DIENSTBODE. «Attentie s.o.p. Schoonmaaktijd. ADVERTENTIES. Mejufvrouw BITTER Uit de liand te koop: EEN BROADWOOD PIANO M. A. GRUNWALD. J. W. VAN DER HAAR. G. J. HONIGH, BOEKHANDELAAR EN BOEKBINDER te BURG op TEXEL m icmMiomssM, B. A. VERMEULEN, Voor het groeijen van het Haar ECHTE KUSVOtm EN ROWLAND'SSUCSSSER-OLIE NIEUW A PROPOS-SPEL, SLIJM- EN MAA G PILLEN. S. van VELZEN jR.teKampen, debiteert met veel succes: GESCHIEDENIS van de VEROVERING DER NEDER LANDERS IN INDIE, tot den tegenwoordigen tijd. Door den Hoogleeraar LAUTS. Deel I en II. Prijs f 1.25. Deze voor de kennis der Nederlandsche Overzeesche Bezittingen belangrijke Geschiedenisis zoowel ingerigt ten dienste van het Onder wijs als om tot Leesboek te dienen voor iederdie zich met den vroegeren en tegenwoordigen toestand onzer Koloniën wenscht bekend te maken. Reeds zijn vele gunstige beoordeelingen aan dit werk te beurt gevallen. Het derde of laatste Deel verschijnt in den loop van dit jaar. vraagt eene knappe '6 Octaaf, sterk stukzeer goed besnaard en van goeden toon. Te bevragen bij den Uitgever van dit blad. De ondergeteekende biedt zich beleefdelijk aan bij zijne Plaatsgenooten tot het opkoopen van oude KLÉEDE REN, MEUBELEN, als ook VODDEN, KOPER en TIN en al wat tot dit vak behoort. Koopman, Vlootstraat te Helder. Men gelieve vooral goed op liet adres te letten. MONSTERS van bovenstaand Artikelin hoogere en lagere prijzenworden op aanvrage aan huis gezonden. BoekhandelaarHoofdgracht. recommandeert zich tot het leveren van alle nieuwe BOEKWERKEN, TIJDSCHRIFTEN, alle soorten van BOEK- en STEENDRUK WERK, KERKBOEKEN, KANTOOR- en SCHRIJFBEHOEFTEN, het plaatsen van ADVERTENT1ËN in alle Couranten. Verkoopt tevens diverse soorten van best gesatineerd a 30354045 Ct en hooger, ordinair h 15, 20 en 25 Ct. niet daarbij behoorende RANDEN. verder KchangdoekSclioorstccnstulrjes Groen Gordijn papier Misdruk Kastpapier Kastranden enz. Belast zich ook met het gereedmaken en leveren van in verschillende soorten en breedten. Alles tot de civielste prijzen. Verzoeke vriendelijk ieders gunst en recommandatie. De ondergeteekende adverteert bij deze dat zijn Depót alhier, gevestigd bij Mejufvrouw Westgracht bij de Nieuwe Kerk, L. 54, weder ruim voor zien is van de vroeger geannonceerde Artikelen als 4 cent en hoogerv Appelen, Peeren, Leeuwen, Katten, SchapenApengroote en kleine Kinderen, Harten met Kinderen, Citroenen, Pakjes Sigaren, enz. enz. ECHTE KEULSCHE EAU DE COLOGNE, in verschillende prijzen. per flacon 25 Cent en meerdere soorten van HAAR-OLIE. Daarbij bevindt zich tevens een groot Assortiment beste die voor den spotprijs van ƒ1.20 per dozijn en 12} Cent per stuk verkrijgbaar zijn. Ook is wederom voorhanden het AMUSEMENT VOOR JONG EN OUD, om deh avond door te brengen. 100 Vragen en 100 Antwoorden 45 Ct. 50 u 50 u (voor Kinderen) 35 B. M. SPANJERSBERG. Fabriekant van geplakte Bruid- en Winkelzakken te Rotterdam. Deze PILLEN, die sints vele jaren met het beste gevolg tegen de Slijm en als maagversterkend gebruikt worden, door hare zachte werking de spijsvertering zeer bevorderen, bijzonder goed tegen de GAL en zeer zacht laxerend zijn, zijn tegen 82} Cent het Doosje, met berigt van het ge bruik, verkrijgbaar door tusschenkomst van de heeren: AmsterdamRuis Weissenbruch, ApotU, Voorburgwal bij de Stilsteeg. Nieuwediep Verhoeve Bruinvis. Nieuwe NiedorpJ. Groot. PurmerendeJ. Schuitemaker. Rijp, D. de Vos. Schagen, S. B. van Lon. Schermerh., Wed. Nieuwland. UitgeestWed. Starreveld. WinkelJ. Ameliswaard. ZaandamJ. W. Knipscheer. 't Zand in de Zij paJ. Stam. Om elk Doosje der echte en sints onheugelijke jaren gebruikte SLIJM- en MAAGPILLEN is een biljet, voorzien met de Handteekening van den Vervaardiger J. J. SCHREUDERApothekerwelke Handtee kening zich ook bevindt op het Zegellak waarmede elk Doosje verzegeld is. Men gelieve daar wel attent op te zijn. 1. Allernaar, H. Schreuder C°. Apothekers, Ritsevoort. Burg op TexelC. Mooij. EnkhuizenJ. T. Dickman. Hensbroek, T. Heeres. Hoorn, E. Knaven Apth. Koedijk, H. Asjes. Koog a\d. ZaanN. v. Pomeren. Krommenie, F. Olie. Medemblik, K. Krap. Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4