Mr. Ch. Bosch Reitz. J. C. de Leeuw. j. c. DE LEEUW. KOLONIALE TROEPEN. VRIJWILLIGE DIENSTNEMING ITI E TTVT S TIID 11T 31131T. oen copic van een briefje gelezen te hebben, waarin de heer DE BREUK den heer BAKKER verzocht eens bij hem te komen daar schrijver door ongesteldheid was verhinderd uit te gaan. Dit briefje getuigt mede, dat het eerste idéé bij den heer de Breuk is opgekomendeze schrijft daarindat naar zijne meening de tijd was aangebroken, om voor onze gemeente eene nieuwe toekomst voor te bereiden. Hij moet daarna aan den heer BAKKER zijne denkbeelden hebben uiteenge zet, en vervolgens, in vereeniging met andere belangstellen de ingezetenen dezer gemeente de zaak aangevat en tot een goed einde gebragt hebben. De namen van die heeren zijn 1'. A.BEETS, J. SCHOON, S. LASTDRAGER, E. TAYLOR, Mr. N. II. DE LANGE, J. T. ZUR MUHLEN, B. R. DE BREUK, C. BAKKER Bz.. J. E. JANZEN, J. S. JAN ZEN, C. GILTJES en Jb. BAKKER. De gemaakte kosten zijn door dit twaalftal onderling gedragen Het blijkt dus duidelijkdat men van den heer BAKKER niet veel gewoon is, daar de paar guldens, die deze zaak hem even als de andere heeren gekost heefthem nu reeds tot eene zelfopofferende daad wordt aangerekend: als het zoo voort gaatdan zal het nageslacht hem welligt een eerezuil stichten. Wij zullen echter geen nader onderzoek instellen naar de hoedanigheid van de «vruchten", die de opheffing heeft voortgebragt en of die opheffing bij de exploitatie van den spoorweg niet van zelve zoude zijn geschied; ons doel voor het tegenwoordige is slechts, en wij vermeenen daaraan te hebben voldaanden kiezers in te lichtendat de heer BAKKER slechts voor een twaalfde gedeelte aandeel heeft in het kweeken van die vruchtendie na 17 jaren bloeijens nog niet rijp zijn. En wat blijft er over, als men er nu nog aftrekt zijne bij oogmerken uit die dagen Zijn eigen belang met het uit- zigt op het in exploitatie brengen van het Brakkeveld hem gedeeltelijk in eigendom toebehoorendewas voor en bo ven alles zijn drijfveer 1 Het belang der gemeente Ochde heer BAKKER gelooft het zelf evenmin als wij. Daarom kiezers onthoudt toch vooral dien man uwe stem. Laat u niet verlokken door bombastige advertentiënhol klinkende phrasen en ijdele bespiegelingenbrengt gerust op Dingsdag a. s. uwe stem uit op onzen waardigen plaatsge noot, den heer Mr. Cu. BOSCH REITZ, die wel degelyk zyn domicilie te dezer plaatse heeft. Het is op dit oogen- blik de beste keuze, die gij doen kunten ieder, die hem kent, zal hem het getuigenis niet onthouden, dat hij gewapend is met een helderen blik en een gezond oordeel, en bij wien de heer BAKKER in gééne vergelijking kan komen. Voor de laatstou voegt de rustige rust. Het ware te wenschen,- dat de man het zelf begreep. Welaan kiezers, wij hopen, dat onze verwachting,omtrent uwe inzigten van de belangen onzer gemeente en district, duidelijk zal blijken door eene algemeene stemming van den heer KIESDISTRICT SCIIAGEE Voor het kiesdistrict Schagen stellen wij tot Candidaat den] Heer Het doet ons genoegen uit het Hoofdkiesdistrict Schagen on onder-districten te vernemen, dat de sympathie voor de door ons gestelden kandidaat aldaar, vrij algemeen is; wij vermeenen echter de kiezers nog met een enkel woord te moeten aansporenom zich vooral niet uit onverschilligheid aan de stembus te onttrekkenwanneer zij verlangen, dat liunne belangen door bekwame mannen worden behartigddan ook zijn zy het verpligt, zich de geringe moeite te geven ter stembus op te komen, ten einde het hunnen vertegenwoordiger duidelijk blijke uit een aanzienlijk aantal stemmen dat hij de keuze is van het algemeen. Kiezers in het district Schagenwilt dit toonen door op Dingsdag aanstaande niet achter te blijven in het uitbrengen van uwe stem op den heer Door het Bestuur dezer gemeente wordt het navolgende gepubliceerd VOOR DE De BURGEMEESTER der Gemeente IIELDER brengt ter openbare kennis, dat de VOORWAARDEN, waaropmen zich voor de militaire dienst in de OVEltZEESCHE BE ZITTINGEN kan verbinden, zijn als volgt: «Men moet zijn van 18 tot 40 jaren oud, lang min sten 1.57 Ned. el, in alle opzigten gezond en voor de Militaire dienst geschikt. Men moet overleggen 1. Een extract uit het geboorte-register; 2. Een bewijs van goed gedrag, afgegeven door de bevoegde autoriteit zijner woonplaats; 3. Het bewijs dat aan de verpligtingen ten aanzien van de Nationale