geilheid gevendat men nader met de volkswenscheu officieel bekend wordt, en kau daardoor welligt ook eenigszins het beslechten van 't hoofdvraagstuk van Sleeswijk-Holsteiu be vorderd worden. De heer Sehroeder, een aauzieulijk ingezeten van Rends- burg, heeft zich bekend gemaakt als een der onderteeke naars en verspreiders van 't adres aan keizer Napoleon waarin deze wordt gevraagd zijn invloed te willen bezigen, ten einde te voorkomendat Noord-Sleeswijk van Denemar ken geseheiden blijft. Do politie heeft hem daarvoor zonder vonnis 9 dagen op water en brood gezet. De Börsenh. be weert, dat Napoleon voor de onderteekenaars van 't adres te Berlijn is in de bre3 gesprongenen dat dit gunstig zal werken voor hen. De reis van keizer Napoleon naar Algerie is wederom eenige dagen uitgesteld. Abd-el-Kader wordt eerstdaags te Parij3 verwacht. Het gerucht, dat hij deu keizer naar Algerie zal vergezellen, wint veld. De onderkoning van Egypte zal Europa niet bezoeken. Zijn sterrekijkers hebben zich tegen de reis verklaard. Tusschen Nieuw Grenada en Frankrijk zijn over de wei gering, om Eransche troepen over de laudengte van Panama te doen trekken, kleine moeijelijkheden gerezen. Op de verloogen, te Bogota ingediend, heeft de president niet toe gegeven. ÏTI B~TT~ wlST IJ D I~ÏT~g S1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 28 April 1865. Bij de hedenten overstaan van den Luitenant Kolonel Eerstaanwezend Ingenieur alhier, plaats gehad hebbende aan besteding, waren de minste inschrijvers voor: 1°. Het dénjarig onderhoud van aardewerkende heer J. E. Janzen voor f 5980. 2°. Het éénjarig onderhoud van kazerne en magazijnen enz., de heer H. J. Rippens voor f3140. 3°. Het éénjarig onderhoud van de metsel- en timmer werkende heer H. J. Rippens voor f4730. Met assistentie van Texelaren is hier Woensdag jl. binnengebragt het stoomschip Amatelkapt. Weiman na in de eijerlandsche gronden gestoten te hebben. Dit stoomschip is gisteren van hier door het Noordhol. kanaal, naar zijne bestemming, Amsterdam vertrokken. Z. M. heeft bepaald, dat in dit jaar de commissie tot' het afnemen van het eind-examen der adelborsten 2® kl. bij het instituut voor de marine alhier, zal bestaan uit den heer J. M. Obreen, pres. dercomm. tot het examineren der zee-officieren, als voorz.de kapts-luits. t/z. P. Toutenhoofd, 1° officier op het wachtschip alhier, II. A. Modderman en J. A. van de Velde, beide non-actief, en den luit. t/z. 1® kl. jh. H. O. Wichers, adj. van den min. van marine, als leden. Het 1° bataillon 7° regiment Infanterie, onder bevel van den Majoor J. van den Hummelis gisteren morgen te 6 ure, van hier vertrokken op marsch naar Haarlem. Niettegenstaande het vroege uur, werd het uitgeleide ge daan door eene onafzienbare menigte vrienden en vriendin nen waaronder men opmerkte den Burgemeester dezer ge meente, den Wethouder Reeringh vele officieren van de Ar tillerie, eenige der Marine en een aantal burgerheeren. Het genoegelijk en aangenaam gezellig verkeer der H. II. officieren en het ordelijk gedrag der manschappen zal hier nog lang in aangename herinnering blijven. Gisteren middag 2 uur is, ter vervanging van genoemd bataillonalhier gearriveerd het 4° bataillon 7e regiment In fanterie, onder bevel van den Majoor Jhr. II. G. E. Leijsius, met de namen van de overige officierenreeds in ons vorig nommer vermeld, waar wij nog hebben bij te voegen, die van den officier van gezondheid 3e kl. G. K. Sterkeerst onlangs bij dit bataillon geplaatst. Men schrijft ons van Texel, dd. 25 April het vol gende: Met genoegen kuunen wij berigten dat heden te dezer plaatse reeds eene bijeenkomst is gehouden, door eenige der voornaamste ingezetenen dezer gemeente, ten einde eene commissie te benoemen ter daarstelling en verdere leiding der feestelijke viering op den 18 en 19 Junij e. k. van den 50jarigen gedenkdag der overwinning op Waterloo's velden behaald. Zeer juichten wij dat denkbeeld toe, en vertrouwen dat ieder Texelaar gaarue het zijne ruimschoots zal bijdragen om de commissie in staat te stellen de vele bezwaren te kunnen overwinnen, die eene dergelijke taak medebrengt. Mogt ieder vreemdeling die op 18 en 19 Junij ons eiland bezochtkunnen getuigen "Texel bleef niet ten achterenmaar vierde waardiglijk feest. Wij vragen. Wat zal men aan den Helder doen? Antwoord: vlaggen uitsteken, dat kost niets voor velen die nog een oude vlag hebben liggen. Wij raden daarom die ingezetenen dezer gemeente, die het Neêrlandsch bloed nog warm in de aderen vloeit, om