ijefDer, JlieuraeÖiep, WiffemsoorÖ, eiift. M 407. Vijfde Jaargang. 1865. ZATURDAG 22 APRIL. BEKENDMAKING. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 8 maandenƒ1.80 Franco per post ,1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentiën intezenden. Ingezonden stukkeu een dag vroeger. Door het Bestuur dezer gemeente wordt het navolgende gepubliceerd: BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Heldermanen bij dezetengevolge eener bekomene kennis geving vau den Heer Directeur en Kommandant der Marine alhieraan de daarbij belanghebbenden bekenddat alle bin nenkomende schepen, welke onderhevig zijn aan quarantaine van den 16 dezer tot en met den 15 Oetoberaanstaande, op de reede van Texel in de bogt van den Zuidwal zullen moe ten verblijventen einde aldaar het ontslag uit de quarantaine af' te wachten. Burgemeester en Wethouders voornoemd, herinneren bij deze alle schippers, sloeplieden en andere personen, dat het aan geene sloepen of andere vaartuigenonder welk voorwendsel ookgeoorloofd iszich naar boord van quarantaine schepen ter' adsistentie of om andere reden te begevenalvorens daar toe het noodige verlof van den Heer Kommandant van Zr. Ms. Wachtschip, of wel, zoo noodig een quarantaine-wachter van het genoemde Wachtschip tot opzigt te hebben bekomenen waarschuwen dien ten gevolge elk en een iegelijk, om zich bij voorkomende gelegenheden dien overeenkomstig te gedra gen, ten einde zich voor de nadeelige en onaangename ge volgen, welke uit eene tegenstrijdige handelwyze noodzake lijk zouden voortvloeijen, te vrijwaren. Ilelder, den 11 April 1865. Burgemeester en Wethouders voornoemd STAKMAN BOSSE, Burgemeester. SL. VEKHEY, Secretaris. POLITIEK OVERZIGT. Tusschen Oosterijk en Pruissen wordt de verhouding telkens moeijelijker; de zaak van de haven van Kiel schijnt voor t oogenblik zoo geregeld, dat zoowel de Pruische als de Oostenrijksche schepen er station zulleu nemen. Te Weenen is men zeer verstoord over Pruisens aanhoudend drijven, en men is niet geheel gerust over de toekomst, wanneer v. Bismarck zijne politiek volhoud. Te Parijs meent men, dat zelfs keizer Napoleon in een eigenhandig schrijven aan koning Wilhelm eeuige verzoenende woorden heeft gerigt. De laatste berigten uit Amerika, zijn van 8 April en melden het volgende: Generaal Sheridan, der Noordelijken, zet zijne vervol ging tegen generaal Lee voort. Dezen was het gelukt zijne troepen tot staan te brengen, en men verzekerd dat bij Burkesville een belangrijk gevecht heeft plaats gehad waarbij generaal Lee op de vlugt is gejaagd, en generaal Ewell met vijf andere generaals der Zuidelijken gevangen zijn genomen. Sheridan was van oordeel, dat Lee weldra zou genoodzaakt zijn zich over te geven. Omtrent de operatiën van generaal Sherman verneemt men dat deze den ln April zijn marsch heeft voortgezet zijne kavalerie staat op vijf mijlen van Mobile. De aan- val op dat fort is bereids begonnen. De Morning Post houdt zich overtuigd, dat eerst nu de moeijeliikhodeu voor het noorden van Amerika zullen aan breken. Het zou daarmede gaan als het, volgens Pope's beschrijving, den reiziger in de Alpen ging. Wat hem als de laatste bergketen toeschijnt, die nog overgetrokken moet worden, is slechts de eerste. Naauwelijks heeft hij den top bereikt of op den achtergrond verheft zich een nieuwe bergketen, die weder voor een andere plaats maakt, en zoo voort zonder einde. liet noorden zal de blanken in het zuiden noch kunnen uitroeijen, noch verzoenen. De slavernij is slechts op papier afgeschaftwant niemand weet waarmede de vier millioen negers van het zuiden den kost zullen ver dienen. De vestiging eener nieuwe Unie is onuitvoerbaar. De Daily News en de Star daarentegen juichen over de zegepraal der Unie. De rust te Madrid is tot dusver niet verder verstoord. De Correspondencia schat het aantal personendat bij de jongste onlusten in hechtenis is genomen, op 125. Teveus verneemt men, dat den lsten ook te Barcelona ongeregeldheden hebben plaats gehad en men voor herhaling vreest, daar het grootste gedeelte der bevolking in de pro vincie zonder werk is. 1TIE TT W S T IJ D I1T 3 B1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 21 April 1865. De Eerstaanwezend Ingenieur alhier, zal op Vrijdag 28 April a. s.des morgens ten 10 ure, ouder nadere goed keuring vau den Minister van Oorlog, in het openbaar aanbesteden: 1. het éénjarig onderhoud van de aardewerken 2. het éénjarig onderhoud van kazernen, magazijnen, enz. en 3. het éénjarig onderhoud van de metsel- en timmer werken. Alles onder het beheer der genie alhier. Er is sprake van de oprigting van eene inrigting tot vorming vau scheepsklerken bij de marine. De zaak ligt echter nog geheel in plan. Z. M. heeft met ingang van den eersten Mei a. s. bevorderd: tot offic. van adm. der 1° kl. den oflic. van adm. 2e kl. II. P. X. Strengnaerts; tot offic. van adm. 3° kl. de adj.-adm. J. A. Kruijt, J. M. A. van Roggen, P. A. Prede- riksJ. A. H. Huart, P. Bamberg en L. G. Sas; tot adj.- adm. de scheepsklerken D. A. van der Laan, J. Gallas, W. P. Margadant, P. J. Roest, J. C. Coeland, W. P. Klompé en L. C. Duhué. Voorst den adelborst der 1° kl. W. A. baron Neukirchen, genaamd Nijvenheitnop zijn verzoek eervol uit de zeedienst ontslagen. De luit. t/z. 1° kl. A. M. J. van Asperen, als dir. der afd. Zeevaart gedetacheerd bij het Konkl. Nederl. Me teorologisch Instituut te Utrecht, wordt met 15 Mei op non-activileit gebragt en vervangen door den bij dat Instituut als adsistent-directeur gedetacheerden luit. t/z. 1° kl. J. E. Cornelissenwordende laatstgenoemde betrekking met even- gemeld tijdstip opgedragen aan den luit. t/z. lc kl. J. B. A. de Jong, thans non-actief. Het Koninklijk besluit van 13 April, No. 59, in de Staats-Courant van 20 dezer opgenomen, omtrent de regeling der benoembaarheid van de gezaghebbers en stuur lieden bij de dienst der Gouvernements-Marine in Ncd.- - V i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1