$e(öer, RieuroeDiep, WiffemsoorÖ, cn5. M 406. Vijfde Jaargang. 1865. WOENSDAG 19 APRIL. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.80 Franco per post u 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentïen van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertenticnintezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. POLITIEK OVERZIGT. Bij gelegenheid der discussiën in het Wetgevend Ligchaam in Frankrijk omtrent den ongelukkigen toestand van Algerie, heeft de heer Emile de Girardin het denkbeeld ontwikkeld om het bezit van Algerie op te gevendat nu reeds, sedert 35 jaren, aan Frank rijk vier duizend millioen fr. gekost heeft, en deze kolonie aan de Arabieren af te staan, onder voor waarde dat dezen Abd-el-Kader als hun koning erkennen. Men twijfelt er zeer aan of deze wel wat excentrieke raad gevolgd zal worden. De bondsraad heeft in zijne jongste zitting besloten aan elk poolsch vlugtelingdie naar Amerika wil verhuizen eene ondersteuning van 100 fr. te doen toekomen. Dit besluit is genomen ten gevolge van een adres door poolsche vlug telingen te St. Gallen ingediend, die voornemens zijn in het een of ander gedeelte van Noord-Amerika eene poolsche ko lonie te stichten, voor welke de regering aldaar hun den noodigen grond kosteloos zal afstaan. Na een driedaagschen bloedigen veldslag heeft generaal Grant der Noordelijken, Petersburg en Bichmondde hoofd stad van het Zuiden, bezet. De Zuidelijke generaal Lee heeft zich in de rigting van Lynchburg teruggetrokken en werd tot zeer nabij door Grant achtervolgd. Lee heeft 15000 man aan dooden en gekwetsten en 25,000 man aan gevan genen verloren, benevens 100 h 200 stukken geschut De Noordelijke generaal Grant verloor van zijn kant 7000 man. In de Indépendance komt een verslag voor van een oogge tuige omtrent de oproerige beweging, die te Madrid heeft plaats gehad. De dag van gisteren, Zondag, zoo schrijft onder dagteekening van den lOden de berigtgever, is zon der rustverstoring afgeloopen, maar heden is het kabaal op nieuw begonnen. Ten 2 ure zou de installatie van den nieuwen rector der universiteit plaats hebben en eenige dui- zende studenten hadden zich lang te voren in de straat AuchaSan Bernardo vereenigd om den markies van Zafra, den nieuw benoemde, als hij voorbij reed uit te jouwen. Een escadron kavallerie bezette de toegangen tot de universiteit en joeg de menigte uiteen, die door de troepen verhinderd om zich naar het paleis te begeven, nu naar de Puerta del Sol heentrok. Het geschreeuw met fluiten en sissen be gon nu op nieuw, maar de kavallerie en artillerie slaagden er spoedig in om de menigte door aanvallen, waarbij menige onschuldige werd getroffen, in de aangrenzende straten terug te drijven. Den ganschen dag waren de straten, die naar het paleis voeren, door militairen bezet. De militaire kora- mandant van Madrid trok voortdurend, aan het hoofd van een escadron jagers te paard, de stad door. Tegen 7 ure in den avond nam de volksbeweging een ernstig karakter aan. Ik heb zelf gezien hoe onder mijne vensters vreedzame bur gers, ja zelfs vrouwen, op den grond werden geworpen en onder de hoeven der paarden vertrapt. Te gelijker tijd hoorde men in de rigting van de straat del Carmen en de San Ge- ronimo pelotons-vuur en tot 11 ure des avonds stelde de infanterie het zich ten taakom in de rigting waar zij hoorde roepen of fluiten, te vuren. Tegen 10 ure zag ik ongeveer 70 personen naar de hoofdwacht bij het ministerie van bin- nenlandsche zaken brengenvan waar men hen later naai de gevangenis Saladero vervoerde. Volgens een onderschrift, bij dezen brief gevoegdwerden dienzelfden nacht de troepen teruggeroepen en was de rust hersteld. ITXETTWST IJ DUTS-B ÏT. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 18 April 1865. Door de Zangvereeniging Cecilia zal op Zondag avoud a. s. eene uitvoering worden gehouden. Zaturdag jl. is het lijk opgehaald van den reeds op 19 Maart jl. verdronken marinier, ongeveer op de zelfde plaats waar de ongelukkige in het water is geraakt. Men vond het garnituur zijner schakot nog in de regterhand geklemd. Bij beschikking van den Minister van Marine is aan den marinier le kl. G. Braak, dienende op Zr. Ms. wacht schip alhier, toegekend de gouden medalje, ter zake van zijn vijftigjarigen diensttijd. De luit. t/z 2e kl. P. J. van Druijnen, van het wachtschip alhier wordt op non-activiteit gebragt, en met Mei vervangen door den luit. t/z. 2° kl. J. Sandt van Nooten, thans non-actief. Met den 20sten dezer wordt de luitenant t/z 2° kl. Jhr. C. C. Six, dienende op Z. M. schroefstoomschip Prinses Maria, op non-activiteit gebragt, en daarentegen de luitenant t/z. 2e kl. C. C. Vermeer inct den 21stcn dezer van het wachtschip alhier op gemeld schroefstoom schip en de luitenant t/z 2e kl. H. van Broekhuijzeuthans non-actief, op dat wachtschip geplaatst. Den 11 dezer is van de werf //Nicolaas Witsen"van den heer G. Swerver Jz. te Alkmaar met het beste gevolg van stapel geloopen, de ijzeren stoomboot Burgemeester van Alkmaargebouwd voor rekening van de hecrcn van Leeuwen en Swerver en bestemd voor het vervoer van goederen en vee tusschen Alkmaar en Botterdam, in vervanging van de thans varende, die de dienst tusschen Nieuwediep en Bot terdam zal waarnemen. Onmiddelijk daarna is de kiel gelegd voor een ijzeren stoomboot, die den naam zal voeren van Purmerende, mede voor rekening van genoemde hoeren voor de dienst tusschen Purmerende en Botterdam. Aan het gebouw van het provinciaal Bestuur te Haar lem, zal op Donderdag den 27sten April 1865, des namiddags ten half drie ure, bij enkele inschrijving worden aanbesteed Het onderhoud van de haven beoosten het Oude Schild op het eiland Texel, van 1 Mei 1865 tot 1 Mei 1866. Donderdag ji. heeft aan den kanaaldijk te Purmerende een ongeluk plaats gehaddat treurige gevolgen had kunnen hebben. De landman K. Koning geraakte met zijn wagen, waarin zijn vrouw en kind gezeten waren, in het Noordh. kanaal. Gelukkig kwam juist de stoomboot Jaqueline voorbij, tot het verleenen van hulp cu het redden der drcnkclingpfi.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1