403. Vijfde Jaargang. 1865j ijeföer, OKeuraeDicp, TMfemsoorÖ, enft. ZATURDAG 8 APRIL. BEKENDMAKING. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centen voor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentienintezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Door het Bestuur dezer gemeente wordt het navolgende gepubliceerd BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder verwittigen bij deze de daarbij belanghebbendendat de KERMIS of JAARMARKT in deze gemeente dit jaar zal aanvangen op Maandag den 3deu Julij aanstaande, en dat de loting voor de Kramers des Zaturdags avonds te voren aan het Raadhuis gehouden zal worden. Helderden 1 April 1865. Burgemeester en Wethouders voornoemd. STAKMAN BOSSE, Burgemeester, h. VERHEY, Secretaris. IIIB TT W S T IJ D 11T 3- B1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 7 April 1865. Wij hebben het meermalen gezegd de Oude Helder sche en Nieuwedieper Co.ur. wordt kindsehzij keert op de dagen harer jeugd terug toen het gebruikelijk was en daar om geoorloofd scheen, elkander op den 1 April voor het lapje te houden en te heleedigen. Onder dien datum dischte zij in haar no. van Zondag jl.eene aardigheid op die welge vallig mogt zijn aan de spotters met God enGodsdienstmaar ten opzigte waarvan toch een ieder, bij eenig nadenken, voelen en tasten kon, dat zij eene onwaarheid ten grond slag had, die buiten allen twijfel op de eene of andere wijze zou worden tegengesproken. Ds. Wittebol, de dupe der bespotting, komt in het Han- delsblad van gisteren tegen dat berigt op, toont zich zeer verontwaardigd en kwalificeert het met den eeretitel van //een leugen waarvan de plaatsing alleen dienstig is om zich bespottelijk en verachtelijk te maken",meer niet. Ware nu die //leugen" die onze Oude Heldersche Zus, helaas, zoo //bespottelijk en verachtelijk" maakt, nog maar van eigen vinding, dan immers zou ineu moeten toegeven dat zij getoond heeft in dat genre nog al ervaren te zijn maar ook dien lof mag men haar niet eens toekennen wanneer men weet dat zij het berigtje doodeenvoudig heeft overgenomen uit het weekblad Asmodée en met diens //vederen pronkte", zoo als Asmodée haar in zijn No. van gisteren verwijt. Toch deze zelfvoldoening hebben de redacteuren (met en zonder hoofd-), de directeur en de bureaulist van het blad mogen smaken, dat zij niet alleen sommigen hunner lezers, maar zelfs het Handelsblad hebben misleid die het als eene originaliteit beschouwde en er eerlijk onder plaatste de deftige initialenII. en N. C. Wanneer het niet aan verstandsverbijstering is toe te schrij ven begrijpen wij het niet hoe de directie van het bladdie zich toch een air van deftigheid en voornaamheid wil geven met eene aardigheid, ontleend aan Asmodée, het heeft durven wagen een bijbeltekst te verwringen en ijdelijk te gebruiken tot het bespottelijk maken van een geacht predikant. De zaak ligt er eenmaal toe en wij zouden den heer Wittebol en andere geestelijken die er ook boos over zijn maar raden om onze zus, die zich zoo roekeloos geplaatst heeft in het gestoelte der spotters, voor ditmaal nog eens te vergevenwant zij heeft zeer waarschijnlijk niet geweten wat zij deed. Z. M. heeft met 1 Mei a s. bevorderd tot offic. van gez. 2e ld. bij dezeemagt, de offic. van gez. 3e kl. E. C. J. Broers, E. M. van Lier en M. C. Buyzemet bepaling dat eerst genoemde zal rang nemen tusschen de offic. van gez. 2e kl. M. S. T. Holtzapliel en B. H. Thomsou. Z. M. heeft den majoor jhr. W. E. Tindal, van het 3° regement dragonders, uit de militaire dieust ontslagen. Tegen Mei zal weder een examen worden gehouden voor machinist-leerlingen 2° kl. bij de marinevoor 15 April moet men zich aan het Depart. van Marine aanmelden. Op Donderdag den 20steu April 1865des namid dags ten half drie ure, zal aau het lokaal van het Provin ciaal Bestuur van Noordholland, te Haarlem, bij enkele in schrijving, worden aanbesteed: Het leveren van brik-, zet- en stortsteen, en het doen van bestortingen en eenige andere werkzaamheden tot onderhoud en verbetering der Heldersche zeewering, in twee perceelen. Laatstleden Maandag is in de nabijheid van Texel een schandaal voorgevallen, zooals gelukkig slechts zelden te vermelden valt. De Noordsche brik Ecnigheden, kapt. ïorkeld Torkeldsen, reeder O. Gulbransen, te Holmestrand, werd namelijk des ochtends omstreeks 7 ure, op 8 mijlen van de kust, door eene stoomboot overzeild, met dat gevolg dat de brik weinige oogenblikken daarna gezonken was. De bemanning der boot bekommerde zich echter geen oogeublik om de door haar gestichte ramp, noch om de bemanning der brik, die in zeer dreigend levensgevaar verkeerde, maar vervolgde haar koers alsof er niets ware voorgevallen. Tot geluk der schipbreukelingen bevond echter de Sche- veningsche vischpink liugène Charlesstuurman Arie Korving, reeder de heer A. E. Maas, zich in de nabijheid, en haastte zich de bemanning dergezonken brik, uit den bevelvoerder en zes matrozen bestaande, die naauwelijks den tijd hadden eenige goederen te bergenop te nemen. De ongelukkigen werden door den visscher liefderijk verpleegd en Dinsdag avond te Scheveningen aan wal gebragt. Hoogst tevreden over de verdere zorgenhun daar betoond door den heer Behrcommissaris van politie en strandvonder en den heer Maas, plaatselijk bestuurder vau de Noord- en Zuidholland- sche reddingmaatschappijzijn de vreemdelingen heden ochtend reeds naar Rotterdam vertrokken. I)a<jbl. van Zuidh. en Hage. Verleden week waren voor Texel niet minder dan zes honderd vaartuigen van onderscheidene natiën op die hoogte visschende: onder dezen telde men alléén tusschen de twee en drie honderd Schokkers. Men schrijft ons van Texel Vooruitgang is de leus dezer eeuw; op politiek-maatschappe- lijk- ja zelfs op godsdienstig gebied wordt zij dan ook tegen woordig overal aangetroffen. De. eenvoudige gemeente Texelleverde zelfs op den 5e,] dezer daarvan het bewijs

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1