De groote hotels in Amerika. TELEGRAM. NMEUUKE ST1MI DE GEMEENTE HELDE. doel om dusdoende geld af te persen. Voor eeuige dagen nu werd een regterlijk ambtenaar insgelijks bij zijn arrive- ment, door zoodanige oude vrouw om den hals gegrepen; zij riep toen met luider stem uit: «Mijn zoon! u, die ik zoo lang en voor altoos verloren heb geacht, zie ik thans weder: ik bid u, schaam u toch niet dat ik uwe oude noodlijdende moeder ben". Op deze aandoenlijke ontmoeting verzamelde zich een groote menscheninassa bij elkaar. De meeste nieuwsgierigen trokken in vollen ernst partij voor de »oude moeder", en hoe ook de geschrokkeu //zoon" pro testeerde en de heeren straatjongens trachtte te beduiden, dat er volstrekt geene de minste familie-relatie tusschen hem en die oude vrouw bestondniets mogt helpen. Hij kon den oploop en de //erkenningscène" alleenlijk stillen door eene ruime bedeeling in giften, en tot aan zijn bureau werd hij voortdurend achtervolgd. Het ergste van alles was, dat hij eenige malen de hulp der politic inriep, doch telkens kreeg hij van den policieman met een glimlach ten antwoord: //Met familie-aangelegenheden mag ik mij niet bemoeijen" Sedert de dagbladen zulks hebben openbaar ge maakt is deze uitvinding van geldspeculatie weder in ver val geraakt; het ware anders hoogst noodig, dat de reizigers hunne geboorte-acteu bij zich droegen ten einde het gevaar om als //ondankbare zoon aangezien te worden" te voorkomen. De logementen in de groote steden van Amerika, in New-Orleans, Phyladelphia, Baltimore, Washington, New- York, Chicago, Bostonenz. zijn volgens een bijzonder systeem en op een prachtigen voet ingerigt. Op deBritsche eilanden vindt men zulk soort van instellingen niet zelfs het monster-hötel de Louvre te Parijsis niet tc vergelijken bij inrigtingen als die van »St. Nicolaas," //de Metropolitan," "het Laö'arge House," en vele anderen in New-York. In sommige dezer logementen worden dagelijks een duizendtal bedden opgemaakt, in andere van vijf tot zes of zeven honderd. Het land is zoo verbazend uitgestrekt, de afstanden van het eene punt tot het andere zijn zoo groot, zoo als New- Orleans naar Boston of New-York naar Chinago in het verre westener heerscht aanhoudend zoo veel levendig heid in den handel de vertakkingen daarvan zijn zoo uit gebreid, dat een veel grooter aantal inenschen dan bij ons door den aard van hunnen arbeid gedwongen wordthetzij voor hunne eigen zaken, of in dienst van anderen huuleven al reizende en trekkende door te brengen. Daarom zijn groote logementen 'in Amerika zeer noodig en indien ze slechts tot tijdelijke verblijfplaats van de reizigers dienden, dan nog zouden ze op den naam van de fraaistede doel matigste -en de best ingerigtste logementen van de guheele wereld kunnen aanspraak maken. Oorspronkelijk waren ze niet bestemd, om zooals dit door den loop der tijden en door de inagt der omstandigheden heeft plaats gehadtot een ander doeleinde gebruikt te wordenen tot eene voort durende verblijfplaats aan geheele