Iu zulk een toestand verkeerde de stad toen de Noorde lijken er binnenrukten. Generaal Weitzel nam alstoen dadelijk maatregelen om in de eerste plaats alles in het werk te stellen tot blussching der branden, voor zoover dit nog eenigzins tot behoud van het een of ander kon strekken. Do brand spuiten waren weldra ter plaatse waar hij het noodig achtte en werden met allen spoed door zijne soldaten in werking gebragtterwijl inmiddels hier en daar de voortgang der vlammen werd gestuit door een of meer huizen in de lucht te doen springen. Zoo doende werdna verscheidene uren aanhoudend werkenop verschillende punten het vuur ge- bluschtterwijl het op andere plaatsen bij gebrek aan brand bare stof van zelf uitdoofde. Een gerucht wil, dat het in Algerie weder zeer onrustig is. Overal zou de heilige oorlog gepredikt worden en de nog trouw gebleven stammen hebben doen weten dat het geen verwondering moet baren als zij zich in schijn bij de opgestane stammen aansloten, want, weigerden zij dit, dan zouden zij worden vermoord. Mae Malton verkeert in groote verlegenheid, en vraagt eene versterking van niet minder dan 100,000 man. Dit alles eischt allezins bevestiging, even als het gerucht, dat het doel van 's keizers reis is, te on derzoeken of het plan uitvoerbaar is om slechts het kust land der kolonie te behouden en het overige aan Abd-el- Kader af te staan, die het als sultan zou regeren. De berigten uit Spanje blijven onrustbarend. Zij spreken van een complot van generaals, ten doel hebbende om den vader des kouings van Portugal op den troon te plaatsen. 1T IE TT W 9 T 13" D 11T 9 3 1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 25 April 1S65. Dingsdag 9 Mei a. s. zal in het kiesdistrict Helder eene verkiezing plaats hebben van een lid voor de Prov. Staten; van verschillende kanten hoort men den naam noemen van den heer Mr. Cu. BOSCH REITZ, een man die zich de al- gemeene achting en sympathie der ingezetenen weet waardig te maken. Wij kunnen ons met die candidatuur ten volle vereenigen. Op Dingsdag 2 Mei 1865, des morgens ten elf ure, zal aan het raadhuis alhier, publiek worden aanbesteed: Het doen van eenige veranderingen en vernieuwingen aan de school in de weststraatmet bijlevering van de benoodigde materialen. Op Zaturdag 29 April aanwijzing in loco. Donderdag a. s. zal van hier naar Haarlem vertrek ken het 1" bataillon van het 7C reg. infanterie, sedert Mei 1862 alhier in garnizoen. De afmarsch zal des morgens plaats hebbenouder geleide van den Majoor J. van den Hummel, Kornmandant, le Luit.- Adj. J. Delfos den Doren, 1° Luit.-Kwartierm. Jhr. F. V. A. de Watteville, Oflicier van Gezondh 2e kl. J. W. Kipp, Kapiteins F. W. J. E. F. Leicher, G. A. Lambert, J. Strühms- dorffer en H. Hendriksen, 1° Luits. W. L. A. Noltenius, F. Le Maire Knotzer, G. J. P. du Celliée Muller en 2° Luils. II. J. Meijners, L. W. Muller en J. E. van Gorkum. De marschdagen van dit bataillon zijn bepaald als volgt Donderdag tot Schagen, alwaar de staf en drie compagnien nachtverblijf zullen houden, terwijl twee compagnien te St. Maarten zullen worden ingekwartierd, Yrijdag tot Alk maar, Zaturdag aankomst te Haarlem. In den namiddag van Donderdag wordt het bataillon, dat reeds heden morgen van Haarlem vertrekthier verwacht. De daarbij in active dienst zijnde Officieren zijn, de Ma joor Jhr. H. G. F. Leijsius, Kornmandant, de le Luit.-Adj. A. II. J. L. Ponse, de 1° Luit.-Kwartierm. F. M. A. Oos terman Kapiteins G. A. Hopmans, J. D. Luchtmails, J. G. Buhler, W. Bellaard Lormier en J. A. L. O. van der Monde, de le Luits. J. A. Kruijt, A H. W. Veldhorst, G. Lu ij mes P. M. van der Meer Mohr en J. H. '1'extor, de 2C Luit3. J. J. Sas, C. A. Wagner en J. Lojenga. Het muziekgezelschap der infanterie bestaande uit delitanten, onderofficieren en manschappen, heeft Zondag mid dag jl. voor de sociëteit "de Eendragteenige muziekstuk ken uitgevoerd tot afscheid aan de leden van genoemde sociëteit. De zangvereeniging Cccilia hield gisteren avond in het lokaal Tivoli de aangekondigde uitvoering, die de al- gemeene goedkeuring der aanwezigen mogt wegdragen. Vooral de solo's, No. 3 der eerste afdecling //Lied voor Tenor" en No. 3 der tweede afdeeling //Lied voor Sopraan", werden luide toegejuichd. Ook No. <t der tweede afdeeling, //Koor uit Euryanthe"viel eene algemecue en welverdiende goed keuring ten deel. Volgens particulier berigt van de Simonsbaai, Kaap de Goede Hoop, dato 5 Maart, was Zr. Ms. transportschip de Heldin aldaar gearriveerd en zou spoedig de reis naar Nederland voortzetten. Men schrijft ons van Hellevoetsluis dat de schroef- stoomschepen 4° kl. Bali en Dommel eerstdaags aldaar zul len worden in dienst