|efÖcr, JTieuroeÖiep, IMfemsoorÖ, en^. VERKIEZING. Mr. Cli. Bosch Reitz. J. C. de Leeuw, M 409. Vijfde Jaargang. 1805. ZATURDAG 29 APRIL. PROVINCIALE STATEN. NIEUWE COUHANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 8 maandenƒ1.30 Franco per post w 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centen; voor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve men de Advertentien intczenden. Ingezonden stukken een dag vroencr. KIESDISTRICT HELDER. In het kiesdistrict Helderbevelen wij aan den Heer KIESDISTRICT SC BI A HET. Voor het kiesdistrict Schagen stellen wij tot Candidaat den Heer Dijkgraaf van den Anna Paulowna Polder. Beide mannen van algemeene kennisvaste en opgeklaarde beginselenwier maatschappelijk standpunt hen bijzonder ge schikt maakt, om zitting in de Staten te nemen. Beide mannen, van wie wij met zekerheid kunnen ver wachten (en dit zegt veel in tegenstelling van anderen) dat zij hunne relatiën en kennis immer zullen aanwendenniet ten-eigen bate, maar ter bevordering van de belangen der provincie en wel speciaal van ons noordelijk gedeelte, dat bij de aanstaande voltooijing van den spoorbaan eene over- belangrijke en schoone toekomst te gemoet gaateene toe komst die zonder twijfel eene groote ontwikkeling zal voort brengen in zeer vele zaken. Bij al die te voorziene nieuwe toestanden, is het noodig dat ons gewest door nieuwe mannen wordt vertegenwoordigddie met den tijd weten mede te gaan en zelf lust en energie bezitten om groote ondernemingen te ontwerpen en daar te stellen. Die mannen bezitten wij ontegenzeggelijk in de heeren BOSCH EEITZ en DE LEEUW. Een iederdie met beide speciaal is bekend en wiens leuze is«vooruitgang", zal het met ons instemmen, dat er nimmer beter keuze kon worden gedaan. Welligt komen wij in volgende nommers op beider can- didatuur terug, doch wij hebben te hoogen dunk van het gezond verstand der kiezers in de beide districten om te vermeenendat veel woorden ter aanbeveling zullen noodig zijnhet noemen dezer beide degelijke namen achten wij bij hunne algemeene bekendheid, ieder in zijn district, reeds voldoende om hun de meerderheid te doen erlangen. POLITIEK OVEI4ZIGT. Nadere berigten, omtrent den moordaanslag op president Lincoln, deeleu mede, dat hij getroffen werd des avonds ten 11 ure en den anderen morgen ten ure overleed. De moordenaar is een zeker tooneelspeler Wilkes Bootkdie onder voorwendsel, dat hij hem de dépêches van Graut bragt, de loge van den president binnentrad eu met de woorden: eic semper Tyrannis (dit is altijd het lot van tyrannen) zijn pistool op hem loste en daarna op het tooneel sprong om te ontvlugten. Hij is echter gevat. Terzelfder tijd drong een broeder van Booth de ziekenkamer van Seward binnen en bragt hem verscheidene dolksteken toe. In den koffer van Bootli zijn papieren gevondenwaaruit blijkt dat de moord reeds den 4<n Maart was besloten maar door de vrees van andere zameuzweerders uitgesteld was. De gisting, door den moord veroorzaakt, is niet te beschrijven Deze moordaanslag zal niet zonder invloed zijn op den gang der gebeurtenissen, en inen rnag nieuwe verwikkelingen en in oeij el ij kb eden voorzien. De plotselinge daling der beurs is reeds een bewijs, hoe algemeen men beducht is voor de gevolgen van dezen moord. Lincoln toch was de geperso nifieerde abolitionist; zijne verkiezing was de eerste aanlei ding tot den strijd van Noord en Zuid cn door menschen- levens noch geld liet hij zich weerhouden, om dien oorlog voort te zetten, die met den ondergang der Zuidelijke Staten ein digen moest. Thans is zijne partij voor het oogenblik zonder hoofd, thans juist nu men op het punt staat vredesvoor waarden te treffenhet Zuiden zal daarvan partij trachten te trekken en de krijg, die men geëindigd achtte, zal welligt op nieuw uitbreken. Eu wie zal dan den Zuidelijken het hoofd moeten bieden Yan wien zullen de maatregelen af hangen, die het Noorden nemen zal om de eerst verkregen zegepraal te bevestigen De vice-president Jobnstouwiens naam nog weinig tijd geleden algemeen bekend werd door den toestand, waarin hij verkeerde, bij de aanvaarding van zijn ambt. De man, die geen zelfbcheerschiug genoeg had, om zelfs in zulk een plegtig oogenblik nuchter te blijven de onverbeterlijke, dronkaard zal nu het roer van staat in handen moeten nemen. Wat er in zulke omstandigheden van Amerika worden moet, is met geen mogelijkheid te zeggen. Yeel hangt af van de buijen van dronkenschap van den eersten overheidspersoon en terwijl het Zuiden er welligt zijn voordcel mede doen zalmaakt zich eene verklaarbare vrees meester van Engeland eu Mexico die tot dusverre ge ruststellende verzekeringen ontvingen, omtrent de plannen van de Amerikaansche regering, waarop zij nu niet den minsten staat meer kunnen maken. De Londensehe en Eransche beurs zijn dan ook plotseling zeer gedaald. In Amerika waren de beurzen gesloten. Groot opzien baart het, dat er tusschen Rome cn Turijn onderhandelingen zijn aangeknoopt. Dat de paus aan den in den ban gedanen koning heeft geschreven, is natuurlijk reeds zeer opmerkelijk, maar de Patrie voegt er bij, dat die goedheid toch wat na te denken geeft: de paus rigttc toch zijn brief aan den koning jvan SardiniëToch blijft het een belangrijk feit, dat de betrekkingen tusschen paus Pius eu koning Victor zijn aangeknoopt. Of dit tot het gewenschte doel zal leiden, is nog onzeker; de toenadering alleen doet te Parijs vooral reeds veel genoegen. Men denkt daar, dat de tegenstand aan 't wijken is, dat het non possumes niet verder zoo streng de grondslag zal blijven van 't Romeinschbestuur en dat het ultramontaansch drijven nu een weinig zal worden geknakt. Zeer veel aandacht verdient het berigt uit Berlijn, dat Pruisen het voorstel heeft gedaan de stenden in Sleeswijk- Holstein bijeen te roepen. Te Berlijn wil men dit als be wijs van de eerlijke bedoelingen van v. Bismarck doen aanmerken; de vertegenwoordiging der hertogdommen zal echter stellig beperkt worden in hare werkzaamheden slechts enkele kwestiën zal zij waarschijnlijk mogen behan delen. In elk geval kan de bijeenkomst der stenden gele-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1