UefÖer, lïieumeöiep, WtffemsoorÖ, enj. VERKIEZING. Mr. Ch. Bosch Reitz. J. C. de Leeuw. M 410. Vijfde Jaargang. 1805. WOENSDAG 5 M E I. PROVINCIALE STATEN. Mr. Ch. BOSCH REITZ. J. C. DE LEEUW. NIEUWE COURANT YAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekbandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centenvoor elkp regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags eu Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentienintezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. KIESDISTRICT II E E D E R. In het kiesdistrict Helderbevelen wij aan den Hoer Wij hebben in ons vorig nommer, bij de aanbeveling van den beer Mr. Cb. BOSCH REITZ, den naam van bet af tredend lid niet willen noemen, omreden het volstrekt niet in onze bedoeling lag, door aan te toonen op welke wijze de heer BAKKER aan zijne röeping beeft voldaan, hem per soonlijk te grieventenzij de noodzakelijkheid ons dwinge in het belang van gemeentedistrict en provincie. Die nood zakelijkheid, wij veronderstelden en gaven er de gelegenheid toe, dat ze ons door den beer BAKKER zoude benomen worden. Wij verwachtten dat bij opentlijk den kiezers zijne er kentelijkheid zou betuigen voor bet mandaat dat zij hem een maal vereerdenhen tevens bedankende voor de eer om op nieuw in aanmerking te komen. Even zoo goed als ieder lezer van de verslagen der Provinciale Staten, moest bij toch hebben bespeurd dat bij in die vergaderingen niet op zijne plaats wasbij toch bad de eei*6te moeten zijndie bet gevoelde welk onnoozel figuur bij daar maakte onder zoovele wetenscbapelijk gevormde mannen. Dit is bet wat hem naar ons inzien bad moeten doen bewegen tot het nemen van be doeld besluit, (niet eens ware het noodig geweest er bij te voegen boe weinig bij zich zijne zending heeft weten waar dig te maken). Wanneer dit ware geschiedtdan tocli bad bij een eervolle retraite gemaakt en ware bij gewis in de achting van zeer velen gerezen. Betreurenswaardig is het dat wij onzen Wet houder en lid van de Provinciale Staten niet eens zooveel ge zond verstand mogen toekennen. Immers wij zien bet in zijne Courant) ivan Zondag, dat het aftredend lid weder herkiesbaar isdie plaatsing geschiedt toch niet buiten zijne voorkennis. Zou de man vergeten zijn waaraan bij in 1860 zijne ver kiezing beeft te danken gehadin dat geval willen wij hem alleen maar herinneren dat te dien tijde hij de eenige uit gever was van een publiek orgaan te dezer plaatseen immers wanneer hem een bekwaam candidaat was te genover gesteldbij nimmer een zetel in de Provinciale Staten zou hebben bekomen. En wat zal nu bet lot zijn, nu bij tegenover den heer BOSCH REITZ wordt ge teld, die, wij durven het zeggen, eene bijna algemeene sympathie wegdraagt Op boe weinig stemmen zal de heer BAKKER kunnen rekenen? zijne beste vrienden die den man door en door kennen, zullen die met de hand op bet hart aan zoo iemand de belangen van ons district mogen toe vertrouwen Zal bij ook thans weder drie leden van de Pro vinciale Staten kunnen vinden, zoo als eenmaal drie leden van den Raad, om hem welligt uit medelijden opentlijk aan te bevelen Neen, wij zijn er zeker van, zij zullen zich zei ven niet willen compromitteren. Wij hadden den beer BAKKER zoo gaarne met rust ge laten maar wanneer zulke menschen zich zeiven op den voor grond stellen wij herbalen bet, dan mogen wij niet zwijgen. 1). Die hij om bekende redenen op naam. van zijn zoon heeft overgedragen. Kiezers wij roepen u toekomt in groote getale op Diugs- dag 9 Mei aanstaande ter stembus open kiest de man van wien gij moogt verwachten dat bij zijne kennis en vele rela- tiën ook onder de leden van de Prov. Staten zal aanwenden ter bevordering van de groote en gewigtige belangen onzer ge meente en ons district. Wij achten bet eene ijdele vleijerijal zijne aanbevelenswaardige eigenschappen bier op te sommen; wy zijn nog van betzelfde gevoelendat veel woorden ter aanbeve ling onnoodig zijn. Wij noemen u daarom alleen den naam van KIESDISTRICT SCIIAGEN. Voor het kiesdistrict Sehagen stellen rvij tot Candidaat den Heer Het is ter vervanging van den heer C. SIEMERSdie bij zijne periodieke aftreding den kiezers dank zegt voor bet in hem gestelde vertrouwen en verzoekt niet weder in aan merking te komen, dat wij den kiezers in genoemd district voorstellenhunne stemmen te vereenigen op den heer DE LEEUW. In hem zal de heer SIEMERS gewis een waardig plaatsvervanger vinden. Wie den heer J. C. DE LEEUW kent, den wakkeren en ook als Ingenieur doorkundigen Dijkgraaf van den Anna Paulowna Polderzal zich met ons verwonderen, dat zijn naam, hoewel in 1862 reeds aanbevolenniet de algemeene aan dacht trok. Dit zal wel eenigzints zijn toe te schrijven aan zijne ons bekende afkeer om zicli zeiven op den voorgrond te stellen voorwaar zeer dikwijls bet kenmerk van ware verdien ste, maar waardoor men dikwijls verstoken blijft van de gewensebte en zoo noodige talenten in de vergaderingen voor de zaken van bet algemeen bestuur. Dat vooral in onze provincie eene grondige kennis van water staatswerken groot nut kan aanbrengen, zal wel niemand betwis ten, en, al ware bet alleen om die kennis, is de beer DE LEEUW aan te bevelen. De bewijzen daarvoor liggon voorde baud, en bijdie met eenige kennis van zakeneen blik op den naburigen Anna Paulowna Polder slaatkan zich met den eersten oogopslag overtuigen van het krachtige beheer, dat daar door den beer DE LEEUW is gevoerd in weerwil van zoovele schijnbaar onoverwinnelijke hinderpalen. Circa 4000 bunders land, zijn door de inpoldering aan ons rijk toege voegd. Er ontwikkeld zich eene bedrijvigheiddie eenmaal op welvaart moet uitloopen wanneer de staatsspoorweg en deszelfs station in den Polder in exploitatie zal zijn gebragt; woningen verrijzen er als bet ware bij den dag. Waar in een betrekkelijk kort tijdsverloop zooveel ontwik keling zich vertoont, kan het niet anders, of hij, die dezelve als liet ware beeft weten te voorschijn te tooveren moet als lid van de staten onzer provincie evenzeer gunstigen invloed uitoefenen. Wij meenen genoeg gezegd te hebben, om den kiezers van het district Sehagen aan te toonen dat bet voor onze provin cie in bet algemeen en voor onze waterstaatswerken in het bijzonder eene hoogst wensclielijke zaak zou zijn, om op 9 Mei e. k. hunne stem uit te brengen voor een lid van de Provinciale Staten, op den beer

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1