$efóer, llteutoeötep, WiffemsoorD, esp. 6 MEI. VERKIEZING. Mr. Cli. Bosch Rcitz. J& 411. Vijfde Jaargang. 1865. ZATURDAG PROVINCIALE STATEN. NIEDWE COURANT VAN DEN Verscliijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der A Dvertentien van 1—4 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zcgelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertentiêu intezenden. Ingezonden stukken minstens een dag vroeger. KIESDISTRICT HELDER. In het kiesdistrict Helder bevelen wij aan den Heer 'De redactie van dit blad, getrouw aan liaar beginsel van onpartijdigheidheeft de opname niet willen weigeren van eene in dit nommer geplaatste Advertentie, tot aanbeveling van de candidatuur voor het lidmaatschap van de Provin ciale Staten van den heer BAKKER. Zij veroorlooft zich echterom der waarheidswilleeenige aanmerkingen te maken. Vooreerst is het eene waarheid, die buiten allen twijfel is, dat de geschiktheid van den heer BOSCH REITZ verre boven die van den heer BAKKER verheven is; dit toch zal, ingeval van zijne verkiezing, wel van zelve blijken, ten minste daarvan kan men zeker zijn, dat hij er meer zal uitvoeren dan de heer BAKKERdie er letterlijk (zie daaromtrent de verslagen der Prov. Staten) nooit iets heeft uitgevoerd. Dat dé heer BOSCH REITZ Amsterdammer is, strekt juist, tot zyne aanbeveling; verwonderlijk is het, dat er nog lieden zijndie dit niet willen begrijpen hij toch is de eer ste Amsterdammer, die het duidelijk inziet, dat Amsterdam voor handel en scheepvaart niet gunstig meer gelegen is, en dat onze haven het punt is, waarheen met den tijd een groot deel van den Amsterdamschen handel zich zal zetelenen van deze zijne overtuiging geeft hij steeds de duidelijkste blijken door het oprigten alhier van zeer belangrijke^industrieele onderne mingen aan hem hebben wij de duinwaterleiding te danken hij herscfiiep een afzigtelijk moeras in een zeer bedrijvig ter rein, waarop hij stichttede gas-fabriek, eene uitgebreide grofsmederij en nu onlangs nog weder eene ijzer-, koper- en metaalgieterij in welke inrigtingen een zeer aanzienlijk getal handen werkzaam zijn ook verwachten wij van zijnen leven- digen geest, dat zijne idealen zich nog veel verder zullen uit strekken. Hoe zeldzaam vindt men het, dat menschen, die de midde len bezitten, om dergelijke groote ondernemingen tot stand te brengen, daartoe de lust en de geschiktheid bezitten. Nu vragen wij of onze gemeente niet verpligt is zulke Araster dammers in waarde te houdenjuist wanneer wij hunne verdienste naar waarde weten te schatten, zal het voorbeeld van den heer BOSCH REITZ door andere kapitalistendie hier zoo zeer noodig zijn, gevolgd worden. Dat hij den meesten tijd in Amsterdam verblijf houdt, is een grove onwaarheid, die getuigt, dat de steller der advertentie met het doen van den heer BOSCH REITZ niet bekend is, of dat hij opzettelijk de kiezers wil misleidende waarheid isdat de heer BOSCH REITZ sedert de grofsmederij en ijzergieterij in werking zijn, hier in den regel van Maandag tot Zaturdag verblijf houdt. Dat zijn invloed de zaak der doorgraving steunen zou daaromtrent moge dienen hoe hij voor omtrent vijfjaren ge ledentoen hij nog niet dat belang bij de gemeente had als nu, zich heeft uitgelaten tegenover den heer INSINGER, in »Felix Meritus"(>) te Amsterdam, waar eene vergadering (1) Het Handelsblad heeft in der tijd het gesprokene publick gemaakt. van voorstanders dier zaak gehouden werdin welke hij zich op gronden, die de ondervinding leeren zal, dat ze waarheid zijn, zich bepaald