«IS. IÉ A li II ii mm MEUBELEN. Zaanstroom No. 2 en Dolphijn, RETOUR-BILLETTER Stoomjag ten MAAGKRAMP, MAAGZWAkTE, El. DAGELIJKS: SAN AAL WEG I, <11. KANAAL WEG 1,110. Behangselpapieren, Banden en Schoorsteenstukken. Tapijten, Karpetten, geschilderde Vloerzeilen, Zongordijnen, Chasinelten, Borstelwerk, eene zeer fraaije collectie Tafel-KIeeden in WolDamast en Wasdoek. MOLENPLEIN. NIEUWEDIEP. H» a van GARENS, BAND, SAIJETTENkrimpvrije WOLLENBREI- KATOENEN; benoodigdheden voor DAMES-HANDWERKEN en Op nieuw weder ruim voorzien in bovenstaande Artikelen, waarbij ontvangen eene ruime sortering B OORDLINTENKNOOPEN en verdere KLEEDERMAKERS-BENOODIGDHEDEN. Voorts MUTSEN, KOUZEN HANDSCHOENEN, enz., enz. KATOENEN ARTIKELEN weder op nieuw merkelijk verminderd. Alles oude beste kwaliteit. W. N. DE ROOS. TAFELS, STOELEN, SPIEGELS, EN SCHILDERIJEN, en vele andere Artikelen. Repareert Meubelen, als: Stoelen, Tafels, en verder wat tot het vak behoortbekleedt Stoelen en Canapés, enz., enz. M. N. DE VRIES. Voor L IJ D E B S aan SC2T, Van het NIEUWEDIEP, Van AMSTERDAM geldig voor diensten der beide Booten. Nieuwediep Amsterdam en tei'ug ƒ4— Alkmaar Amsterdam of Nieuwediep en terug 2. ƒ2— 1— VAN BehangselpapierenTapijten, enz. De ondergetcekeude heeft do eer te berigten, dat hij wederom ruim gesorteerd is in de nieuwste dessins VOORTS: Hij blijft zijne zaak bij voortduring beleefdelijk aanbevelen, zoo buiten als binnen deze. gemeente. J. DRIJVER. Over het Aan hef De pndergeteckeude berigt hiermede het geëerde publiek, dat hij ruim voorzien is van MEUBELEN, als: Nieuwediep, Weststraat, L, 56. Aan het Bureau dezer Courant is gratis eene BROCHURE te bekomen, bevattende nadere mededeelingen, wegens de geneesmethode van den, ook in Nederlanddoor vele ge lukkige genezingen bekend geworden Arts. Dr. Med. ÏR1ED. DOECKS. Ten gerieve van het publiek is voor Ne derland een depót gevestigd te Meppel, bij de Heeren J. A. BOOM ZOON, alwaar het geneesmiddel, tegen inzending van het in bovenbedoelde brochure bepaalde bedrag, is te verkrijgen. 's Middagsten 12 ure. en 's Avonds11 U.A - - wrJ 's Namiddagsten 8J- ure. -***»eu 's Avondsvr 10 ■■Wy&iéi— 1ste Kajuit. Informatiè'n bij den Heer M. VAN NECK, Nieuwebrugsteeg te Nieuwediep. Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van GILTJES. 2de Kajuit.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4