urn ONTVANG Muziek in Tivoli. JJuölMe ITcrftoopiiifl C. J. HOMGH, VERKOOPHUIS. VERKOOPHUIS. Uit de hand te koop: EEN BROADWOOD PIANO. De ondergeteekende J. W. VAN DER HAAR. TJALKSCHIP, TE TEXEL. BOEKHANDELAAR EN BOEKBINDER te BURG op TEXEL ABSHAUBBINS of Anti~Rumatische Watten. VERKOOPHUIS. CAREL A. VAi¥ ROSENDAEL. primo Mei buiten betrekking, bied zich aan tot het bijhouden van Boeken, of ander Schrijfwerk van Particulieren of Adminis tratieven aard. HoofdgrachtK. 62. J, LOBR IJ. Bij wien ook eene Gemeubileerde ZIJKAMER te huur. X vraagt of de rente van Hypotheek bij de CRKDIKT- VEli EENIGINGdie in de Couranten wordt geannonceerd a 5°/o wel eene vaste rente is, waar niets meer bijkomt of dat cr elke drie maanden, behalve die renten die afhangt van den koer3 van het geld, en dus ook 6 of 7°/0 kan worden, zoo als dezen winter zelfs 8°/0 ter beurze van Am sterdam-) ook nog bijkomt-, provisie- of commissie loon, disconto, en kosten van zegel der elke drie maanden te vernieuwen promessen of acceptatiën waardoor men alles bij elkaar genomen, wel eens negen percent 'sjaars, ja nog hooger moet betalen? Was het dan ook niet voorzigtiger en voor de ge gadigde geldnemers begrijpelijker, in die geld-aanbiedingen niet te spreken van eene rentetaksdie toch elk oogenblik verandert en die men de geldnemers niet waarborgen kan 6 Octaaf, sterk stuk, zeer goed besnaard en van goeden toon. Te bevragen bij den Uitgever van dit blad. ie MONSTERS van bovenstaand Artikel, in hoogere en lagere prijzenworden op aanvrage aan huis gezonden. BoekhandelaarHoofdgracht. De Erfgenamen van wijlen den Heer AR1E DROSpre senteren op Maandag 1 Mei a. s.'s avonds 7 ure in het Logement nde zeven Provinciënte Oude Schild, ten overstaan van den Notaris Mr. WILLEM BOK PUBLIEK TE VEBKOOPEN' Een hechtsterk en weldoortimmerd lïïEK-TJALKSCHIPgenaamd de twee Gebroeders groot 58 Tonmet zeer goed on derhouden en completen INVENTARIS. Liggende in de haven van Texel. Betaling in 5 jaarlijksche termijnen, mits onder solide borgstelling. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van den Notaris Mr. WILLEM BOK gemeld. recommandeert zich tot het leveren van alle nieuwe BOEKWERKEN, TTJDSCHR1 TTE N alle soorten van BOEK- en STEENDRUKWERK, KERKBOEKEN, KANTOOR- en SCHRIJFBEHOEFTEN, liet plaatsen van ADVERTENT1ËN in alle Couranten. erkoopt tevens diverse soorten van best gesatineerd a 30, 35, 40, 45 Ct en hooger, ordinair h 15, 20 en 25 Ct. met daarbij behooreude RANDEN. verder: Rchangdock, Schoorsteenstukjes Groen Gordijn papier, Misdruk, Kastpapier, Kastrandenenz. Belast zich ook met het gereedmaken en leveren van 8F1S3SL- M in verschillende soorten en breedten. Alles tot de civiolste prijzen. Verzoeke vriendelijk ieders gunst en recommandatie. De maand April kenmerkt zich meestal door eene onge stadige weersgesteldheid: nu een weinig zacht en lieflijk, dan weder gevolgd door een kouden noordenwind. Dat deze weersgesteldheid nadeelig werkt vooral op vatbare gestellen behoeft geen hetoog. De heilzame Abshaubbin's of Anti- Rumatische Watten kunnen daarom niet genoeg aanbevolen worden, als voorbehoedmiddel tegen ligte gevatte koudeals tegen het zoo pijnlijke llumatiek. Geen middel bestaat er dat zoo gemakkelijk is aan te wenden en daarbij zoo goedkoop is. Tegen alle Rumatische aandoeningen hoofdkramp, rnond-, kies- en schouderpijn, of pijn in dc gewrichten enz., worden deze Watten met het beste gevolg aangewend. Ieder lijder zal ondervinden dat deze Watten krachtig, snel en zéker werken, terwijl men niet behoeft bevreesd te zijn dat zij aan andere geneeskundige voorschriften schade zullen aan brengen. De prijs is slechts 30 Cents per blad met een gebruiksaanwijzing voorzien. Verkrijgbaar aan het IIoofd-Depot bij A. BREETVELT Az. Delft, Groote Markt, nevens de Waag. Die deze Watten o. a. verkrijgbaar heeft gesteld 30 Cents per pakje, bij: ii. D. Scliliiter, Nieuwediep. IVed. r. JongcilingEijevland Texel. Wed. Buijkes Burg op Texel en omstreken. Wed. W. Mars Wieringer waard. si. r. C. LippitrHoorn. i). BootsAlkmaar. Wed. B. Mcijknecht Enkhnizen. IV B. Wiebols, Formerende. Wed. E. M. EngelMedem- blik. C. A. Kotine, Edam. S. Keet, Schagen. M. Vriend, Zaandam. j. B. Upmann BarsingerkornB. ii. Zurlohe Beverwijk. J. E. Zurlohe Uitgeest. Gcbr. Frcsc Eenhuizen. Gebr. Meijding Krommenie. ii. Deters, Assendelfl. W. C. VelthuizenLaren. G. W. BóttgerZuidscharwoude. En meer Depóts in andere plaatsen. OP MAANDAG DEN TWEEDEN PAASCIIDAG. Bntrée en Dans vrij. Aanvang 8 ure Eene ruime sortering TAFEL- en DESSERT-MESSEN, zeer goede kwaliteiten van 3 a ƒ4 'tdozijn. NIEUW-ZILVEREN LEPELS en VORKEN, waarvan voor het kleurliouden wordt ingestaan, a ƒ9 't dozijn. THEE-LEPELS in verschillende grootte en kwaliteit. "NK7" SS «d 3KMT - JHB TSE3 3EC. BW KC 3üOB_ - Fijne Kristallen BIERGLAZEN, WATERGLAZEN, WIJNGLAZEN en KARAFFEN. Nieuwe soorten VERLAKT, Ovaal met Violet-streep en a la Grec. TIIEE-SERVIEZEN in Porcelcin en Victoria, nieuwe modellen en smaakvol gedecoreerd. Eene brillante keuze WANDELSTOKKEN Meerschuimen TABAK- en SIGAREN-PIJPJES. PENDULES in grooten voorraad, van af ƒ12.ieder stuk wordt gegurandeerd. Veel Artikels, zoowel voor cadeanx als voor huisselijk gebruik.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3