Thee-Depot «dttcntic s. o. |i. BANK VAN LEENING. CHOCOLADE, TARWEMEE L, BURGERLIJKE STAM) DEli GFMWOÏir TELEGRAM. e Amsterdam AS) VE li T E N T I E i\. DITO KINDERHEMDEN. Gemeente HELDER, Bij lis. Js DE GRAAF Jz. W. R. J. VAN SCHAICK, te Amsterdam. P. G. VAX DER JAGT te Utrecht, Een nieuwe uitvinding om zonder vuur te koken. Babinet te Parijs heeft die ontdekking gedaan en het re sultaat zijner proefnemingeu aan de academie van Weten schappen medegedeeld. Zoodra de uitkomsten van dit on derzoek zullen bekend zijn, hopen wij die onze lezers mede te deelen. Voor zooveel bekeud is, komt zijne vinding hierop ueder. De te koken voorwerpenvleeschgroenten of wat ook, worden in zwarte potten of bekkens gedaan en met een groot aantal op elkander liggende glasruiten be dekt. Terwijl de zonnestralen door deze glasschijven gaan, versterkt hunne werking, zoodat men water op deze wijze gemakkelijk tot koken moet kunnen krengen. Dat de smaak der spijzen beter moet zijn is ligt te bevroeden daar voor aanbranden geen vrees meer zal bestaan. Mogt die uitvoering uitvoerbaar blijken te zijn, dan zal de nijverheid daarvan in menig geval nut kunnen trekken Van 14 21 April 1865. ONDERTROUWD: K. P. II. Coopsmatroos bij de Marine, 28 jaren en J. Klooster, 18 jaren. J. N. Liphuijscn sluiskneclit26 jaren en M. E. Vinken, 27 jaren. M. Smit, melkvcrkoopcr28 jaren en W. M. Mulders 28 jaren. GEHUWD C J. M. Swaan en A. C. M. Brevet. J. E. Kaminerer en M. W. Tliie. H. van Dorssen en W. Blokhuis. BEVALLEN G. Vader geb. van der Oord Z. M. Smittenaar geb. Borst Z. A. Boon geb. Borst D. T. Brandt geb. van den Heuvel D. M. J Moorman geb. Winter Z. C. Lecwcns geb. Overtoom Z. M. A. Simon geb. Mourik D. A. Bielsma geb. Steggerda Z. A. de Bruijn geb. Snocrwang Z. J. Bierenbroodspot geb. Kroonstuijver Z. J. H. S. Hoekstra geb. Schooneinau Z. T. Steeman geb. van 't HolF D. M. van Dam geb. Otto Z. D. Michaëlis geb. Boeudermaker Z. P. Boode geb. Boon Z. C. Ligteringen geb. Adama D. A. Harms geb. Namink Z. OVERLEDEN P. de Graaf 43 jaren. M. C. Langervcld 5 jaren en 5 maanden. B. A. Boogaart 41 jaren. 11. Delver bijna 9 maauden. A. J. van Woesik 3 jaren. P. op 't Land 76 jaren. C. J. See- boldt 14 maanden. P. Kraaijveld 67 jaren. M. Pieters 74 jaren. H. W. Michaclis 1 dag. II. van Dam 2 dagen. Ambtshalve ingeschreven 2. VI A K K T II li IS 1 T li X. ALKMAAR 22 April. Aangevoerd 5 Paarden f 20 a 80 14 Koeijen f 40 a 70 6 Kalveren f 31 a 75 637 Schapen f 14 a 30, 18 Lammeren f5 a 8, 12 Geiten f3 a 7 102 Varkeus f10 a 18, 180 Biggen f4 a S Boter per kop 55 a 62ïj ets. HOORN 22 April. Aangevoerd 13 mud Tarwe f8.25 8 mud Rogge f 6.25 19 mud Gerst f5.10, 83 mud Haver f4.40, 38 mud Boonen Bruine f 15 Witte f18 Paarden f6.7 mud Erwten Groene fll Witte groote f9, op mon ster verkocht 95 mud Mosterdzaad f 1460 mud Karweizaad f16, 24 Paarden f70 a 230 55 Koeijen f135 a 260 36 Kalveren f3.50 a 12, 330 Schapen 113.50 a 27, 205 Varkens f6 a 22, 9 Zeugen f 16 a 43, 341 Biggen f3 a 5.50, 40 Bokken f 0.25 a 6 32 Geiten f0.35 a 8.50, 210 Kippen f0.50 a 1.25 18300 