Militie is voldaan 4. Minderjarig, (geen 23 jaren oud) zijnde, een be hoorlijk gelegaliseerde toestemming van ouders of voogden 5. Gehuwd zijnde, een gelegaliseerd schriftelijk be wijs dat de echtgenoote met het in 'dienst treden genoegen neemt en zich heeft verbonden haren man niet naar Indië te volgen. De Koloniale verbindtenis wordt aangegaan als soldaat der Infanterievoor den tijd van 6 jarente rekenen van den dag der inscheping naar de bestemming. Het handgeld bedraagt de som van 150. Het aanbrenggeld is ƒ10. Tot het aangaan van eene verbindtenis kan men zich aan melden in iedere plaats waar garnizoen of eenige militaire autoriteit gevestigd is." Helder den 28 April 1865. De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 5 Mei 1865. Zr. Ms. stoomschip Amstel, komm. luit. t/z. le klasse G. H. Bakker, zal Zondag naar de reede vertrekken en is bestemd om dezen zomer de haringvloot te begeleiden of zoo men wil te beschermen tegen Het stoomflottille- vaartuig Vnlcaan, zal dus niet tot dat einde worden gebezigd, zooals vroeger is vermeld. Z. M. heeft benoemd tot ridder der orde van den Nederl. Leeuw, den luit. t/z le kl. J. C. Oudraat. De luit. t/z. van de 2e kl. J. II. Beuthem Reddiugius, de offie v. gez. der 2° kl. T. J. J. Gori en de offic. v. admin. der 2e kl. J. l1'. J. Mahieu, alle dienende op Zr. Ms. schroefstoomsehip Prinses Maria, worden met den 6 dezer overgeplaats op Zr. Ms. schroefstoomsehip Bommeler- waard. Daarentegen worden met genoemden datum van laatstge noemden bodem op eerstgemeld schip overgeplaatst de luit. t/z. van de 2° kl. II. H. Broers, en de offic. v. gez. der 2e kl. B. II. Thomson en de offic. v. admin. der 2e kl. W. F. B. le Rutte. Aangaande het Nederl. fregat Kandanghauerna op de haaks gestooten te hebben, hier terug uit zee, (zie ons vorig nommer) kunnen wij nader berigten, dat, niettegen staande de hevige werking, het schip digt is gebjevendat men in tegenwoordigheid van expers, door duikers het schip van onderen heeft doen inspecteren die geene merkbare beschadiging hebben kuuneir ontdekken. Geene noodzakelijk- meer bestaande voor een langer oponthoud alhjerzal dit schip met de eerste gunstige gelegenheid weder zee kiezen, ter opvolging zijner bestemming. In het berigt aangaande aspergiesons van Texel toegezonden, voorkomende in ons vorig nommer, is een drukfout blijven staan. De tuinbaas, Bertus Houtwipper, heeft dit jaar niet. sedert den 2 Aprilmaar sedert den 20 April aspergies gestoken en de tafel zijns meesters er in ruime mate van voorzien. Men schrijft ons van Terschelling, 3 Mei jl. Door den raad dezer gemeente is tot wethouder benoemd de heer H. Stobbe, ter vervanging van wijlen den heer C. Ruijgh. Wijders zijn op hun verzoek eervol ontslagen de heer II. F. T. Winterberg, als hoofdonderwijzer der tweede openbare school te Westerschelling, en de beer O. M. Geerling als plaatselijk geneesheer op Oosterschellingbeide uit hoofde van vertrek uit de gemeente. Het barkschip Julie Michels, thans geheel hersteld in de haven liggendeis bezig de alhier opgeslagene lading lijn zaad weder in te nemenzoo dat men verwacht, dat dit schip spoedig weder zijne reis zal vervolgen. De admiraal Fitzroyalgemeen bekend wegens zijne meteorologische waarnemingen, is te Londen overleden, ten gevolge eener verwonding, die hij zich, te bed liggende, met een mes aan de keel had toegebragt. Naar men ver neemt had hij sedert eenigen tijd aanvallen van verstands verbijstering gehaddie beschouwd werden als het gevolg van eene te vermoeijende studie. Men meldt, dat een aanslag op het leven van keizer Napoleon was beraamdwelke te Lyon zou worden uitgevoerd. Ben toeval heeft de daartoe bestemde orsini-granaten on schadelijk gemaakt en te gelijk hare aanwezigheid verraden. Zij zijn namelijk door eene tot dusver onbekende oorzaak ontploft, waardoor het huis, waarin men ze verborgen had, in de lucht vloog. Er waren reeds een paar dagen geruchten van dezen aard in omloopdie beschouwd werden als van alle grond ontbloot. Het boveustaande schijnt echter niet geheel uit de lucht gegrepen. De Progrès de Lyon althans maakt melding van eene ontploffing in de rue Madame, waardoor wel geen geheel huis vernield, maar toch nog al schade aangerigt en een persoon ernstig gekwetst is. De gekweste gaf te kennen, dat hij vuurwerk maakte voor kin-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2