WATERLOO. J. H. STRIJBOSCH EH Comp. PORTRETTEN VAN EINCOLN TELEGRAM A DVERTE1VTIE N. |pi§r* i)e ondergeteekende K0PÜI1-. Zl\k- EN LOODWMIK, te Hertogenbosch jaren-Fabriekanten en Hofleveranciers van Z. M. den Koning der NederlandenPrijs-Medaille der eerste Provinciale Ten toonstelling van »Ntijveuiieid", te s Hertogenbosch1857. Sig CAREL A. 4. VAN ROSENDAEL, verkrijgbaar zijn a 50 Cent. Trijntje<1. van Jau Klaasz. Bruin en Neeltje Kikkert. Martiuus Johau- nes z.van Gerrit Logman en Jannetje Verberne. Wilhelmina en Hen- drika dochters van Jacob Boon en Trijntje Kerke. Cornelia, d. van Jacob Arisz. Bakker en Neeltje de Boer. Maartje en Jan d*. en z. van Jan Lucas Schagen en Maartje Veen. Klaastje d. van Cornelis van Hert en Engeltje Bommel. Bouwe Cornelisz. van Gerrit Dirksz. Bakker en Meis Bakker. Dirk Cornelis, z. van Albert Dros en Krijutje Tanis. Trijntjed. van Simon Boon en Johanna Dekker. Immetje d. van Willem Maas en Betje Hopman. Helena Maria d. van Pieter Koorn en Carolina Frederika Danhof. Willem z. van Willem Barhorst en Jannetje Kranenburg. OVERLEDEN Leendert Alderlieste 20 urenz. van Gerard Alderlicste en Elisabeth Krol. Aris Jan Eclman 19 jaren z. van Cornelis Arisz. Eelmau en Trijntje Keijser. Reijer Dijker 36 jaren gehuwd met Antje Koorn. Marijtje Veeger 7 dagen d. van Jan Veeger en Keetje Smit. Pieter Huisman 26 jaren, gehuwd met Maartje Peper. Maartje Veen 33 jarengehuwd met Jan Lucas Schagcn. Cornelisje Dijksen 9 dagen d. van Cornelis Dijksen en Neeltje Koorn. Levenloos kind van Hendrik Gielse en Neeltje de Groot. Weert Buijs 11 jaren z. van wijle Jacob Buijs en Maartje Portegics. Cornelis Wilner 29 jarengehuwd met Catharina de Koning. Heden Vrijdag12 Mei EFFECTEN Beurs van Londen Parijs I u h lFeenen vWeinig variatie. u Berlijn n u Frankfort AMSTERDAM Metalliek (oude) Vereenigde Staten van Noord-Amerika Vereenigde Staten 1882 Geconfedereerde» Russische Spoorweg-Aandeelen Blaauwe Grieken 3 °/0 Mexico (oude) 3°/0 Mexico (nieuwe) 3°/0 Binnenl. Spanje 3°/0 Turken 6°/o Venezuela 1865. 5°/o 5°/o 67 o «7» &7o 57o 611 °/o 6S 40 in eens. 42' 481 POLITIE. Ten burele van den ondergeteekende is gedeponeerd, een koperen HALSBAND. De regtbebbende kan zich tot terug bekoming aanmelden. Helder, 12 Mei 1865. •ii.' De Commissaris van Politie te Helder A. C. BOONZAJER. Dingsdag 16 Mei vertrekt van hier de Oost- iidische landmail via Southampton. lieden avond ten 7 ure behaagde liet den Almag- tige van mijne zijde weg te nemen, na een allersmartelijkst lijden, mijn hartelijk geliefde Echtgenoot CORNELIS PIETERS WILNER, in den ouderdom van 29 jaren en 2 maanden, mij nalatende drie kinderen, die nog te jong zijn om het onherstelbaar verlies, dat ons getroffen heeft, te kunnen beseffen. Op den Heere is mijne hope; Hij scheuke mij kracht om de donkere toekomst, die thans voor mij ligt, met onderwerping en gelatenheid te gemoet te gaan. Den Burg op Texel, 10 Mei 1865. CATHARTNA de KüNNIGH, Wed. C. P. Wn.NEit. Strekkende deze tot algemeene en bijzondere kennisgeving aan vrienden en bekenden. heeft de eer te berigten dat hij zijn Winkelin alle SOOrteil geopend heeft; terwijl bij zich teven aanbeveelt tot het maken en repareren van al wat tot het vak behoort. J, C A I, V K T, k lil. Na van verschillende zijden aangezocht te zijnbeeft de Commissie, die zich in November 1863 met de leiding der Volksfeesten belast heeft, zich andermaal vereenigd thans met het doel den gedenkwaardigen 18on Junij 1815, feestelijk te herinneren. Het afsteken van een VUURWERK kwam haar liet meest geschikt voor, en is daarom voorloopig bepaald, wanneer de deelneming der Ingezetenen haar daartoe in staat stelt. Zooveel mogelijk zal daarom aan iedereen de lijst ter inteekening worden aangeboden. Daar het noodzakelijk is, dat de Commissie spoedig weet, welk bedrag ter harer beschikking komt, wordt men dringend uitgenoodigd zoo min mogelijk de inteekening te vertragen. De Commissie. DEBITEREN MET GROOT SUCCES: MALANG JAVA 3.00 per f Kist. REGALIA LA UNION 4.375 i 3 Kist LA ESMERALDA 4.00 ii 1 TRABUCOS GO Ot i/ 1 T PENATELAS 5.00 II T u REGALIA VENUS 5.00 ir 1 T Cf 1/ LA UNION 5.00 ii 1 T i/ EL JUDIO ERRANTE 5.00 i/ 1 TIF 11 BARBADOS (Marine Sigaar) 5.50 ii 1 u LA FLORESTA 6.00 ti 1 T ff DE LA PESCATORA 6.25 ii 1 T i/ EL NECTAR CUBANO O O it 1 T«ï II INTEGRIDAD 6.25 per 1 4" II H. UPMAN O O cd II 1 T d t! RENCURREL 7.50 ii 1 1/ Ook bij mindere hoeveelheden verïirijgbaar. Depót voor NieuwediepHelder en omstreken uitsluitend bij VERKOOPHUIS, BIJ WIEN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3