KNAPPE DIENSTBODE. MEUBELEN. LOOPJONGEN. Dpcnönre ïïerfuiojring. JJuölMe Ucrfjtiriiifl DE KAPITALE HOFSTEDE BURGERLIJKE STAM) DER GEMEENTE TEXEL. TELEGRAM. ADVERTENTIES. Mejufvrouw VAN SPALL WORDT GEVRAAGD EENIGE GOED ONDERHOUDEN MEUBELEN EN HUISRAAD DOOR TOEVALLIGE OMSTANDIGHEID. TE TEXEL. .WAGENINGEN" 80 Bunders Bouw- en Weiland Alles in volle cultuur. Terstond te aanvaarden. marine] TAFELS, STOELEN, SPIEGELS, SCHILDERIJEN M. N. DE VRIES. van het geding 65 fr. Voor den haas had hij betaald 4 fr. en de waarde van Fayets geweer werd getaxeerd op 15 fr.; bovendien had hij nog de reiskosten voor zijne rekening. Van 21 27 April 1865. ONDERTROUWD: Klaas Daalder, jongm. met Anna Catharina Schaap» jonged. Jan Zijin jongm. met Grietje Zijm jonged. Aric Spigt weduwnaar van Cornelia van der Wiele met Aagje Huismanjonged. Hermanos Roeperjongm. met Neeltje Mantje jonged. GETROUWD Geene. GEBORENReijer Pieter z. van Sijbrand Reijersz. Keijser en Immetje Kooiman. Maria, d. van Frans Jansz. Witte en Cornelia Bakker. Marij- tjed. van Jan Veeger en Keetje Smit. Klaas, z. van Cornelis Kalis en Antje Kuiper. Lcendertz. van Pieter Kuiper en Trijntje Pais. OVERLEDENJohanna van Dongen weduwe van Martinus Martinisse 70 jaren. Frederica Starkd. van Fredrik Stark eu Antje Bakker, 8 maanden. Sijbreg Daalder, gehuwd met Dirk Kikkert 40 jaren. MARKTBERIGTEN* PURMERENDE 25 April. Kleine Kaas f28.50, Middelbare f21.Aangevoerd 118 stapels Kleine Kaas. 2 Middelbare. Boter. Van f 0.90 tot 0.95 per Ned. Ge middeld f0.92£ per Ned. ti?. Aangevoerd 552 Runderen. Handel vlug. 8 Paarden. 1?0 Vette Kalveren. Handel vlug; de prijs was van 70 tot 90 ct. per Ned. fg. 132 Nuchtere Kalveren. Prijs van f 3.tot 7 per stuk. Handel stug. 71 Vette Varkens. De prijs was van 36 tot 47 ct. per Ned. Matig vlug. 63 Magere Varkens, van f 17 tot 25, en 312 Biggen, van f5.tot 8.Handel vlug. 1107 Schapen en Lammeren. Handel vlug. Kip-Eijeren f2.30, Eend-Eijeren f2.80, Kicvits-Eijercn f 6.per 100 stuks. Verleden Dingsdag zijn ter waag gewogen 48 stapels Kaas, wegende 10884 Ned. (g. De hoogste markt was voor Kleine Kaas f27.Middelbare fAangevoerd: 1503 Ned. Boter. SCHAGEN 27 April. 3 Paarden f150 a 200. 1 Kween f360. 183 Magere Gelde Koeijen f70 h 160. 12 Vette Gelde Koeijen f160 a 200. 120 Melk Koeijen f 90 a 140. 38 Nuchtere Kalveren f3 a 6. 780 Ovcrhoudersschapen f 18 a 82. 8 Bokken en Geiten f0.50 a 4. 26 Magere Varkens f 12 a 24. 93 Biggen f 5 a 8. Konijnen 10 a 60 ct. Kippen 30 a 80 ct. Eenden 25 a 65 ct. Duiven 10 a 30 ct. Boter 65 ct. per kop, of 86 ct. per Ned. fê. Kaas 20 a 35 ct. per Ned. f§. 12000 Kip- Eijeren f 2.15 a 2.20 8000 Eend-Eijeren f 2.70 a 2.75 per 100 stuks. Heden Vrijdag28 April EFFECTEN Beurs van Londen n Parijs tWilliu. Berlijn Frankfort AMSTERDAM. Idem. 5°/0 Metalliek (oude) 5°/0 Vereeuigde Staten van Noord-Amerika 6°/0 Vereenigde Staten 1882 8°/0 Geconfedereerde!) 