BURGERLIJKE STAND ÜER GEMEENTE TEXEL. wouers een nader onderzoek zal worden ingesteld door het hoofd der politie, vergezeld van twee geneeskundigen. Art. 3. Dat een uitwendig teeken aan de woningen zal j moeten worden aangebragt, daar waar besmetting heerscht. j Art. 4. Dat op aanzegging van den geneesheer het hoofd I des gezins verpligt is liet aan te hechten teeken van den Burgemeester te doen afhalen. Art. 5. Dat bij verzuim van plaatsing of zonder toestem- ming wegnemen van het teekende Burgemeester voor de besmette woning een paal kan doen plaatsen, waaraan het teeken zal worden vastgehecht. Art. 6. Dat kinderen uit besmette huisgezinnen niet op de scholen mogen worden toegelaten. Art. 7. Dat bij overtreding van de artikels 3 en 4 gestraft wordt met eene boete van ƒ3 en bij verzet met /25eneene gevangenisstraf van 3 dagen. Nadat de verordening artikelsgewijze is goedgekeurd, wordt ze in zijn geheel ia omvraag gebragt en met algemeene stem men aangenomen. 5). Mededeeling van ingekomen stukken. a. De in de vorige vergadering vastgestelde finantiële re gelingen zijn door Ged. Staten goedgekeurd. b. De Voorzitter herinnert, dat op de begrooting is gebragt eene som van J 1500 tot verbetering van de vergaderzaal en het daarstellen van andere gemakken. De teekening gaat bij de leden rond. De heer de Lange vindt de som te hoog en verlangt dat er minder zal worden gedaan. De heer Graat en de Voorzitter verdedigen het plan en voeren daartoe aan dat de vergaderzaal ook tot andere ein den gebezigd wordt, dat daar, door de ingezeten de gewig- tigste en plegtigste verbindtenissen des levens worden gesloten dat vooral om die reden het de pligt van den Raad is om zorg te dragen dat zoodanig lokaal een meer fatsoenlijk en een meer met die plegtigheden overeenkomstig aanzien heeft. Door den Voorzitter wordt de magtiging gevraagd om tot I de besteding over te gaan. Alleen de heer de Lange stemde tegen, e. De Voorzitter deelt mede, dat voor de vacante betrek king, ontstaan door het vertrek van den heer dr. Kros, tot nog toe zich slechts twee geneeskundigen hebben aangemeldj en wel de heeren dr. lleynes van Amsterdam en dr. v. Baerle van Zuijlendatdaar de heer dr. Ilaremaker voorloopig in de dienst zal voorzienhet Dag. Best. in de vergadering van Junij eene voordragt zal doen. Bij de gewone rondvraag vraagt en bekomt de heer Stroot- inan het woord tot het doen van eenigc vragen, naar aan leiding van het bij de leden gecirculeerd hebbend verslag van de plaatselijke Schoolcommissie. Sprek. heeft daarin opgemerkt: 1. Eene klagt over luchtverversching in ue school No. 4. (Hoofdgracht) en vraagt of dat gebrek ook eerst ontstaan is na de onlangs plaats gehad hebbende bijbouwing van die school J De Voorzitter zal een onderzoek instellen. 2. Over het plaatsen van een schot in de school No. 3. Spreker meent dat het verzoek daartoe in der tijd is afge wezen en acht het goed dat de commissie daarvan kennis draagt. 3. Dat in de school No. 6 (Vischmarkt) nog geene verbe tering is aangebragt. Spreker zegt ook die school te hebben bezochten verzoekt dat de proeven worden voortgezet na eenige discussie wordt besloten dit aan de commissie van onderhoudswerken bijzonder op te dragen en aan te bevelen. 