huisgezinnen te verstrekken, in plaats van een tijdelijk toevlugtsoord voor vreemdelingen te zijn. Voor den vasten prijs van twee en een halven dollar (omtrent f6.25 per dag) heeft de reiziger of inwoner eene goed ingerigte slaapkamer, het gebruik van een salon, eet- en leeszaal benevens een vertrek om te rookenhetgeen hij gebruikt voor zijn eerste en tweede ontbijtdinerkoffij en thee kan hij kiezen uit eene goede vastgestelde menu of spijslijst; voor de twee en een halven dollar die hij be taalt, wordt Hij den geheelen dag bediend, en is alles be grepen wat onder de rubriek van kost en inwoning kan wor den gebragt, behalve wijn, bier en geestrijke dranken. JITadeel van oude kurken voor de geaondheid. De onaangename smaak van een wijn die overigens zich in alla opzigten deugdelijk betoondo, deed Martin de aan dacht vestigen op de kurk der wijnfleschen werkelijk bleek hem bij naauwkeurig onderzoek der kurkdoor haar in kleine stukjes te snijden en met alcohol uit te trekkendat zij een zeer bitter beginsel bevatte, gelijkende op nux vomica (kraansoog) Te Parijs worden aan den uitgangen der riolendie in de Seine uitkomen, door een bepaalde klasse van personen, het ijzer, koper, hout, papier, zoo ook de kurken verzamelddie het water der riolen medevoert. De verzamelde kurken worden door fabriekanten opgekocht en na afschraping en kleuring met een poederweder als nieuwe verkocht. Deze herstelde kurken dienen niet alleen voor inktflesschen enz., maar zij worden ook door gewone handelaars in kurk gezochtomdat zij niet meer dan f3.de 1000 kosten. Indien men bedenkt, hoe ligt deze kurken hebben kunnen dienen, tot het sluiten van flesschen met vergiftige zelfstandighedendie tusschen de poriën der kurk indringen en zich aldaar vasthechten bijvoorbeeldSpaansch groenloodwit arsenik of plant aardige vergiften, dan begrijpt men het gevaar, waaraan men is blootgesteldwanneer met deze kurken flesschen wor den gesloten, die wijn, bier, alcohol enz. bevatten, vloei stoffen waarin deze vergiftige zelfstandigheden oplosbaar kun nen zijn. Ook in een geregtelijk-sclieikundig opzigt meent Martin zijne opmerking niet te hebben mogen terughouden, daar onzuivere kurken tot gevolgtrekkingen zouden kunnen leiden die over onschuhligcu een veroordeelend vonnis doen uitspreken. Men zij dus op zijne hoede tegen het nadeeldat oude, weder tot gel/ruik geschikt gemaakte kurken voor de ge zondheid kunnen hebben. Heden Dingsdag18 April 1865. EFFECTEN Beurs van Londen Parijs I Weetien Willig. Herlijn I e o Frankfort AMSTERDAM. Willig. 5°/0 Metalliek (oude) 5°/0 Yereenigde Staten van Noord-Amcrika 6°/0 Yereenigde Staten 1882 8°/0 Geconl'edereerden 5°/0 Russische Spoorweg-Aandeelen 5°/0 Blaauwe Grieken 3°/0 Mexico (oude) 3°/0 Mexico (nieuwe) 3 °/0 Binnenl. Spanje 6°/0 Turken 3 °/0 Venezuela 621 67' 26 25 I25 Ho Van 7 11 April 1S65. ONDERTROUWD L. Formcr werkman24 jaren en L. Bouselaar 23 jaren. J. van ltijn, timmerman, 27 jaren en T. Foruicr 2G jaren GEHUWD J. Jongman en J. Huisman. BEVALLENN. Schilder