M 412. Vijfde Jaargang. 1805. <9etöer, JtieuroeDiep, IMfemsoorD, enft. WOENSDAG 10 MEI. BEKENDMAKING. NIEDWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATÜRDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centen j voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdag middag 12 uur gelieve mende Advertentienintezenden. Ingezonden stukken minstens een dag vroeger. Door het Bestuur dezer gemeente wordt het navolgende gepubliceerd BURGEHEESTER en WETHOUDERS der gemeente HELDERbrengen in herinneringdat de vorderingen ten laste der gemeente over 1864welke niet vóór of uiterlijk op den laatsten Junij dezes jaars ingeleverd zijnovereen komstig de Wet, worden gehouden voor verjaard en vernietigd. Helder, den 10 April 1865. De Burgemeester voornoemd, STAKMAN BOSSE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente HELDERbrengen ter openbare kennis van de ingezetenen, dat bij besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Noord- Holland van den 12 April 1865, No. 48, is vastgesteld de lijst der bevoegd erkende beoefenaren van de onderscheidene takken der geneeskunde in die provincie over het jaar 1865, en d»t eeö exemplaar dier lijst ter visie voor de belangheb benden ter Secretarie der gemeente is nedergelegd. Helder, den 3 Mei 1865. Burgemeester en Wethouders voornoemd STAKMAN BOSSE, Burgemeester. iL. VERHEY, Secretaris. Uit eene gisteren door ons verspreide Circu laire nemen wij het volgende over: De zonderlinge en willekeurige handelwijze van den Uit gever der Heldersclie- en Nieuwedieper Courantin zake de verkiezing, dringt ons nog met een enkel woord daarop terug te komen. Van twee door ons ingezonden Advertentien, weigert hij er eene te plaatsendeze Advertentie hield in eene aanbe veling van den Heer BOSCH REITZ. Omdat die candi- daat niet de eer mag hebben in de smaak te vallen bij de directie van dat blad, wordt eene aanbeveling geweigerd, maar geeft men wel de vergunning om den Heer BOSCH REITZ in een kwasie ingezonden artikel te beleedigen. Een schoon begrip van loyaliteiteerlijkheid en billijkheid" Ten andereLeest men in de correspondentie van het laatste nommer, dat een der geweigerde Advertentien ook door de Nieuwe Courant zoude zijn geweigerdhiervan is bij ons niets bekend. Wij hebben mondeling aan den Redacteur van het blad gevraagd om inlichting, van wien wij ten antwoord ont vingen dat hij zich met zakende verkiezing betreffendeniet inliet. De Redactie is dus neutraal. Schriftelijk hebben wij ons gewend tot den Uitgeverdie na een beraad van circa 2 nren, op ons herhaald verzoek heeft gezegddat hij het antwoord weigerde. //Is dat loijaalis dat eerlijkis dat billijk Ten derde: Wanneer men eene Advertentie als ingezon den stuk overneemt en daardoor het zegelregt ontduikt, nis dat loijaal Maar onder die van ons overgenomen Advertentie, leest men ook eenige hatelijkheden o. a. de uitdrukking «zekeren kastelein"zoo ietsdat met het kennelijk doel om te be leedigen wordt gesteld, is de Directie welgevallig, maar eene aanbeveling van een tegenstander wordt geweigerd. Is dat", enz. Opentlijk verklaren wij hier, dat ons blad onder geen vreemden invloed staatdat ons vorig artikel door ons is geschreven naar overtuigingwij willen toegeven dat er harde waarheden in voorkomenmaar een iederdie lust gevoelt om die waarheden met daadzaken te wederleggen, willen wij met genoegen zooveel ruimte als hij verlangt, in ons blad afstaanons echter voorbehoudende er mede op terug te mogen komen. Maar waarom heeft men ons artikel niet in het laatste nommer van den Heer Bakker wederlegd De bewering, dat de Redactie van een blad eene in het zelfde nommer voorkomende Advertentie niet zou mogen bespreken, zal wel ieder toestemmen dat ongerijmd iswan neer men zich een oogenblik de woorden herinnert die men zoo dikwijls in couranten leest«zie advertentie hierachter." Wij geven toe, dat eene ongunstige beoordeeling den in zenders niet aangenaam kan zijn; maar, wanneer het do Redactie vergund is een gunstig oordeel uit te brengen, dan kan men in billijkheid haar ook het tegenovergestelde niet ontzeggen. Maar het is zeer verschillend door welken bril men der gelijke zaken beschouwtwanneer de hartstogten aan het gisten zijn, dan wordt de waarhoid dikwijls voorbij gezien. Wij meenendat wij immer in gematigde woorden tot de kiezers het woord hebben gerigt. Hot is niet onze schuld, dat de waarheid in sommiger ooren een wanklank is. Voor ditmaal genoeg; wij hopen later aanleiding tc zullen vinden hierop in ons Blad meer uitvoerig terug te komen. Namens de Redactie van de Nieuwe Courant van den Helder, enz., S. GI L T J E SUitgever. - - POLITIEK OVERZIGT. Eene correspondentie uit Kiel geeft geene zeer in drukwekkende schets van de wijze, waarop de pretendent zijn hertogskroon verbeidt. Ilij woont in een huurhuis en leeft en kleedt zich als een gewoon burger. Hoe het moge lijk is dat hij voor al zijne dienaren iets te doen heeft, begrijpt men niet, maar nog minder hoe hij hen in het leven kan houden. Onbegrijpelijk is het hoe de drie per sonen, die zijn ministerie van oorlog uitmakenwerk vinden, terwijl er voor eenige duizend uniformen, die te hooi en te gras zijn aangekocht, niet eens plaats genoeg is om ze uit te kloppen. Het wachten verbittert algemeen en vooral keert zich de wrevel tegen Pruisen. Geen zweem van dankbaarheid bestaat er meer voor hetgeen Pruisen zegt voor de hertogdommen te hebben gedaan en zelfs de duppeler helden worden met in het oogloopende onverschilligheid behandeld. Zoo dus Pruisen al plan heeft om Kiel te annexeren, zeer zeker heb ben de inwoners dier stad weinig sympathie voor dat plan. De Belgische Moniteur weerspreekt de geruchten aan gaande het door den koning aangegaan morganatisch huwelijk. Naar men verneemt uit Belgiii is de hertog van Braband Zaturdag morgen te Brussel aangekomen. Hij heeft zich terstond naar Laekeu begeven. De toestand des konings moet zeer bedenkelijk zijn. Algemeen verwacht men spoe dig zijn dood.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1