tegen de doorgraving verklaard heeftwelke verklaring hem van de zijde der Amsterdammers veel onaan genaamheden heeft berokkend. Hij is, wij weten dit, in deze niet van opinie veranderd en is er ook de man niet naar om uit twee kranen te tappen. De advertentie, die wij bespreken, zegt ook, dat de heer BOSCH REITZ hier niet voor zijn pleizier is, maar omzijn belang: wij verklaren dien onzin niet te verstaan. Wie doet er zaken voor zijn pleizier, vooral als er een paar tonnen gouds iu betrokken zijn. Heeft de lieer BAKKER dat wel ooit gedaan, en waarom bemoeit die zich met de waarneming van de zaken voor de Duinwaterleiding alhier Niet voor vzijn pleizier of dat van zijn patroon, de heer Mr. Cu. BOSCH REITZ, maar alleen om de belooning, die hij daar voor uit do privé kas van den heer BOSCH REITZ trekt. Als candidaat staat hij nu tegenover zijn meester en als deze eens wat minder vrijgevig was, zou er wel eens gevaar voor die belooning, die hij thans zeer gemakkelijk verdient, uit kunnen ontstaan De advertentie spreekt ook van kennis van gewestelijke zaken, dit is een droombeeld: de heer BAKKER bezit die kennis niet, getuige (als boven) de verslagen der Prov. Staten waarin men te vergeefs zal zoeken, dat hij ooit in eene com missie, de gewestelijke belangen betreffende, is benoemd ge worden: men heeft hem nooit als zoodanig beschouwd, inte gendeel, nimmer eenige notitie van hem genomen. Wat zijne kennis van gemeentezaken betreftook dat laat veel te wensehen over; hoe dikwijls verspreekt hij zich niet in den Raad en met hoeveel zelfzucht behandelt hij immer de zaken getuige zijn heftigemaar onmagtige en zelfs be- lagchclijke oppositie tegen de uitgaaf van dit Blad en het wa pen daar boven. Ook zal het weer eerstdaags blijken, hoe hij de leden van den Raad zal trachten te bewegen, om ook voor een anderen zoon een plaatsje te bekomen aan de ruil' der gemeente. Neen, de heer BAKKER is geen man, die de algcmccne belangen behartigtalleen dan toont hij een weinig energie wanneer hij begrijpt, dat zijn eigen belang nu of later bij de te nemen besluiten betrokken iseerst dan laat hij zich even hooren, maar altijd in onparlementairen zin, bij wijze van een praatje onder vrienden; wij zouden daarvan voor beelden genoeg kunnen opnoemen, die trouwens genoegzaam bij de kiezers bekend zijn. Nu komen wij op een punt in bedoelde advertentie, waar over wij onze verbazing niet kunnen weerhouden. Hoe, de heer BAKKER zelfopofferend!Lach niet kiezers! Hem zouden wij moeten kiezen uit dankbaarheid voor de opheffing van het onvrije terretoir Is hij dan de man, van wieu liet gronddenkbeeld is uitgegaan? immers neen! het was het te genwoordig raadslid de heer DE BREUK, die toen in liet jaar 18-1-8 eene nieuwe vrijzinnige grondwet aan Nederland geschonken werd, het licht zag gloren van den dag, die aan onze gemeente de vrijheid uit den drukkenden boei zou kunnen schenken; in vroeger jaren had men liet te vergeefs beproefd. Dat de heer DE BREUK voor dio zaak gestreden heeft, is duidelijk gebleken uit zijne stukkentoenmaals in het Han delsblad en in de Arnhemmer Courant geplaatst. De bewering, die van wege den heer BAKKER meermalen is uitgestrooid, dat hij de man is, door wien die zaak is op touw gezet en doorgedreven is onjuistwij weten het vaux^l zeer nabij en kunnen het bewijzen met geloofwaardige getni-»-* gen, die ons meermaleu die zaak haarlijn hebben medege-"!^...— deeld. Wij herinneren ons eenmaal bij dergelijke bespreking'"'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1