geb. Wiering D. G. Gijbeis gcb. Moerbeek Z. G. Poutier gcb. Stui D. P. C. W. Dienaar geb. van Stipriaan Z. G. Kansen geb. Yergaij Z. J. de Wijn gcb. Visser Z. E. La- grange geb. Conijn D. M. de Wijn gcb. de Wit Z. A. Brnijn geb. Hopman D. A. M. C. Rosse geb. Tunncbacke D. A. Jonker gel). Paarlberg Z. W. B. Bosch geb. Coliju D. M. lloodt geb. Dam D. M. Holdgrevc geb. Kramer D. J. Wchcr geb. Wielick D. A. M. van den Enden geb. Veen Z. G. Baas geb. Overweg Z. J. van Luinen Hubert gcb. Siewcrs Z. C. Schiekc geb. Dcpendener D. J. Geus geb. Vencndaal Z. B. den Buitelaar geb. Klijn D. OVERLEDEN H. NI. Pooij bijna 10 maanden. S. Arons G jaren. C. H. A. van Rijn 27 jaren. L. llcijdenrijk geb. van Stipriaan 20 ja ren. M. A. Koch bijna 10 maanden. P. C. Kaan 74 jaren C. van Dok 5 jaren. J. van der Beu 3 jaren. P. Kamer 3 jaren. Levenloos aangegeven 3. Fj fll Allll ULIl UEJ HLFJ I FJ I FjlUMjlirJjLIll Van 19 Maart 15 April 1865. ONDERTROUWD Reijn Dockscnlaudbouwcr20 jaren eu Ilittje Lieuweu 20 jaren. Jan Bloein schippersknecht24 jaren eu Trijntje Pronker24 jaren. ,Willem Pietcrs Kooijmauschipper35 jaren eu Necltjc Pronker 28 jaren. GEHUWDAbraham Kropvcld en Schoontje de liaan. GEBOREN Hendrik z. van Gcrrit vau der Borgh en Antje Ocdes Roeland. Antje, d. van Wijbrand Bloem en Trijntje Sipkes Swart. Antje, d. van Jan Drijver en Ncelljc Bodewijk. Jan, z. van Andries Andrics Bos en Trijntje Coruclis Kuijper Geertje d. vau Jacob Cornc- lis Zorgdrager en Lobbe Ariëus Roggen. C'ornelisz. vau Gcrrit Jans Cupido en Tietje Cornelis Bos. OVERLEDEN Trijntje Jans Rus gehuwd met Pietcr Alberts Vissers 42 jaren. Jcmke Pieters Kooijman 23 jaren. Rinske Jans Pais 70 ja ren. Antje Vermeulen 13 jaren. Jclle Spits 9 jaren. Dirk Bos 2 jaren. M A K K T B E K I G T E N. ALKMAAR 15 April. Aangevoerd 3 Paarden f90 a 110, 1 Kalf f20, 3 Koeijen f74 a 90, 512 Schapen flG a 28, 14 Lammeren f6 ii 10, 7 Geiten f5 ii 10, 105 Varkens f 10 ii 12, 168 Biggen f4 a 8 Boter per kop 60 a 724- HOORN 15 April. Aangevoerd 7 mud Tarwe f 8.25 4 mud Rogge f 6.5030 mud Gerst f5.75, 61 mud Haver f4.50, 54 mud Booncu Bruine f 14.75, Paarden f6.12 mud Erwten Graauwc f 11.50, Vale f13, Groene f8.50, op monster verkocht 190 mud Mosterdzaad f 14 75 mud Karweizaad f 15.75, 18 Paarden f50 a 180, 28 Koeijen f120 a 240 55 Kalveren f3.50 a 9 300 Schapen f 11.50 a 25.50, 190 Varkens f 6 a 19 7 Zeugen f 18 a 40, 370 Biggen f3 a 5.50 20 Bokken f 0.30 ii 6 10 Geiten f 0.40 a 7.50, 215 Kippen f0.60 a 2.15, 20100 Kip-Eijcrcn f2.40 a 2.60, 9000 Ecnd-Eijevcn f2.50 ii 2.75 per 100, 2150 koppen Boter 50 ii 55 et. per kop. 65 mud Aardappelen f 1.95 a 2.S0 per mud, 190 manden Ap pelen 1' 1.20 a 1.40 per mand. Vrijdag 21 April vertrekt van hier de Oost- Indische landmail via Triest. POLITIE. Ten burele van den ondergeteekende ligt ter beschikkin" vau den eigenaar, een ÉTUI met FLACON, en een naar OORBELLETJES. Helder, 18 April 1S65. T)c Commissaris van Politie ie Helder, A. C. BOONZAJER.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3