M 408. Vijfde Jaargang. 1865. .jjeföer, JïteumeÖtcp, WiffemsoorD, CI15. WOENSDAG 26 APRIL. BEKENDMAKING. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.80 Franco per post a «1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post» directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Ad verten tien van 14 regels is 40 Centen voor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Ad verte ntiën iutezeudeu. Ingezonden stukken een dag vroeger. Door het Bestuur dezer gemeente wordt het navolgende gepubliceerd De BURGEMEESTER der Gemeente HELDER maakt, ter voorkoming van ongelukkenaan de ingezetenen bekend dat met den eersten Mei aanstaandede SCHIETOEFENIN GEN op de HORS, met het geschut van Zr. Ms. instructie- vaartuig PRO PATRIAweder zullen aanvangen. Bij de gewone schietoefeningen wordt eene roode vlagaan den voortop van genoemd vaartuig geheschen, en zal het strand op de Ilors op een afstand van 4000 Ned. ellen, in de rigting van den Stuifdijk onveilig zijn. Bij het schieten met getrokken geschut worden aan de beide toppen van genoemd vaartuig roode vlaggen geheschen en zal het strand op de Hors, op een afstand van ruim 5000 Ned. elleil,' in de rigting van den Stuifdijk, onveilig zijn. Genoemd gedeelte van de Hors zal worden afgepaald door paaltjes met bordjes, waarop geschilderd is Zr. Msinstructie- vaartuig Pro Patrici\ Aan hot einde der rooilijn wordt eene blaauwe en op de ambtsnollen eene Nederlandsche vlag geplaatst. Ofschpoif men zich buiten de boven omschreven grenzen veilig zou kunnen achtendient men in acht te nemendat wannéér er met springgranaten geschoten wordt, de stukken dezer projectilen tot over de grenzen kunnen geworpen, en het alzoo raadzaam is zich in dit geval ook niet aan de binnenzijde des Stuifdijks in de mok op te houden. Verder wordt in herinnering gebragt, dat het verboden is, de projectilen en verdere materialen, welke opgenoemde plaats liggen, op te zoeken en zich toe te eigenen, zullende deze handelwijze worden beschouwd als ontvreemding van 's Rijks goederen en degenendie zich onverhoopt hieraan mogten schuldig maken, als zoodanig worden vervolgd. I-Ielderden 19 April 1865. De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. POLITIEK OVERZIGT. De laatste berigten uit Amerika zijn van dien aard dat wij daaruit het einde van het gruwelijk broedermoorden al daar kunnen voorspellende Noordelijken hebben eene totale overwinning behaald. Lee en zyn geheele leger hebben gecapituleerd. Volgens gerucht was Raleigh den 9den ontruimd en waren Selma en Montgomery door de Noordelijken bezet. De Noordelijke re- ring heeft onmiddelijk de conscriptie gestaakt, en de uit gaven voor den oorlog verminderd. Eene nadere dépêche voegt er hijdat de capitulatie plaats had na onderhandelingendie twee dagen duurden. De voorwaarden zijnde wapenen worden afgegevende manschappen hebben vrije aftogt onder verpanding van hun woord van eer. Het overschot van het leger van Lee wordt Op 25,000 man geschat. Een korps Noordelijken heeft Linch- burg bezet. De generaals Forresten Roddy zijn waarschijnlijk door" Wilson te Selma, in Alabama, gevangen genomen, De belegering van Mobile werd regelmatig voortgezet. De wetgevende magt van Virginië beraadslaagde, met goed keuring der Unie, te Ricbmond over het herstel van den vrede. De Amerikaansche dagbladen houden den oorlog voor geëindigd. Nadere berigten betreffende Ricbmond luiden als volgt Na de inneming leverde Richmond een akelig schouwspel op ten gevolge der aldaar plaats gehad hebbende vernielingen Reeds bij de eerste ontruiming warenop last van de auto riteiten der Zuidelijken, verschillende tabaksmagazijnen in brand gestokenwaarbij de vlam spoedig op andere gebouwen oversloeg, zoodat de geheele stad ineen dikke rookwolk was gehuld en de passage langs verschillende straten door het vuur werd belemmerd. In het geheel wordt het aantal ver brande woonhuizen en andere gebouwen begroot op ongeveer 600. Men kan zich dus gemakkelijk voorstellenwelk eene verwarring en agitatie dit bij de bevolking te weeg bragttc meer nog doordien vele ingezetenen in hunne verbijstering hunne meubelen en andere goederen zochten te reddendie ten laatste hij geheele hopen op straat lagen te branden. Van de kantoren der voornaamste bankinstellingen is niets over gebleven terwijl de bureaux van drie dagbladen (de Enquirer Despatch en Examinereven spoedig waren verwoest als het American-hotel, het postkantoor, het stateuhuis, het gebouw van het departement van oorlog, het Columbian-hotel, het Meehanic's Institutehet groot laboratorium cn het arsenaal die te gelijk met eenige blokken huizen lievig door het vuur werden geteisterd. Ofschoon het onmogelijk iszelfs bij ruwe begrooting, zich een denkbeeld van de daardoor ver oorzaakte schade te vormen, kan men zich toch wel voor stellen dat het verlies enorm moet zijn. En toch ontstond de meeste wanorde nog eerst op het oogenblik, toen de laatste ambtenaren van het gouvernement der Zuidelijken des Maandags morgens de stad verlaten had den. Het graauw was toen niet meer in bedwang te hou den. Het drong met geweld in de brandendeen uitgebrande gebouwenom te rooven en te plunderen al wat maar voor de hand lag. De stedelijke raad was inmiddels 's avonds te voren bijeengekomen en had besloten tot het uitvaardigen van een bevel, hetwelk de wanorde op het laatste oogenblik nog vermeerderde, namelijk om elke aanwezigen voorraad sterken drank te doen vernietigen. Tot de uitvoering daar van werden in aller ijl eenige comité's zamengesteld, die al len te gelijk na middernacht daarmede aanvingen. De va ten en vaatjes werden allerwege weggehaald of uit de bovenverdiepingen, naar beneden geworpen en op de straat opengeslagen, zoodat alles op het laatst door elkander langs de voetpaden en in de goten wegstroomde. Te midden de zer algemecne drukte trokken eenige detachementen soldaten der Zuidelijken in ordelooze troepen door de stad en vielen gretig op de vaten aan, om zich van den inhoud meester te makenwaarin zij door het gemeen spoedig geholpen wer den. Het gevolg hiervan was een algemeen dronkemans tooneel, waarbij in de winkels der juweliers, goud- en zil versmeden en banketbakkersde kledingmagazijnen enz. alles weggeroofd en in stukken geslagen werd. Slechts een enkel oogenblik ontstond er een paar malen eenige stilte, doch dit was alleen door de voorbijgaande schrik van de kruidontploffingeneerst in een kruidhui3 en later toen men bezig was met op de rivier gepantserde schepen in de lucht te doen vliegenhetwelk telkens een schok te weeg bragt waardoor alles in de stad stond te dreunen. Dc eerstgenoemde ontploffing kostte aan een aantal mensehen het leven, doch te midden van zulk een rumoer werd daarop weinig of niet geletevenmin als op den brand die zich nu ook buiten de stad in de gebouwen der Danville- en Petersburger spoor wegen uitbreidde. Aan die vernieling werd eindelijk nog de kroon opgezet door de verwoesting der groote Mayo-brug en de verbranding der uitgestrekte werkplaatsen en maga,,- zijnen van de meelfabriek der firma llaxall Crcnshaw/'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1