Lokaal Tivoli. VOLKS-CONCERT, TELEGRAM. P O L 1 T I E. ADVERTENTIES. KOST EN INWONING. STAF-MUZIEKKORPS DER K0J1. MAR1XE. Aan de Kiezers Kiezers voorde Provinciale Staten. Eeiie kleine opmerking. deren en ditmaal zijn mengsel te digt bij het vuur had gebragt. Men heeft die opheldering echter niet voldoende geacht en hem in arrest gehouden. EEN WOORD VAM DANK! De Kerkeraad der Lutliersche Gemeente alhier acht het een aangenomen pligt, ter kennissc van het publiek to brengen, dat de aangekondigde col lecte heeft opgebragt ƒ110.66. Dat i3 mooi en leerzaam voor dien eenen eenige, die den collectanten toevoegde „met die gemeente bemoei ik mij niet." De Kerkeraad boezemt zijn innigen dank uitwant nu was hij in staat gesteld, twee aandeelen uit te loten. Zou er iemand zijn, die het spijt, daartoe bij gedragen te hebben De Kerkeraad voornoemd Helder 2 Mei 1865. J. II. SONSTRAL. President. ruil UrjNLlYurj ïrJlüUlDLW lu. Van 16 30 April 1865. ONDERTROUWD Geene. GEHUWD Reijn Doekscn en Hittje Lieuwen. Jan Bloem en Trijntje Pronker. Willem Pieters Kooijman en Nceltje Pronker. GEBOREN Ilendericad. van Willem Jemkes Kleijn en Elisabetli Douwes Zeijlemakcr. Jemke z. van Jord Kooijman en Trijntje Doekseu. Nceked. van Tjalk Rijnders Mier en Jacomijntje Alberts Mier. Emke, d. van Pieter Pieters Smit en Sietske Aricns Schaap. Arién z. van Jemke Dirks Pais en Grietje Jacobs Stada. OVERLEDEN Trijntje Bos 5 jaren. IJsbrand Rijkeboer 13 jaren. Marij Arends Roos 74 jaren. Jacob Klein 14 maauden. SIAKKTBER1GTËN. PURMERENDE 2 Mei. Kleine Kaas f29.50. Middelbare 1 22.50. Aangevoerd 121 stapels Kleine Kaas. 4 Middelbare. Boter. Van f 0.80 tot 0.90 per Ncd. fg. Ge middeld f0.85 per Ned. Grasboter van f0.95 tot fl.Aangevoerd 450 Runderen. Vette Koeijcn vlug en duur. Melk Koeijen matig. 2 Paar den. 195 Vette Kalveren. Handel vlug; de prijs was vau 70 tot 90 et. per Ned. 58 Nuchtere Kalveren. Prijs van f 5.tot 9.per stuk. Handel vlug. 41 Vette Varkens. De prijs was vau 38 tot 48 et. per Ned. flg. Handel vlug. 44 Magere Varkens, van f 18 tot 28, en 254 Biggen, van f5.50 tot 8.50 1141 Schapen en Lammeren. Handel in Schapen stug in Lammeren vlug. Kip-Eijeren f 2.30, Eend- Eijeren f2.80, Kievits-Eijeren f6.50 per 100 stuks. Verleden Dingsdag zijn ter waag gewogen 120 stapels Kaas, wegende 25639 Ned. fg. De hoogste markt was voor Kleine Kaas f28.50, Middclare 1'21.Aange voerd 1892 Ned. fi§ Boter. SCHAGEN 4 Mei. 3 Paarden f30 a 85. 5 Stieren f80 a 120. 120 Magere Gelde Koeijen f 100 a 175. Vette Gelde Koeijen f160 a 220. 65 Melk Koeijen f 60 a 190. 36 Nuchtere Kalveren f3 a 6. 760 Overhoudersschapen f 18 h 32. 30'Melkschapen f 16 a 24. 97 Lammereu f6 a 12.. 20 Bokken en Geiten.f0.50 a 5. 18 Magere Varkens f 12 a 30. 56 Biggen f5 a 9. Konijnen 10 A 70 ct. Kippen 35 a 75 et. Eenden 35 a 75 et. Duiven 10 a 40 ct. Boter 65 ct. per kop, of 87 ct. per Ned. ffi. Kaas 25 a 40 ct. per Ned. f§. Kip-Eijeren f 2.10 Eend-Eijereu f 2.65 per 100 stuks. L"- Beurs Heden Vrijdag5 Mei 1865. EFFECTEN f Vast. 5°/o 5°/o 6°/o 8"/o 5°/o 5°/o 3°/» 3°/o 3 3°/o 6°/o k Parijs Weenen k Herlijn r Frankfort AMSTERDAM Metalliek (oude) Vereenigde Staten van Noord-Amerika Vereenigde Staten 1882 Gecoufedereerden Russische Spoorweg-Aandeelen Blaauwe Grieken Mexico (oude) Mexico (nieuwe) Binneuh Spanje Turken Venezuela 61t 671 IA, 25 24 49fV °/o h, 68 Op de openbare straat te Melder is onbeheerd aangetroffen een klein zwartbont HONDJE. De eigenaar kan hetzelve ten burele van den ondergeteekeude terug bekomen. Helder5 Mei 1865. De