5 °/0 Russische Spoorweg-Aandeelen 50/0 Blaanwe Grieken 3°/0 Mexico (oude) 3°/0 Mexico (nieuwe) 3 °/0 Binnenl. Spanje 3 °l0 Turken 6°/0 Venezuela 1865. 59»- 65»- 189 25». 24>- 42»- 50'- °/o Amerikanen hooger van Londen en Frankfort. POLITIE. De reghebbende op een witte KINDER-ZAKwaarin een zilveren PINKRING en andere voorwerpen, kan dezelve terugbekomen ten burele van politie alhier. Helder, 27 April 1865. De Commissaris van Politie A. C. BOONZAJER. Zondag 30 April vertrekt van hier de Oost- Indische landmail via Southampton. vraagt eene een geschikte Adres in persoon bij den Uitgever dezer Courant. De Makelaar S. Th. BEETS is van meening op Don derdag den 4 Mei 1865, des voormiddags ten 10 ure, ten overstaan van den Notaris I!. WERENDLIJN SMIT, ten huize van den Heer C. L. PEDROLT, aan het West plein te Helder, te verkoopen en hetgeeu verder zal worden aangeboden. Alles daags voor den verkoop voor ieder te zien. Op Maandag den 8 Mei a. S.ten overstaan van den Notaris Mr. WILLEM BOK, in het Logement "DE VERGULDE ZWAAN"", aan den Burg, van: in den Folder Eijerland, op Texel, met voor 3, 6 of 9 jaren, ter keuze des huurders. Nadere informatiën op franco aanvragen ten kantore van den Notaris Mr. WILLEM BOK gemeld. OPENBARE AANBESTEDING bij de Directie der Marine, te Willemsoord, op Donderdag den 11 Mei 1865, des voormiddags ten Elf ure, van: Het maken van BAZALTitlliliiEI, GE- SCIKJTSTELLHGEI en BËSTKATII- GIAop *s 11 ijk» werf te Willemsoord. De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving. De bestekken liggen ter lezing bij het Departement van Marine te Gravenliaye en bij de Directie der Marine te Willemsoord, Amsterdam Hellevoetsluisen Vlissingen; alsmede in de lokalen der Provinciale Besturen van Noord- Holland, Noordbrabant, Gelderland, Overijssel ca Vriesland, en ter secretarie van de Gemeente-Besturen te Rotterdam en Dordrecht. Op de twéé de besteding voorafgaande dagen, des voor middags ten tien ure, zal de uoodige aanwijzing worden gedaan. De inschrijvingen op gezegelde biljettenbevattende de aaunemingssom in Cijfers eu letterschrift en de naam van de Aannemers en Borgen zonder doorhalingen en bijconditiën, en door den inschrijver onderteekendmoeten vóór of op den dag der aanbesteding des voormiddags vóór Elf ure vrachtvrij worden bezorgd bij de Directie der Marine te Willemsoord. Willemsoord, den 27 April 1865. De Vice-Admiraal Directeur en Kommandant der Marine G. VOGELFOOT. De ondergeteekende berigt hiermede het geëerde publiek, dat hij ruim voorzien is vau MEUBELEN, als: en vele andere Artikelen. Repareert Meubelen, als: Stoelen, Tafels, en verder wat tot het vak behoortbekleedt Stoelen en Canapés, enz., enz. Nieuwediep, Weststraat, L, 56.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3