TELEGRAM. ADVERTENTIE IV. R. Oldeman, dusver schoolopziener iu het elfde district, te Wormerveer. Mcu schrijft uit Leeuwarden Het denkbeeld om de gewone jaarlijksehe vergadering der maatschappij tot Nut van 't Algemeen niet altijd te Am sterdam te doen plaats hebben, houdt de aandacht van vele ijverige leden in Friesland ernstig bezig en zal zeer zeker in dit jaar op de algemeene vergadering ter tafel worden gebragt. Met zekerheid kan men melden dat de heer Groen van Prinsterer, geïnterpelleerd zijnde door ouderwijzers uit de provincie Friesland aangaande het voor eenige dagen in de couranten voorkomende berigt, vals zouden zich velen, die tot heden gemoedelijke bezwaren hadden tegen de vac cinatie als voorbehoedmiddel tegen de kinderziekte, door de geueesheeren laten inenten en wel op aansporing van den heer Groen van Prinsterer, die op deze wijze een zeer nuttig gebruik maakt van zijn ver reikendeu invloed," geantwoord heeftvdat hij het opdringen van de vaccine zeer afkeurt, maar geenszins onder de tegenstanders van de vaccine behoort. Wat aanleiding gegeven heeft tot het berigt in de couranten, is hem ten eenenmale onbekend." Omtrent eene vechtpartij te Tilburg schrijft men hel volgende In den laten avond van den lOden dezer heeft alhier eene vechtpartij plaats gehad tusschen twee vrouwen en een orgcldraaijer over het innemen van eene plaats bij het drin ken van koffij en het verleggen van een mes. Een der vrouwen, die in hoogst zwaugeren toestand verkeerde en hare bevalling nabij was, is zoodanig door trappen in de zijde en wringen der keel mishandeld geworden, dat eene hevige bloedspuwing ten gevolgen had en zij voor dood op den grond nederviel. Eerst lang daarna kwam zij tot zich zelve, maar volgens het visum repertum zal het kind dood zijn. De orgcldraaijer is aanvankelijk in arrest genomenmaar men verneemt, dat die mishandeling door de andere vrouw een gruwel te meer moet gepleegd zijn, die zich dan ook thans in hechtenis bevindt. Het duel tusschen den Belgischen minister van oorlog en den lieer Delaetwordt druk besproken. De beide hee- ren hebben tegelijk geschoten; doordien de generaal getroffen werd, week zijn schot af. De generaal wilde den strijd her vatten, maar de getuigen verzetten zich er tegen. De heer de Lact trad toen op den minister toe en stak hem met eenige welwillende woorden de hand toe. De wet tegen het duel van 1841 is iu Belgie gestrengmen gelooft echter dat het openbaar ministerie de zaak zal laten loopen. Even als andere misdrijven is ook het duelleren aansteke lijk. Aan de Fransche grenzen heeft de advocaat die den van moord beschuldigden Leurquiu, na zijne veroordeeling de hand gaf, met den oud-officier der cavallerie v. Schoor met den degen geduelleerd. De broeder van den laatste had op eene soiree de hand van den advocaat geweigerd, die een moordenaar de hand gedrukt had; in den twist, hierover ontstaan, wilde de advocaat zijn beleediger een oorvijg geven, die ongelukkig op den wang van diens broeder teregt kwam. De beide duellisten hebben eene ligte wonde bekomen. In Mexico is ook een duel gehoudentusschen den be velhebber van het Belg. Mexicaansche legioenbaron van der Smissenen kapt. Delaunay. De laatste had gezegd dat de bevelhebber de adelijke- boveu de burger-officieren trokde kolonel noemde dat een logen. De kapitein schoot eerst en miste; de supperieur, een bekend scherpschutter, weigerde om te vuren, en zeide: ik wil u niet dooden en beken ongelijk te hebben gehad. Tot groote verwondering van velen was de Pruisische bank Zaturdag jl. geslotenzonder dat iemand in staat was dit zoo vreemde verschijnsel te verklaren. Eindelijk is het raadsel opgelost en de aanleidende oorzaak Er was eene zeer groote som in bankbilletten ontvreemd, verzonden verlegd of op eene andere wijze in het ongereede geraakt, althans men wist niet wat er mede gebeurd was en er werd eene som van 1000 thaler uitgeloofd aan dengeuc die de zaak aan het licht bragt. Spoediger dan men verwachtte is de zaak ontdekt. De dief is reeds in hechtenis genomen. Het is een bediende bij de bank, Stuart