DE BAZAR. LAPPENDAGEN, ilTMililiTi! J. H. STRIJBOSCH EN COIP., SCHROEF-STOOMBOOTDIENST CAREL A. J. VAN ROSENDAEL, Uit de hand te koop: MAANDAG en DINGSDAG langs het Gr.-Noordhollandsch kanaalzonder overladen. te 's Hertogenbosch. Sigaren-Fabriekanten en Hofleveranciers van Z. M. den Koning der Nederlanden Prijs -Medaille der eerste Provinciale Ten toonstelling van »Nijveriieid," te s Hertogenbosch1857. f S. van YELZEN Jn. te Kampen, debiteert met veel succes: GESCHIEDENIS van de VEROVERING DER NEDER LANDERS IN IND1E, tot den tegenwoordigen tijd. Door den Hoogleeraar LAUTS. Deel I en II. Prijs f 1.25. Deze voor de kennis der Nederlandsche Overzeesche Bezittingen belangrijke Geschiedenisis zoowel ingerigt ten dienste van het Onder wijs als om tot Leesboek te dienen voor iederdie zich met den vroegeren en tegenwoordig en toestand onzer Koloniën wenscht bekend te maken. Reeds zijn vele gunstige beoordeelingen aan dit werk te beurt gevallen. Het derde of laatste Deel verschijnt in den loop van dit jaar. 1. Een perceel WEILAND, groot 1 Bunder 88 Roeden, gelegen aan de Zuidzijde van den Huisduiner weg. Verhuurd voor ƒ150 per Jaar. 2. Een perceel DITO, gelegen naast het voorgaande per ceel, groot 1 Bunder 20 Roeden. Verhuurd voor f 80 per Jaar. Te bevragen franco, ten kantore van den Makelaar S. Tn. BEETS alhier. Eene groote partij LAPPE® NETEC- DOEK. voor GOEDIJ1EI. FRANJES, Witte GOEDEREN en JAPON-STOFFEN. Ouder Directie van Gebr. Zllll MEUTEN. Van het NIEUWEDIEP 's morgens 8 uur n ii ii 's nachts 12 Van AMSTERDAM 's morgens 9 ii n 's namiddags 4\- Aankomst AMSTERDAM 's namiddags 2| uur. ,i ,i 's morgens 6 Aankomst NIEUWEDIEP 's namiddags 3 uur. 's avonds lOi. van NIEUWEDIEP naar AMSTERDAM 1ste Kajuit heen en terug 4. 11 ,1 12de Kajuit heen en terug 2- Informatiën bij den Commissaris J. VAN IIEES, Hoek-Binnenhaven. DEBITEREN MET GROOT SECCES: MALANG JAVA LA ESMERALDA LA FLORESTA H. UPMAN PENATELAS LA UNION BARBADOS (Marine Sigaar) DE LA PESCATORA 3.00 per -J- Kist. 4.00 j i, 6.00 8.00 5.00 i, 5.00 5.50 6.25 ii tV II Tü 1 T INTEGRIDAD RENCURREL REGALIA LA UNION TRABUCOS REGALIA VENUS EL JUDIO ERRANTE EL NECTAR CUBANO '-,s 6.25 per |"Kist. 7.50 4.375 8.75 5.00 5.00 7.00 1 •T i 11 t '7 Tü n tV ii ii Ook ï>ij mindere lioeveeliieden verkrijgbaar. Depót voor NieuwediepHelder en omstreken uitsluitend bij VERKOOPHEI8. Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij ran S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4