den 18 en 19 Junij aanstaande maar met kaptMetsook een volbloed oranje klant die Neêrlands driekleur wel in top zal hijschen, naar onze buren over te steken om daar als broeders, één van zingedachtenis te vieren aan de talrijke zegeningen die ons vaderland heeft te danken aan de glansrijke overwinning bij Waterloo behaald, en bezegeld door het bloed van zoo vele dappere zonen van Neerland en Oranje, Door de regering daartoe uitgenoodigd, hebben de commissarissen des konings in onderscheidene provinciën de burgemeesters der gemeente aangeschreven meer algemeen de voorwaarden te doen kennen, gesteld voor de aanwerving voor de militaire in de overzeesche bezittingen. Eeu persoonII. M.thans te Breda gedetineerd die vroeger criminele gevangenisstraf, geeseling en brand merk onderging en te zamen 14 jaar in den kerker wa3 opgesloten, stond den 4 April op nieuw voor de regtbank te Breda teregt, wegens diefstal bij nacht. Het openbaar ministerie eischte voor den beklaagde zes jaren gevangenis straf. II. M. was kort geleden uit de criminele gevangenis te Leeuwarden ontslagen. Het Belgisch gouvernement heeft besloten, dat een monument zal worden opgerigt ter nagedachtenis, van Mar- nix van St. Aldegonde. De vervaardiging is opgedragen aan den heer Simouis, denzelfden beeldhouwer, van wien de Godfried van Bouillon op de grande plaee te Brussel afkomstig is. Men heeft onlangs bij de opening van het nieuwe rioolstelsel in»Londen, den prins van Wales en eenige an dere regeringspersonen uitgenoodigdom die plegtigheid bij te wonen. Om den prins een bewijs te geven van de voor treffelijkheid der nieuwe riolen, had men het hoofdkanaal gesloten gehouden tot aan zijne komst. Zoodra hij echter met zijn gevolg op het feestterrein aangekomen waswerden de belemmeringen weggenomen, en nu stroomde de afschu welijke inhoud met geweld in de nieuwe riolen. De prins en al de aanwezigen wisten niet hoe haastig zij zich met den zakdoek voor den neus van de plaats zouden verwij deren tot groot leedwezen van een van de leden der com missie, die voornemens was, op dat pleglige oogenblik een gepaste toespraak te houden. Men schrijft uit BerlijnDe afscheidsvoorstelling van den heer Carré, die met zijn circus naar Nederland vertrekt, werd door de hooge tegenwoordigheid van .den koning ver eerd. Z.M., die in den loop van het saizoen deucircus zes> malen bezocht, deed den heer Carré, door den--geheimen hofraad Borck, als erkenning voor zijne artistische verdien sten, een kostbaren, met brillanten versierden rijzweep aan bieden. Z. M. maakte ook van de gelegenheid gebruik om deu heer Carré eenige vleijende woorden toe te voegen. Het talrijk publiek bragt ook het vertrekkende personeelinzon derheid den heer en madame Carré, een warme hulde en overstelpte hen als het ware ouder een regen van bloemen en ruikers. Twee Noord-Amerikaansche ingenieurs hebben van den keizer van Mexico concessie verkregen tot het exploi teren van petroleum-wellen in Tehuantcpec en andere deelen van Mexico, die eene oneindig groote opbrengst schijnen te beloven. De groote wereldtentoonstelling, die in 1866 te Parijs zal worden gehouden, zal 20 millioen francs kosten. Reeds is voor een aanzienlijk bedrag ingeschreven. De prefect van het departem. de la Gironde en de maire van Bordeaux zijn te Parijs aangekomenom met den prefect der Seine te confereren, nopens aan te brengen verfraaijingen in Bourdeaux. Men wil overal in Frankrijk aan de ledige handen werk verschaffen. De nood is te Lyon nog even groot. De heer Félicien David zal aldaar een concert geven ten voordeele der werklieden. De wraak is zoet, maar 'tis niet altijd even gemak kelijk om zich te wreken. Yoor eenigen tijd werd door den kantonregter te Saint Germain Laval een zekere Rousset veroordeeld, omdat hij zijn buurman Eayet geslagen had. Hij besloot zich te wrekenen de gelegenheid daartoe bood zich weldra aan. Hij betrapte Eayettoen deze wild stroopte. Om het feit te bewijzen, kocht hij den haas op en gaf de zaak bij den regter aan. Fayet werd nu veroordeeld tot 50 francs boete, maar wat Rousset niet verwacht had, was dat ook hij een vonnis tot zijn last kreeg: hij had den haas opge kocht, wetende, dat hij in verboden tijd was geschoten, en als medepligtige in het jagtdilict werd nu hem eene boete opgelegd van 50 francs. Maar dit was het ergste nog niet. Eayet was onvermogenden Rousset moest nu ook de boete betalen van medepligtige, dus 100 francs; voorts de kosten

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2