Kip-Eijercn f2.40 a 2.60 6500 Eeiid-Eijeren f 2.60 a 2.80 per 100 2000 koppen Boter 48 a 54 et. per kop. 95 mud Aardappelen 1'1.80 a 2.90 per mud, 160 mudden Appelen fl.20 a 1.40, 30 mudden Peeren f 1,25 a 185 per mand. Heden Dingsdag, 25 April 1865. EFFECTEN Keurs van Londen i e Parijs u' Weenen Vast. Eerlijn Frankfort 5°/0 Metalliek (oude) 5°/0 Vereenigde Staten van Noord-Amerika 6°/0 Vereenigde Staten 1882 S°/0 Geconfedereerden 5 °/0 Russische Spoorweg-Aandeelen 5°/0 Blaauwe Grieken 3 °/0 Mexico (oude) 3°/0 Mexico (nieuwe) 3°/0 Binnenl. Spanje 3°/0 Turken 6°/0 Venezuela 62 0/ o 69' h 70 I 1 3 'lï 25 >- h 24< 51>. 17-rV AFLOOP DER VEILING gehouden op Maandag 24 April 1865, in het lokaal Tivoli, ten overstaan van den Notaris B. WERUNDLIJN SMIT. 1. en 2. Twee perceelen Land, de heer J. F. Manikus 3175. 3. Huis en Stalling, wijk B. No. 37, de heer A. Bels ƒ550. 4. Huis en Erf aan de Loodsgracht ƒ1175.Opgehouden. 5. Eene partij Hooi, aan diverse door elkander ƒ9.per 500 Ned. 0>. POLITIE. De regthebbende op een OORBELLETJE, een KLNDER- SCIIOENTJE en een SLEUTELkunnen die voorwerpen ten burele van politie terugbekomen. Helder25 April 1865. De Commissaris van Politie A. C. BOONZAJSR. Zaturdag 29 April vertrekt van hier de West- Indische mail. Zondag 30 April vertrekt van hier de Oost- Indische landmail via Southampton. Van af heden, tot aoo lang de voorraad strekt, zullen er aan de Naaischool TABITHA, op de Ooslgroot- sloot, van des nademiddags 1 tot 4 ure te verkrijgen zijn 11 hƒ1.50 per stuk; zoomede waarvan de prijs zal zijn naar evenredigheid der grootte. 25 April 1S56. De Directie der School. Men zal op Woensdag den 10 Mei 1885, des voormiddags teu 10 ure, in de EAXK PAN LEEN ING OPENBARE VERKOOPING houden van de onafgelosten panden in die Bank, welke beleend zijn in de maanden Januarij, FcbruarijMaartApril, MeiJunij, JidijAugustus, September OcloberNovember en December 1863, bestaande in: GOUD, ZILVER en KOPERWERK, MANS- en VROUWENKLEEDEREN, benevens BEDDENGOED. Daags vóór de verkooping zijn de Goederen te zien van \snamiddags 2 tot 6 ure. De laatste dag ter vernieuwing van belecning is Donderdag 4 Mei e. k.. Hoek Vlamingstraat en Stationsweg. ÖHI1TEES3H JAPA1TSSE VAN De THEE wordt afgeleverd in pakjes van 5 en 2,J-Ned. Ons, versierd met Japansche Stempels en Figuren. De prijzen per 5 Ons zijn N°. 1 fl.20, N°. 2 f 1.30, N°. 3 fl.40, N°. 4 f.1.50, N°. 5 fl.60, N°. 6 fl.80, N°. 7 f2.en hooger. igaren-Depot VAX in ruime sortering en tot zeer billijke prijzen. De ondergeteekende beveelt zich bij zijne geëerde plaats- genooten bijzonder aan tot de levering van deze uitmunten de THEE en SIGAREN; als ook van KOFEIJ, SUIKER en alle soorten van KRUIDENIERSWAREN. Bij hem is tevens te bekomende ook tot verzending bijzonder geschikte Poeder en andere, uit de zoo gunstig bekende Eabriek van de Koninklijke Hofleveranciers, de Erven S. J. Rijndeks, te Utrecht. si 12 Cents de 5 Ons; bij groote hoeveelheden iets minder Hs. js. DE GRAAF Jz. Hoek Vlamingstraat en Stationsweg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3