M 404. Vijfde Jaargang. 1865. <§eföer, JlteuroeDiep, IMfemsoorö, en,v 12 APRIL. WOENSDAG NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATÜRDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post «1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post- directenren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Adyertentien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertentiën intezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. HIEUTTSTIJDIITGBIT. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 11 April 1865. Door de politie alhier is gisteren gearresteerd en heden morgen naar Alkmaar overgebragt cene boere-dienstmeid, die zich vermoedelijk heeft schuldig gemaakt aan ontvreem ding van een muntbiljet groot f 50ten nadeele van haren meester den landman S. H., te Koegras, bij wien reeds in November jl. dat biljet zoude vermist geraakt zijn. Eerst dezer dagen schijnt zij het muntbiljet gewisseld te hebben; men heeft echter nog f43 er van in haar bezit gevonden. Eene engelsche kip van mej. de wed. Beugeling, te Huisduinen, heeft dezer dagen een ei gelegd dat 13 lood weegt 'en grooter is dan een bergeend-ei. De gemiddelde wigt van een kip-ei is 5 lood. De adelborsten J. J. Stookerthans non-actief, en J. D. A. Nederburgh, dienende op het wachtschip alhier, benevens de scheepsklerk J. E. de Vriesdienende op het wachtschip te Hellevoetsluisworden met den 21" dezer ge plaatst op Zr. Ms. schroefstoomschip Prinses Maria. Volgens particulier berigt van Batavia dato 17 Eeb. jl. zou Zr. Ms. stoomschip Zoutman den 19 daaraanvolgende naar Japan vertrekken via Ternate. De heer H. Pietersklerk bij de Directie der Ma rine alhier, is in die betrekking overgeplaatst naar Amster dam, terwijl in zijne plaats is benoemd de heer Harder. De persoon die onlangs ter zake van den plaats ge had hebbende brand te Alkmaar in hechtenis is gesteld, heeft zich den 7 dezer door ophanging van het leven beroofd. Aangaande de pracht der bloemen-tentoonstelling, te genwoordig gehouden in het Paleis van Volksvlijt te Am sterdam berigt men het volgende De aanblik der zaal met dien bloemenpraalwas luister rijk. Nimmer zal men ergens ter wereld zoo'n rijkdom van bloemen van tulpenhyacynthen en de fraaiste verzamelingen uit het vaderlandsche en buitenlandsche gebied van Elora bijeen hebben gezien. Waar het oog zich wendt, ontmoet het de prach tigste, edelste en" fijnste bloemen, planten en gewassen, veelvuldig van soort, verschillend van herkomst, prijkende in den aangenamen en liefelijken lentedosgerangschikt met smaak en talent, geplaatst met oordeel, om den bezoekers de bezigtigiug gemakkelijk te maken, en met eene orde, keurigheid en netheid, die niets te wenschen overlaten. Duurde de winter buitengewoon lang en deed hij zich nog in de lentemaand streng gevoelen geeft ook vooralsnog de grasmaand weinig aangename dagenin het Paleis voor Volksvlijt is het zomer, zomer in den volsten zin des woords, en opmerkelijk, verbazingwekkend is het te ontwaren, dat die bloemen, planten en gewassen, ondauks de ongunstige weersgesteldheid der laatstverloopen wekenzich zoo heerlijk voordoen. Vóór het orchest ziju twee bassins aangebragt met fonteinenprijkende met fraaije bronzen kunstvoorwer pen. Om de fonteinen heen is eene geschikte plaats aan gewezen voor die gewassen welke met deze gedeelten der kostbare verzamelingen het best overeenkomen. De zaal zelve is niet gedecoreerdtrouwens decoratie ware hier over bodig, elke kunstversieriug, hoe schoon, prachtig en rijk ookzou afsteken bij het onschetsbare natuurschoonbij den veelkleurigen tooi der voortbrengselen van tuinbouw. Alleen zijnop daartoe zeer goed gekozen puntentegen de wanden spiegels aangebragtwier effect tooverachtig schoon is. Voorts zijn, als blijk van achting voor de vreemdelingen, op den koepel de vlaggen aangebragt van eenige der natiënop dezen oogenblik aldaar vertegenwoordigd. Voor den Iloogen Baad der Nederlanden is de vorige week een zeer omvangrijke zaak bepleit, voortspruitende uit eene in den jare 1S41 door zekeren dr. J. B. in Suriname, aan zijne natuurlijke bij eene slavin verwekte dochter, gele gateerde som van f 300,000. V. d. B.gemeentebode te Schoonhovenwas belast met het ter bezigtiging stellen van de voorwerpen van den tijd van Jacoba vau Beijeren, op het stadshuis aldaar aan wezig, en had dus de sleutels der kasten in bezit. Voor eenigen tijd heeft hij eenige zilveren ringkrageneen zilve ren ketting, door Jacoba aan de buksschieterij geschonken en een oud Sstuiverstukje gestolen en aan een zilversmid verkocht. Voor het hof van Zuidholland te dier zake teregt staande, eischte de procureur-generaal 5lOjarigc tuchthuis straf. Het hof heeft hem daaraan schuldig verklaard en te dier zake veroordeeld tot eene tuchthuisstraf voor den tijd van 5 jaren. Voor bovengenoemd hof hebben mede teregt gestaan twee personen, die zich hadden schuldig gemaakt aan het misdrijf vau het stelen V3n twee schapen uit de weide van een landbouwer. Toen men tot de ontdekking- was gekomen bleek het dat zij de schapen reeds geslagt en de vachten aan een Leidsch fabriekant verkocht hadden. Het hof heeft beide personen veroordeeld tot 6 jaren tuchthuisstraf. De Monde ïllustré geeft de afbeelding en de beschrij ving van eene nieuwe plant, die versch en ook als hooiuit muntend veevoeder geeft, en daarbij vrucht draagt die de haver vervangen kan. In het Eransch wordt de plant Brome de Schrader genoemd; in Zuid-Amerika heet zij rescucv r/rass. Zij behoort tot de familie der gramiueè'n. Oorspronkelijk werd zij in het Noordelijk Orega-gebied in Noord-Amerika gevondenmaar als veevoeder is haar gebruik slechts tot enkele streken van de Zuidelijke Vereenigde Staten beperkt. Beeds zeven jaren heeft men haar in Erankrijk gekweekt, en het blijkt dat zij tegen de sterkste droogte bestand is. Men kan haar vier h vijfmaal 'sjaars maaijenhet eerst in het begin van Maart, of op zijn laatst in het midden van April, en terwijl door de laatste voorjaarsvorst van dit jaar alle planten geleden hebben, is zij toch dagelijks krachtig blijven voortgroeijen. Men verwacht voor den geheelen land bouw en veeteelt in de toekomst veel van deze zoo nuttige plant. Tot welk eene hoogte het fabriekmatige schrijnwerkers- bedrijf te Weenen is gestegen, bewijst hetgeen thans in de deuren en vensterfabriek van den heer M. Markus omgaat. Met 5000 arbeiders, 2 stoommachines, 7 cirkelzagen en 30 andere machines levert deze fabriek maandelijks p. m. 2000 deuren, 5000 vensterramen, 3000 vierkante voeten

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1