gesteld. Bestemming Oost-Indië. In de Staats-Courant van heden komt eene kennis geving voor van den Minister van Marine, dat iu dit jaar op het Koninklijk Instituut alhier, 16 adelborsten 3= kl. voor de Zeedienst kunnen worden geplaatst. Alleen jonge lieden die in 1849 en 1850 geboren zijn, kunnen in aan merking komen. Ouders of voogden die hunne kinderen of pupillen aan het examen willen doen deelnemen moeten zich in de maand Mei a. s. schriftelijk aanmeldende ver dere vereischten vindt men in genoemde kennisgeving vermeld. Het jagen van schepen en vlotten enz. door het Groot Noordhollandsch Kanaal, is aangenomen door de heeren J. Kruijer en J. van Beusekom te Zijpe, voor f0.70 per paard en per uur, voor den tijd van zes jaren. Men berigt ons als zeker, dat er bij de wapens der Artillerie en lufanterie eene belangrijke verandering in de uniform zal plaats hebben, hierin bestaande voor groot en klein tenue hetzelfde model jas (zeer kort)de epauletten der heeren officieren zullen afgeschaft en vervangen worden door kleine metalen schouderstukken in den vorm van wingsen waarop de onderscheidingsteekenen in zilver zullen worden aangebragt, de groot tenue sehako zou vereenvoudigd wor den en de klein tenue sehako worden afgeschaft en ver vangen door eene gemakkelijk en doelmatige pet. Ook zou voor de Infanterie de witte uitmonstering worden ver vangen door geele. Bij de op Vrijdag jl, plaats gehad hebbende aanbe steding van eenige werken aanen het geheel vernieuwen der bankenpredikstoel, enz. in de groote kerk aan den Burg te Texel, waren de heeren li. Vos en S. Gooien de minste inschrijvers, tegen de som van f4485, die alzoo de daarop gestelde premie van f 30 behaalden. Daar echter het werk bij opbod en inschrijving werd aanbesteed is het later afgemijnd door den heerP. Verheytegen de som van f4230. Van Zwolle is een adres opgezonden aan de Tweede Kamer der Staten-Geueraalhoudende verzoek om wettelijke verordeningen tot beteugeling van het misbruik van sterken drank.Dat adres is door bijna 1200 meerderjarige mannelijke ingezetenen dier gemeente onderteekeudwaaruit wel kan blij ken hoe men cr over het misbruik van sterken drank denkt. Volgens besluit van den gemeeuteraad te Haarlem mermeer, zal de wolmarkt voortaan iu plaats van op den 2n, op den 4n Woensdag inde maand Junij worden gehou den en tweemaal 'sjaars eene lammerenmarkt en wel op den 3n en den 4n Woensdag iu de maand Junij. Dit Franeker schrijft men: De longziekte, die in deze provincie over het geheel sterk afneemt, is met hevigheid op een stal, onder deze stad gelegen, uitgebroken. Opeen dag zijn twee runderen afgemaakt, terwijl nog onderschei dene anderen door de ziekte zijn aangetast. In den laatsteu tijd heerscht te Staphorst eene hevige ziekte onder de varkens, waaraan reeds meer dan twee hon derd biggen zijn gestorven. Ook in naburige plaatsen doet zich deze ziekte voor. De prijs der varkensvooral der biggenis daardoor klimmende. -Men schrijft uit 's Gravenhage 21 April. Heden heeft zich een geval van hondsdolheid voorgedaan. Gelukkig is het dier afgemaakt vóór het de vrouwdie het aanviel, gebeten had. Zoomen zich verheugt over dien afloop, ook het feit zelf is eene gelukwensching waardomdat nu het gemeentebestuur wel gedwongen zal zijn eenige maatregelen te nemen tegen de losloopende honden, die aan de ingezetenen onophoudelijk zooveel last veroorzaken. Het ware te weuschen dat in elke gemeente zich óéu dolle hond vertoonde: één dolle hond toch vermag op de gemeentebesturen, naar het schijnt, meer dan de billijke klagten van duizeude ingezetenen. De Grootvorst-troonopvolger van Rusland is in de nacht tusschen Zondag en Maandag jl. overleden te Nizza aan de gevolgen eener ontsteking in de hersenen en in het ruggemerg. Hij had den ouderdom van 21 jaren bereikt. De tweede zoon van den keizer vau Rusland Alexander- Alexandrovitch, die thans troonopvolger wordt, is 20 jaren oud. -Aan eene particuliere veree.uiging te Brussel is van regeringswege concessie verleend om aldaar een spoorweg onder den grond aan le leggen en te exploiterenter ver binding der spoorwegstations aan de zuid- en aan de noo'rd- zijde van Brussel onderling en met het midden der stad. De uitvoering van het plan om die stations onderling te verbinden, door eene buiten om de stad loopeude linie, zal daardoor niet worden belet. De keizer van Rusland heeft afgeschaft den in de Oostzee-proviucien van zijn rijk nog bestaanden dwang, dat alle kinderen uit gemengde huwelijken geboren (te weten wanneer vader of moeder tot de grieksche kerk behoort), in de orthodoxe godsdienst van den staat moeten worden op- veroorzaakt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2