J& 415. Vijfde Jaargang. 1865. $efóer, JiieuioeÖtep, IMIeinsoorÖ, eiift. ZATURDAG 15 MEI. FmTELIJirVEilEENIGING Zitting; van den Gemeenteraad NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maanden1.30 Franco per post u 1-50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Ad verten tien van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve men de Advertentiën intezenden. Ingezonden stukken minstens een dag vroeger. Door het Bestuur dezer gemeente wordt het navolgende gepubliceerd van de o 11 d e K r ij g s 1 i e d e ndie aan krijgsverrigtingen in de jaren 18131815 een werkzaam aandeel hebben gehad. de De BURGEMEESTER der gemeente HELDER roept, naar aanleiding eener van regeringswege bekomene aanschrij ving bij deze op en noodigt uit de binnen deze gemeente wobendeNederlandsche OUD-SOLDATEN, waar onder ook de GEPENSIONEERDE OFFICIERENdie aan de krijgsverrigtingen van 18131815 hebben deelgeno men, zonder, onderscheid van rang of tegenwoordige positie, om, voor ftoover zij in staat zijn de reiskosten te bestrijden en lust gevoelen, zich ter bijwoning van een feest, dat bun op den 25 Junij aanstaande, van Rijkswege in het Invaliden huis te Leiden, zal worden aangeboden, daarvan vóór den 16 Mei'aanstaande aan hem, Burgemeester, opgave te doen. HetCpi'ógramma dier Feestviering wordt later in de Staats- Courant bekend gemaakt, terwijl de ondergeteekende bereid is,duf, voor zooverre hij daartoe in staat is gesteld, nadere inlichtingen te geven. Helderden 9 April 1865. De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. De ^BURGEMEESTER der gemeente HELDER brengt «ris een vervolg der bekendmaking van den April 11. betrekkelijk PIET HOUDEN VAN SCHIET OEFENINGEN OP DE HORS, met liet geschut van Zr. Ms. instructie-vaartuig PRO PATRIA," ter nadere kennis van de ingezetenendat die oefeningen zijn begonnen en iederen Maandag Dingsdag "Woensdag en Donderdag zullen plaats hebben. Gedurende deze ernst-exercitiën zal eene roode vlag van de voortop van genoemd instructie-vaartuig waaijen zoodat de Hors voor vaartuigen en personen met laag water in de rigting der scbietlijn op een afstand van 4000 Ned. ellen onveilig zal zijn. Helderden 8 Mei 1865. He Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. op Dingsdag 9 Mei 1865. Voorzitter de heer Mr. K. J. C. Stakman Bosse. Secretaris de heer L. Verhey. Tegenwoordig 14 leden. Afwezig de beeren Papineau, Haremaker en Slebe. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goed gekeurd. 1). Verzoet: om ontslag van een hulponderwijzer De hulponderwijzer H. Zwart vraagt en ontvangt eervol ontslag, ingaande den 31 Mei e. k. De hulponderwijzer P. Pinxter vraagt verlof, gedurende den tijd dat hij wegens dienstpligtigheid aan de Nationale Militie aan de oproeping daartoe moet voldoen. De Voorzitter stelt voor, in aanmerking nemende de gun stige vermelding, die omtrent den adressant is ingekomen, het verlof te verleenen. Wordt met algemeene stemmen aan genomen. 2). Voordragt hulponderwijzer. Van vier sollicitanten zijn verzoekschriften ingekomenals van de hulponderwijzers G. Boldewijn van Uitgeest; N. van Vucht, van de WieringerwaardA. B. Webervan Abbekerk en J. N. Donker, van Amsterdam. Er zijn drie vacatures te vervullen; daartoe zijn op de voordragt van den schoolopziener geplaatst, de drie eerstge- noemden. Sollicitaticn van de hulponderwijzers P. B. Pastoor en C. J. Spigt zijn na den daarvoor gestelden tijd ingekomen en kun nen om die reden thans niet in aanmerking wordeu genomen. De drie voorgedragen hulponderwijzers worden benoemd de beide eerstgenoemden met algemeene en de laatstgenoemde met 12 stemmen terwijl op Donker 2 stemm. zijn uitgebragt. 3). AJloop der aanbesteding van de school in de Weststraat. De Voorzitter deelt mede, dat de minste inschrijver is de firma Gebr. Klein, tegen ƒ2870; dat die som zeer billijk mag genoemd worden, stelt alzoo voor het werk te gunnen. Daartoe wordt niet algemeene stemmen besloten. 4). Conceptver ordering tegen besmettelijke ziekten. Van de in de vorige vergadering benoemde commissie tot ontwerpen van dergelijke verordening is een concept inge komen. De Voorzitter stelt voor dat concept aan de Secre tarie voor de leden ter lezing te leggen en het in de eerst volgende vergadering te behandelen. De heer Braaksma acht een langer uitstel ongeraden. Spreker voert tot grond dezer bespoediging aandat binnen deze gemeente nog steeds een zeer aanzienlijk aantal pok lijders worden gevonden en zegt dat een der plaatselijke geneeslieeren in die betrekking 28 patiënten behandelende zich daaronder 27 poklijders bevinden. Hij stelt dus voor de zaak nog in deze vergadering te behandelen en af te doen. De* heer de Breuk kan zich met het voorstel van den lieer Braaksma ten volle vereenigen. De Voorzitter brengt het voorstel in omvraag het wordt met algemeene stemmen aangenomen. Daarna wordt de concept-verordening gelezen. De hoofdin houd is als volgt: van Art. 1. Dat de plaatsel. geneeslieeren ver- pligt zijn kennis te geven aan den Burgemeester, zoodra zij een lijder aan besmettelijke ziekte ter behandeling krijgen. De heer Braaksma stelt voor het woord plaatselijke te doen vervallen. Spreker zegt, dat wanneer alleen de plaatse lijke geneeslieeren (diegenen die door de gemeente gesalarieerd worden) onder die verpligting staan, het slechts eene lialve maatregel is. De Voorzitter voert aan, dat men de andere geneesheeren niet verpligten kan, en bij verzuim geene strafbepaling op hen kan toepassen. De heer Braaksma repliceertdat het hem niet regt dui delijk is, dat men de overige ingezetenen onder strafbepalin gen kan stellenterwijl de geneesheeren daarvan zouden uit gesloten zijn. Na nog eenige discusie door de heeren Graat, den Voor zitter en de Breukover het verband dat er is gebragt tus- schen deze verordening met de oude- en de nieuwe wet op de geneeskunde, brengt de Voorzitter bet amendement van den lieer Braaksma (het uitlaten van het woord plaatselijke)^. 'f in omvraag dat met 11 tegen 2 stemmen wordt verworpen. De heer Boomsma hield zich buiten stemming. Art. 2 houdt hoofdzakelijk indat bij verzet aan db éSfcyV

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1