$cfÖer, JlteuröeÖiep, Wiffemsoorö, cn,v J& 405. Vijfde Jaargang. 1865. i ZATURDAG 15 APRIL. BEKtiNDAfAKIAG. Zitting van den Gemeenteraad 1T X E TT TT Si T KT D 11T C- 231T. Itsi NIEUWE COURANT VA N DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post u 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zcgelrcgt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentiënintezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Door het Bestuur dezer gemeente wordt het navolgende gepubliceerd BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente HELDER brengen in herinnering, dat de vorderingen ten laste der gemeente over 1864, welke niet vóór of uiterlijk op den laatsten Junij dezes jaars ingeleverd zijn, overeen komstig de Wet, worden gehouden voor verjaard en ver nietigd. Helder, den 10 April 1865. Burgemeester en Wethouders voornoemd STAKMAN BOSSE, Burgemeester. T.VERHEY, Secretaris. De VOORZITTER VAN DEN RAAD der gemeente HELDER maakt bij deze bekend, dat de Lijsten der Kiezers voor de Leden van de Tweede Kamer der Staten-Gencraalde Provinciale Staten en den Gemeente raad, door hein op heden gesloten, op nieuw aangeplakt en op de Secretarie der Gemeente voor ieder ter inzage zijn nedergelegd. Helder, den 11 April 1S65. De Voorzitter voornoemd, STAKMAN BOSSE. op Dingsdag 11 April 1865. Voorzitter de heer Mr. K. J. C. Stakman Bosse. Secretaris de heer L. Verhey. Tegenwoordig 13 leden. Afwezig de hecren PapincauSlcbe, Haremakcr en Janzen. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. 1). Benoeming van eenStembureau. Tot leden worden benoemd do hecren Maalstecd met 9 en de Lango met 8 stemmen en tot plaatsvervangers de hecren de Breuk en Braaksma ieder met 7 stemmen. 2). Verzoek om ontslag van hulponderwijzers. Aan de heeren P. Valk en R. Veen wordt op hun verzoek w egens ver trek, de eerste naar Biervliet, de andere naar elders eervol ontslag verleend. 3). Een voorstel van den Minister van Finantiën tot liet benoemen van twee deskundigen tot taxatie van de benoodigde Rijks grondvoor een nieu wen kauaalmondwordt door den Raad aangenomen de kosten daarop iomen voor rekening van de gemeentewanneer het tot geen gewenscht •einde mogt leiden. 4). Toelage voor cene Gymnastie-school. Volgens ingekomen missive bestaat bij Commissarissen van het ziekenhuis en de apotheek geen bezwaar dat in een der lokalen van de werkinrigting grenzende aan de ziekenzalen cene gymnastie-scbool worde opgcrigt. Op voorstel van den Voorzitter wordt besloten om aan het Departement Helder der Maatschappij tot Nut van 't Alg. het middenlokaal der werkin rigting tijdelijk af te staan voor dergelijke inrigting met bepaling dat de opzegging geschiedt een half jaar te voren. Ecne toelage wordt toegestaan van 200 's jaars, voor do drie eerstvolgende jaren. 5). Finantiële regeling dienst 1S65. Eenige af- en overschrijvingen worden voorgesteld en goedgevonden die aan de goedkeuring van Ged. Staten te onderwerpen. 