BEDDEN EN MATRASSEN. G. BAKKER Bz. MANUFACTUREN KIEZERS™ TEXEL ES TERSCHELM. M". O. BOSCH REITZ. Mentie s. o. p. KIEZERS! B. A. VERMEULEN. Voor het groeijen van het Haar ECHTE KLISWORTEL EN ROWLOTSMAMR-OLIE NIEUW A PBOPOS-SPEL Goed gevulde Kapokke BEDDEN met een PELUW en twee KUSSENS, voor ƒ50.— GEBROEDERS MEIJER. Wij kunnen U den Heer Mr. Gn. BOSCH REITZ, de algemeene Caudidaat alhier, zeer drillgend aanbe- len: Van hem kunt gij verwachten, dat hij met de Ileeren KIKKEltT, SÏAKMAN BOSSE en BE LEEUW, welke laatste welligt te Schagen zal worden gekozen, de belangen der Eilanden, Rusten en Zee gaten, oj» eene krachtige wijze zal voor staan. Wat heeft ooit het aftredend lid, de Heer BAKKER, voor U gedaan? Immers NIETS! Wij vertrouwen du3, dat gij de groote belangen van ons District, het behoud der kusten, niet voorbij zult zienen met ons op 9 Mei a. S.uwe stem zult uitbrengen op den Heer Eenige Kiezers. Op Dingsdag 9 dezer worden de kiezers in het hoofd kiesdistrict Helder weder 'ter stembus opgeroepen, ter ver kiezing van een een lid van de Provinciale Staten in dit gewest. Er wordt van zekere zijde aanbevolen de Heer Mr. Cu. BOSCH REITZ. Wij raden echter deze kandida tuur ten sterkste af. Daargelaten de al of niet gunstige beantwoording der vraag: "bezit de heer BOSCH REITZ wel de vereischte geschiktheid voor die betrekking vinden wij in de omstandigheid, dat hij Amsterdammer is en mees ten tijds te Amsterdam verblijf houdt, reden genoeg om zijne verkiezing te ontraden. Het Amsterdamsche element is in de Prov. Staten waarlijk sterk genoeg, en bij het vor deren'der werkzaamheden aan het Noordzee-kanaalzal het voor het Noordelijk deel onzer provincie minder wenschelijk zijn, dat in de Staten van ons gewest, de magt van Am sterdam door Ilelderschen invloed wordt versterkt. Zóó dwaas zullen toch de kiezers in dit district niet zijn De heer BOSCH REITZ is hier niet voor zijn of ons pleizier, maar uitsluitend voor zijne onderneming, die hij exploiteert. Liever kieze men een man, die door zijne bekendheid met de belangen van ons district, door zijne veeljarige ervaring in het bestuur van gewest en gemeente, tot herkiezing alle aanbeveling verdient. Wij bedoelen den Heer C. BAKKER Bz., Een man bovendien, aan wien heel de gemeente Helder door zijne opofferende bemoeijingen in het belang van de opheffing van het onvrije terretoir veel verpligting heeft. De voordeden, die deze gemeente geniet, ten gevolge van zijn onvermoeid pogen, om de nadeelige bepaling, waardoor de bloei dezer gemeente grootendeels werd tegengehouden, zijn vruchten van hetgeen hij heeft gedaan voor de plaats onzer inwoning. Daarom Kiezers onthoudt dien man uwe stemmen niet. Laat u niet verlokken door ijdele bespiege lingen en brengt op Dingsdag 9 dezer eenparig uwe stem men uit op den Heer Eeltige Riezers. De ondergeteekende