4. Vraagt de spreker of er geen bepaling of verordening bestaat op het niet aannemen van ongevaccineerde kinderen op de scholenwaarop door de commissie wordt gewezen. De Voorzitter antwoordt dat die weigering plaats heeft. 5. Dat er een verschil bestaat tusschen de tractemcnten van de hoofdonderwijzers Hofstee en Jekel. De Voorzitter en de heer Bakker niet hoorbaar. De heer Strootmanmaakt voorts de bemerking dat de aan hem gezonden stukken van het Ziekenhuis geen verslag kan genoemd worden, maar alleen administratieve beschei den zijn. De Voorzitter stemt hierin toemaar zegt dat heeren commissarissen van die inrigting, naar behooren heb ben gehandeld en het verlangde verslag opgenomen is in het jaarverslag van B. en W. Niemand meer het woord verlangende wordt de verga dering gesloten. 2.TI E- TT W S T 1fz> I1T3- 3 1T. Helder, Nicuwediep, Willemsoord enz. 12 Mei 1865. Het. doet ons genoegen te kunnen melden dat de leden der feestcommissie van Nov. 1S68 zich "Woensdag jl. alhier op nieuw hebben geconstitueerd, ter voorbereiding en regeling van eenige publieke vermakelijkhedenbij de viering van den öOjarigcu gedenkdag van de overwinning bij Waterloo. In teeken lij sten. zullen eerstdaags in de gemeente circuleren wij hopen dat de ingezetenen door eene algemeene deelne ming blijken zullen geven dat het hun ernst is, de com missie te ondersteunen in de vervulling harer opgenomen doch niet zeer gemakkelijke taak. Naar wij vernemen is reeds vastgesteld dat er vuurwerk zal norden afgestoken; het meer prachtige daarvan zal nu van de bijdragen der ingezetenen afhangen. De uitslag van de verkiezing van een lid voor de Provinciale Staten in het kiesdistrict Helder is als volgt Geldig uitgebragte stemmen 283, volstrekte meerderheid 142. Uitgebragt op de heeren C. Bakker Bz. 149; Mr. Cli. Bosch Reitz 79; A. B. Mentz 42; de overige 13 stemmen waren verdeeld op 7 verschillende personen. Alzoo gekozen de heer C. Bakker Bz. Men zegt dat wegens de zeer geringe meerderheid van slechts 7 stemmen, de eigenliefde van den heer Bakker zoo gevoelig moet zijn getroffen, dat hij de benoeming niet zal aannemen. Die handelwijze zou ons in den heer B. zeer verwonderen; het is daarom dat wij de waarheid van dit berigt zeer betwijfelen en het onder de meest mogelijke reserve mededeelen. De uitslag van de verkiezing van twee leden voor de Provinciale Staten, in het kiesdistrict Schagen, is als volgt: Geldig uitgebragte stemmen 375. Volstrekte meerderheid 188. Uitgebragt op de heerenPh. Hulst 247jhr. mr. D. v. Poreest 177. H. 11. de Meer 110, J. C. de Leeuw 79, A. J. v. Doorn 51, C. Boouacker 10. Herkozen de heer Ph. Hulst. Herstemming tusschen de heeren jhr. mr. D. van Poreest en II. R. de Meêr. Woensdag jl. werd bij de politie alhier aangifte gedaan door eene vrouw, woonachtig te Schagen, dat zij ha- reu zijzak had vermist, waarin zich bevond een bank biljet van f60.een zilveren knipje, reukdoosje en eenig los geld. Een onmiddelijk ingesteld onderzoek deed het vermoeden vallen op een jongendie door den Commissaris van Politie spoedig tot bekentenis werd gebragt zich aan ontvreemding daarvan te hebben schuldig gemaaktook bleek dat zijn vader aan het feit mededadig was. Deze is daarop mede in verzekerde bewaring genomen en moet naar wij vernemeneene volledige bekentenis hebben afgelegd. De zak met de vermiste waarde was door den vader op zijn erf onder den grond verborgen en is na zijne aanwijzing thans weder opgegraven. Woensdag middag jl. is alhier binnengeloopenonder het lossen van salutschoten Zr. Ms. transportschip de Heldin komende aan Oost-Indielaatst van de Kaap de Goede Hoop. Het état-major van genoemden bodem bestaat uit den kapt.