Commissaris van Politie te Helder A. C. BOONZAJER. Maandag 8 Mei vertrekt van hier de Oost- Indische landmail via Marseille. IEMAND vraagt bij fatsoenlijke lieden Men gelieve 't adres en de conditiën franco in te zenden onder letter M. aan 't Bureau van dit Blad. ZONDAG 7 MEI. DOOR HET Entrée 35 Cents. Aanvang- precies 7 ure. voor de Provinciale Staten in het district Helder wordt aanbevolen de Heer Mr. Cu. BOSCH R E1T Z. Onze ijverige industrieel is die benoeming ten *olle waardig. De Heer Bakker is voor die betrekking, zoo als duidelijk gebleken is, geheel ongeschikt. De man is er niet op zijne plaats en mist er dc noodige ken nis voor. De kiezers uit den middenstaud alhier, op wie zwaar gewerkt wordt voor BAKKER, mogen wel toezien, dat zij zich niet laten verschalken; want of zij er hun kat heensturen of BAKKER, kouit precies op hetzelfde uit. Een groot aantal kiezers, die er prijs op stellen om uit hun district een man van beschaving en kennis naar de Staten te sturen, in plaats van iemand, die een zeer opper vlakkig oordcel heeft, zullen hunne stemmen op 9 Mei a.s. uitbrengen op den Heer Mr. Ch. Uosch Iteil/.. Zij verzoeken den kiezers, zoowel hier, als op Texel en Terschellinghetzelfde te doen. Helder, Mei 1865. In den dezer dagen weder veel bewogen tijd, is het zeer uoodig te waarschuweri tegen die personen, die bij eenvoudige en ook bij vau hun min of meer afhankelijke kiezers rondsluipen met alierlei drogredenen en on waarheden, ten voordeele van het aftredend lid. Wij zouden de redactie van dit blad aanraden de namen van die intriganten opentlljk bekend te makenen vooral wanneer het geestelijken zijn die zich daartoe leenen want die maken door zoodanig te handelenmisbruik van den invloed, die zij op degeloovigen kuonen uitoefenen. (Gaarne willen wij in een der volgende nommers eenige ruimte in dit blad daarvoor ten beste geven mits men ons vergunne, ook de namen der betrokken kiezers te noemen; dit achten wij noodig tot waarborg voor de waarheid der beweerde feiten. Red.) Ook in de Oude Heldersche Courant van 4 Mei jl. lazen wij, dat er alhier op Dingsdag den 9 Mei e. k. eene verkie zing zal plaats hebben van een lid voor de Prov. Staten, maar wij lazen er bij, dat het aftredend lid, de heer C. BAK KER Bz.weder verkiesbaar is. In den meest neutralen vorm beveelt de heer BAKKER zich zeiven aan en gebruikt daarvoor zijn Notificatie-blaadje, onder de vlag van zijn zoon Wij laten den persoon van den Heer B. rustenmaar kunnen niet nalatende opmer king te maken, dat de bovenbedoelde, in schijn belanglooze aanbeveling, liet bewijs geeft, dat het stelsel van her benoeming alhier onvoorwaardelijk inheemsch is; een stelsel, dat geheel iudruischt tegen den geest en de bedoeling van de verkie zingswet. De nijverheid wordt in de Prov. Staten sehaarsch verte genwoordigd: de Heer Mr. Ch. BOSCH IiEITZ is in derdaad een productief element in deze gemeente en dus zeer geschiktom deze gemeente op waardige wijze te ver tegenwoordigen. Wanneer wij daarenboven de humaniteit, de grondige en alzijdige kennis van den Heer BOSCH RELTZ in aanmerking nemendan gelooven wij niet te veel te be weren dat de kiezers alhier, in den persoon des Ileeren BOSCH RETTZ een vertegenwoordiger zullen hebben in den regten zin van dit woord, een vertegenwoordiger, die iets meer is dan een "ja- of neen-broer". Men handele bij deze verkiezing zelfstandig en late zich niet door omgekochte raadgevingen van 't regte spoor brengen. Ecu neutraal Kiezer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3