adverteert bij deze, dat zijn Depot alhier, gevestigd bij Mejufvrouw Westgracht bij de Nieuwe Kerk, L. 54, weder ruim voor zien is van de vroeger geannonceerde Artikelen als 4 cent en booger, Appelen, Peeren, Leeuwen, Katten, Schapen, Apen, groote en kleine Kinderen, Harten met Kinderen, Citroenen, Pakjes Sigaren, enz. enz. ECHTE KEULSCIIE EAU DE COLOGNE, in verschillende prijzen. per flacon 25 Cent en meerdere soorten van IIAAR-OLIE. Daarbij bevindt zich tevens een groot Assortiment beste 'TTim.VElK.SCElSSKlIW. die voor den spotprijs van ƒ1.20 per dozijn en 12.!- Cent per stuk verkrijgbaar zijn. Ook is wederom voorhanden liet AMUSEMENT VOOR JONG EN OUD, om den avond door te brengen. 100 Vragen en 100 Antwoorden 45 Ct. 50 n "50 (voor KindérènJ '85 B. M. SPANJERSBE.RG.A Falriekant van geplakte Bruicl- en Winkelzakken te Rotterdam. Dc ondergeteekendenruim voorzien van alle soorten van BEDDETIJKEN, BEDDE-BONTEN, VEÊREN\ Watten- en Wollen DEKENS, bevelen zich tot het leveren van een cn ander beleefdelijk oaru - - Verder recommanderen zij zich in het vervaard/jen van ZEEGRAS-, PAARDEIIAREN- en SPRING- VEÊREN MATRASSEN, in het schoonmaken van BEDDETIJKEN en het zuiveren an VEÊREN. Van en met den 15 tot en met den 28 April 1865zijn in de zeehaven het Nieuwe diep binnengekomen de onderstaande Schepen, met 50 en meer Palmen diepgang. N A A M O ^5 C Door welk Het Schip passeerde den Weerkundige waarnemingen op het Observatorium te Schierom SOORT j= buitendrcmpcl. streeks den tijd dat het schip den drempel passeerde. zeegat to a binnen WEERS GESTELDHEID. WATERSTAND Toestand Rigting Wind d SCIIEPEN. Schip. Gezagvoerder. 03 t£j C« Q gekomen. Datum. Uur. betrekkelijk volzee. van de Zee. van den wind Regtw. op de vierk.el kilo's. Hamh. Fregat. Nicoliue. J. 11. Winter. 53 Schulpeng. 20 April. 8 vm. Helder mooiweer. 0.74 el oud. volz. Wein. golv OtN. 8.0 Pruis. Bark. Elbing. 1). L. Stuf. 50 21 1 nm. Helder sclioonweer. 0.28 V Kalm. ON O. 2.4 Engels. Freg. Duke of Ncwcastlc J. Mc. Kenzie. 57 22 4 n m. 0.23 p n Vlak. stil. WO. 0.8 Ncderl. de Vrede. J. J. Naess. 5"0 23 5 vm. 0.4G n Vlak kalm. NotO. 1.1 n Bark. Minerva. L. Rafen. G2 23 0.30 nm. 0.37 Kalm. NO. 1.1 Zwcedsch Lconida. C. Bredcnberg. 54 Westgat. 23 4 li m. 0.12 n p Kalm. NO. 1.6 Ilaml». Aristides. K. J. Jans. 5G Scliulpeng. 25 6 nm. Digtbcw.dik.natt.zeed. 0.07 V n Golvend. NWtN. 1.3 Nederl. Jacob Rocceveen J.Vos van Marken. 58 25 8 nm. Dik. natte zeen .koelw 0.39 n Wein. golv NWtN. 1.2 Engel. Fregat. Thomas Mitchcll. D.F. Mc. Kechuie. 57 2G 6 vin. Digtbew. betrok. 0.18 Wein. zee. zwtw. 1.4 Italiaaus.Bark. Maria A. Scotto. 55 2ü 11 vm. Ligtbew. bencv. winil. 1.20 II Golvend. w. 1.4 ♦Ncderl. Mentor. II. W. Butenutli. I 53 p 28 tf Digtbew. en bctrokk. Golvend. NO.C11N. 1 tot 7 *(Naar zee geloodst.) Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4