-luit. t/z. P. W. Stort, kommandant; luit3, t/z. 2e kl. 11. E. A. Prueht, l°offle., A. J. Thurkow, W. J. A. Nolt- henius, J. P. van Maanen, W. J. van Boenen en D. C. Visser; officieren van gez. 3e kl. J. C. D. Steemvijk en W. H. Visscher van Aalstoific. van adm. 2e kl. A. J. M. Iluart. Met dezen bodem zijn overgebragt 8 in Indie veroor deelde militairen "en schepelingen, die terstond alhier aan de civiele autoriteit zijn overgeleverdom naar de gevan genis voor militaire veroordeelden te Leiden te worden over gebragt. Bij de gisteren door de Directie der Marine alhier gehouden aanbesteding van het maken van bazaltmurenge- schutstellingen en bestrating op 's rijks werf alhier, zijn 11 inschrijvingsbilletten ingekomen, als van de heeren P. Dekker f12,820, Gebr. Korff f 12,700, P. Verhey f12,600, P. Spruit f12,300, B. Beukenkamp te Wieriugen f12,100, S. Gooien f11,817, R. Vos f11,805, A. Bas f,11,400, Gebr. Janzen f 10,825, J. Broebaard Kz.te Winkel f 10,200 en J. II. Visser, te Sliedrecht f 9,490. De benoemd directeur en kommandant der marine alhier, de schout-bij-nacht J. J. van der Moore, ridder der orde van den Nederl. Leeuw, is jl. Maandag te Amsterdam overleden. De luit. t/z. le kl. A. üronkers, wordt met 15 dezer eervol ontheven van de betrekking van adj. bij den directeur en komm. der marine alhier, en op non-act. gebragt. Men schrijft ons van den Burg op Texel het volgende Het voornemen bestaat alhier tot het oprigten eener gas fabriek bij aandeelen. Het plan vindt hier zeer veel bijval en deelneming. Ook de heer Mr. Ch. Bosch Reitz teu uwent neemt deel in de onderneming, terwijl de daarstelliug onder de leiding en toezigt van zijnent wege zal geschieden. Van 27 April 11 Mei 1865. ONDERTROUWDEmanuel Meijer, 30 jaren met Cornelia Buisman 29 jaren. Klaas Kalis, 25 jaren met Hendrica Smit, 26 jaren. Jan Arisz. Buikes, weduwnaar van Neeltjc Gomcs61 jaren met Autje Kik- kert weduwe van Jan Dito, 48 jaren. GEHUWD Klaas Daalder27 jaren met Anna Catharina Schaap31 jaren. Jan Zijm 24 jaren met Grietje Zijm 23 jaren. Arie Spigt weduwnaar van Cornelia van der Wicle50 jaren met Aagje Huisman, 32 jaren. Ilermauus Roeper 20 jaren met Neeltjc Mandje 17 jaren. Willem Burger 30 jaren met Dirkje de Jager 20 jaren. Cornelia Witte 24 jaren met Gerbrig Bakker 23 jaren. Gcrrit List33 jaren met Elisabeth Stam 34 jaren. Jau Dalmeijer23 jaren met Marretje Brouwer 22 jaren. Cornelis Witte 23 jaren met Maria Verberue 22 jareu. Jaeob Hiu 25 jaren met Aagje Kuip, 25 jaren. Corne lis Mandje 20 jaren met Neeltje Dekker 21 jaren. GEBOREN: Leendert z. van Pieter Kuiper en Trijntje Pais. Cor nelis z. van Luit van der Wijk en Pietje de Boer. Pieter Willemz. van Jau Jacobsz. Roeper en Aafjc Boon. Leendert z. van Gerard Al- derlieste en Elisabeth Krol. Cornelisjed. van Cornelis Dijksen en Neeltje Koorn. Gerrit, z. van Albcrt van Tol en Leua Pippeling.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2