6). Mededecling van ingekomen stukken. u. De heer Dr. P. M. S. Kros vraagt uithoofde van zijn voorgenomen vertrek uit de gemeentezijn ontslag voor zoo verre hij met de armenpraktijk is belast, en biedt aan zoo mogelijk de betrekkiüg te blijven waarnemen tot er een opvolger is benoemd. Het ontslag wordt eervol verleend. Wordt besloten geen bepaalde oproeping te doen van sollicitanten naar de vacante betrekking met vermelding van liet daaraan verbonden salaris, maar slechts eene eenvoudige kennisgeving als advertentie tc doen plaatsen. Dit is de mecning van den heer Strootmande heer Graat verlangt ccnc meer be paalde oproeping, waar de heer Maalstecd tegen ismet het oog op het geval dat cr slechts een sollicitant mogt opkomen. Volgens Spreker zou men in dat geval gebonden zijn dien lenen sollicitant te benoemen. b. Dat zich bij opneming der kas daarin bevond 32,125.48-2*. c. Wordt gelezen een brief van dankbetuigingnamens Z. M. den Koning, voor het door den Raad aangeboden adres van rouwbeklag en deelneming we gens bet overlijden van li. M. de Koningin-Moeder. d. liet verslag van de gemeente over 1864wordt goedgevonden ter in zage bij de leden aan huis te doen circuleren. e. De magtiging wordt gevraagd en na eenige inlichtingen verleend tot de aanbesteding van eene belangrijke verbetering aan de school No. 5 in de Weststraat. g, Eene commissie wordt benoemd, bestaande uit de hecren de Breuk, GraatHaremakerBoomsma en Braaksma, waaraan wordt opgedragen iu de eerstvolgende vergadering een concept-verordening waarnaar men zich tc gedragen heeft bij het heerschen van besmettelijke ziektenin tc dienen. Bij de gewone rondvraag verlangen en bekomen de hecren Strootman en de Breuk liet woord. Eerstgenoemde wenscht tc spreken over liet jaarverslag van dc plaatse lijke scliool-commissic, doch daar goedgevonden is de ingekomen verslagen bij de leden rond te zenden, behoudt Spreker zicli voor dit punt iu de eerstvol gende vergadering te behandelen. De beer de Breuk bespreekt de noodzakelijkheid om dc gemeente wegen die in verbinding staan met bet statiousterrein van den spoorwegte doen bestraten voor 1 Octobcra. s.zijnde dc datum van dc toegezegde indienst- stelling van den spoorweg alhier. De Voorzitter wijst op den min gunstigen ünantiëlen toestand der gemeente. Op voorstel van den lieer Strootman wordt goedgevonden ten minste een toegangen wel die bij dc Postbrugvóór dien datum tc doen bestraten. Daarna wordt de vergadering gesloten. Helder, Nieuwcdiep, Willemsoord enz. 14 April 1865. Wegens het buiten dienst stellen van Zr. Ms. stoom schip Vice-Admiraal Koopman, worden de navolgende offi cieren dienende op genoemd stoomschip, met den 15 dezer op non-activiteit gebragt, alskapt.-luit". t/z. J. M. I. Brutel de la Rivière, luit. t/z. le kl. J. A. Baart de la Daille, luit3, t/z. 2" kl. D. J. WeijsP. Le Comte, P. Baron van lleerdt en H. J. Klein oflic. van gezoudh. 2C kl. G. A. M. van Ewijk, offic. van gezondh. 3° kl. H. J. Nieuwkerk offic. van adm. 2° kl. K. J. Adains, en de scheepsklerk H. Kits van Heijningen. Door de Ncderl. handel-maatschappij zijn bevracht de navolgende 10 schepen, als: voor Amsterdam, lVaalstroom kapt. C. de Groot; Henriette Maria, kapt. P. Tjebbes; Henriette, kapt. J. van LoenenFagel, kapt. O. v. Duijn; Friesland, kapt. T. Sipkes; voor Rotterdam: Onrust, kapt. C. M. Hogeudorp qcpTernalekapt. T. Cars Tzn.; voor Dordrecht: Eersteling, kapt. C. de Zeeuw Bagchus Wzn.; Nieitwland, kapt. P. G. Potvoor MiddelburgWalcheren kapt. G. van der Borden. Z. M. heeft den heer R. Oldeman eervol ontslagen als schoolopziener in het elfde schooldistrict van Noord holland tot schoolopziener iu dat distriet benoemd den heer P. H. Bruijn te Amsterdam; en tot schoolopziener in het twaalfde schooldistrict van Noordholland benoemd de heer

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1