genaamd. Een zijner bekenden heeft voor de gestolen banknoten effecten gekocht en was bij den bankier, met wien hij had gehandeld, bekend, zoodat men den schuldige weldra op het spoor was. Het bedrag van het ontvreemde, oude banknoten van 1846, die algemeen in omloop zijnbeloopt 40,000 thaler. Volgens de Haarlcmsche Courant hebben de Noorde lijken en niet de Zuidelijkenzoo als het Handelsblad be rigt nieuwe voordeelen behaald. AFLOOP der Verkooping en Verpachting van Huizen en Land, gehouden op Donderdag avond, 13 April, in het Lokaal Tivoli alhier, ten overstaan van den Notaris W. J. HIDDE BOK. No. 17. Een Winkelhuis, hoek liavenplein en paleisstccg, K 21, zes daarachter staande woningen en een pakhuis, de heer P. Groen qq. ƒ4661. v 89. Een Huis waarin Apotheek hoofdgracht K, 45, en daarachterstaaud woonhuis, de heer J. van Berk, ƒ2690. 10-12. Drie Wouingen, wagenstraat in de Nieuwstad, de hr. Felix 1096. 13. Woon- en Winkelhuis met Erf en Schuur, hoofdgracht Mejvr.de wed. I. M. Groen, ƒ2940. 14. Huis metaangetimmerte en Erf, Langestraat, opgehouden. 15-17. Twee Woonhuizen in de Blomstecg met Bergplaaats en Schuur, de heer II. J. Rippens, ƒ1616. 18. tVoouhuis iu de Wachtstraat, de heer L. J. Groen, 123. 19-20. Twee Woningen in de Nieuwstad, de hr. A. Felix, 594. 21. Huis en Erf, Dijkstraat, opgehouden. Verpacht 21 roe Land, aan den heer L. Aarsen, per jaar 9.50 Heden Vrijdag14 April 1865 EFFECTEN Londen Geen beurs. n Parijs Hetzelfde als gisteren. n Weetien i Berlijn Geen beurs, v Frankfort AMSTERDAM. Metalliek (oude) Vereenigde Staten van Noord-Amerika Vcreenigde Staten 1882 Geconfedereerde» ltussische Spoorweg-Aandeelen Blaauwe Grieken 3°/0 Mexico (oude) 3°/0 Mexico (nieuwe) 3 °/0 Binnenl. Spanje 6°/0 Turken 3 °/0 Venezuela Beurs 5°/o 5°/o 6°/o S°/o 5°/o 5°/o 62 6H 20* 261 25 j- 43 °/o HARKTBERIGTEN. SCHAGEN 13 April. 5 Paarden f60 a 120. 86 Magere Gelde Koeijeu f80 a 140. Vette Gelde Koeijen f140 a 220. 34 Melk Koeijeu f70 a 130. 46 Nuchtere Kal veren f3 a 6. 620 Overhoudersschapen 18 a 32. 8 Bokken en Geiten fl a 2.50. 15 Magere Varkens f 12 a 20. 35 Biggen f5 ?i 7. Konijnen 5 a 60 ct. Kippen 30 ii 100 ct. Eenden 30 a 90 ct. Duiven 10 a 20 ct. Boter 70 ct. per kop, of 93| ct. per Ned. fg. Kaas 25 a 35 ct. per Ned. £g. Kip-Eijercn f 2.40 Eend-Eijeren f 2.90 per 100 stuks. De handel was vlug. PURMERENDE 11 April. Kleine Kaas f 26.50, Middelbare f 30.Aangevoerd 18 stapels Kleine Kaas. 2 Middelbare. Boter. Van f 0.90 tot 1.per Ned. Ge middeld f0.95 per Ned. Aangevoerd 52 Runderen. Handel vlug. Ilooge prijzen. 104 Vette Kalveren. Handel vlug; de prijs was van 75 ct. tot f 1 per Ned. f§. 143 Nuchtere Kalveren. Prijs van f3 tot 7 per stuk. Handel stug. 34 Vette Varkens. De prijs was van 46 tot 50 ct. per Ned. Handel vlug. 45 Magere Varkens, van f 15 tot 20, en 216 Biggen, van f4.50 tot 7. Handel matig vlug. 738 Schapen en Lammeren. Minder vlug. 9 Paarden. Kip-Eijeren f 2.50, Eend- Eijercn f2.75 Kievits-Eijeren f10 a 11 per 100 stuks. Verleden Dingsdag zijn ter waag gewogen 16 stapels Kaas, wegende 2889 Ned. f§. De hoogste markt was voor Kleiue Kaas Oudemelk f29, Nieuwemelk f Aangevoerd1742 Ned. Boter. DANTZIG 11 April. Granen Met Tarwe was het heden wederom zeer flaauwhet ontbrak aan alle kooplust en niet dan tot eene prijsverlaging vau 15 a 20 11.; waren 40 last nieuwe en 55 last oude van den zolder aan den man te brengen. Voor 128 goed bonte, betaalde mcu 385 a 395 fl. POLITIE. Ten burele van den ondergeteekende is gedeponeerd EEN ROZENKRANS, dezer dagen op de openbare straat gevonden. Ilelder, 14 April 1865. De Commissaris van Politie te Helder A. C. BOONZAJER. Zondag 16 April vertrekt van hier de O.-Indische landmail via Southampton. Heden overleed na een smartelijk lijden, mijn geliefde Echtgenoot PIETER CORNEL1S KAAN, in den ouderdom van ruim 74 jaren; hij was voor mij een dierbaren Echtgenootvoor mijne Kinderen een zorgend Vader. Mede uit naam mijner Kinderen en Behuwd-Kinderen Wed. P. KAAN, geb. Brinkman. Nienwediep, 10 April 1865.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2