865. Te bevragen bij den Boek- en Papierhandelaar IV. P. KOOIJ, Binnenhaven No. 29.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3