JJLSTRIJBÓSCH en C<»n>., BEGRAFENISFONDS, CAREL A. J. VAN ROSENDAEL, te 's Hertogenbosch. KINDERMEISJE. BELGISCHE SCHOENSMEER «OEF-STOOillBOOTDRT S. van V ELZEN Jr. te Kampen, debiteert met veel succes: GESCHIEDENIS vcin de VEROVERING DER NEDER LANDERS IN INDIE,tot den tegenwoordigen tijd. Mejufvr. REINBACH De Besteding G. KROEB y>ALKMAAR PACKET vrachttarief voor reizigers. Door den Hoogleeraar LAUTS. Deel I en 11. Prijs f 1.25. Deze voor de kennis der Nederlandsche Overzeesche Bezittingen belangrijke Geschiedenisis zoowel ingerigt ten dienste van het Onder wijs als om tot Leesboek te dienen voor iederdie zich met den vroegeren en tegenwoordigen toestand onzer Koloniën wenscht bekend te maken. Reeds zijn vele gunstige beoordeelingen aan dit werk te beurt gevallen. Het derde of laatste Deel verschijnt in den loop van dit jaar. Sigaren-Fabriekanten, en Hofleveranciers van Z. M. den Koning der Nederlanden; Prijs -Medaille der eerste Provinciale Ten~ toonstelling van Nijverheid te s Hertogenbosch1857. debiteren met groot succes 1 iV ii Ook bij mindere hoeveelheden verkrijgbaar. verlangt ten spoedigste een ZISSPR ICITK „RKJ> V ZULTEN." Gevestigd te SCHAGEN. Directeur c. de heer. COMMISSARISSEN van opgemeld Begrafenis-Fonds, verklaren hiermede op heden te hebben opgenomen en in de beste orde bevondende REKENING van het door den Directeur gehouden beheer, over het 14° Boekjaar. De buitengewone gunstige uitkomsten dezer Rekening, in verband tot de lage contributiën en voordeelige bepalingen van het Reglement, doen Commissarissen het Eonds bij voortduring aanbevelen. Sc/iagen, 2 April 1865. D. TIMMERMAN. C. MULLER Cz. D. JULSING. H. R. DE MEÊR. van de GROOTE KERK aan den Burg op TEXEL, bepaald op 18 April 1865, moet gelezen worden: den 20 April AANWIJZING en den 21 April 1865 BESTEDING. Breede Spoorwegstraat. A 2 Ct. het Doosje, de 12 stuks 18 Ct. Dit Schoensmeer wordt door Schoenmakers en Militairen lij zonder geroemd, als zeer hlinkend en tevens deugdzaam voor het Leder. "ar- Tan Alkmaar 's morg. 6J- Tan Amsterdam's n/m. 5 ure. Purmerende n 8 j j Purmerende n 6 Tan Alkmaar naar Amsterdam of omgekeerd. 1° Kajuit f0.75. 2° Kajuit ƒ0.40. Ligplaats te Alkmaar aan den Toormeer bij de Bierkade. Amsterdam bij de Nieuwebrug einde Damrak. MALANG JAVA 3.00 per i t Kist. REGALIA LA UNION 4.375 Kist LA ESMERALDA o o 1 ii TRABUCOS ii 8.75 ii i t tt PENATELAS ii 5.00 ii 1 1 ii REGALIA YENUS 5.00 ii tïï tl LA UNION n 5.00 ii l t ii EL JUDIO ERRANTE 5.00 ii tV ii BARBADOS (Marine Sigaar) 5.50 t ii LA FLORESTA 6.00 ii tV li DE LA PESCATORA „6.25 t ii EL NECTAR CUBANO 7.00 ii tV ii INTEGRIDAD i, 6.25 per t ii H. UPMAN 8.00 ii RENCURREL f/7.50 1 i ii Depot voor Nieuivediej)Helder en omstreken uitsluitend bij Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4