]Ju6(Me Her&oopiiig Gouden- en Zilverwerken. U0ÏDÜN- RN ZILVRRWRRKEN: ELTRAJECTIÏM- PHOENIX. lumimi lis vitimsc DE PHOENIX fi5m>o,ooo. Eene HARINGSCHUIT, TEGEN BRANDSCHADE, te AMSTERDAM. Maatschappelijk Kapitaal S. REINBACH. IDe Notaris W. J. IIIDDE BOK, is van meeuing, op Maandag 22 Mei 1865's namiddags 2 urein het Lokaal TIVOLI, publiek te verkoopende navolgende 1 Gouden HOOFDIJZER, dito ZIJNAALDEN en KAPSPELDEN met zwarten STEEN1 gouden HALS KETTING, dito BROCHE en OORKNOPPEN, zwart granaten KETTING met gouden SLOT, 3 juwelen 1IANDRINGEN, 3 gouden HANDRINGEN, 2 dito OORBELLETJES met zwarten STEEN, 2 zilveren ARMBANDEN, 5 MESSEN met zilveren HECHTEN, 5 zilveren LEPELTJES, 1 ditoSU1KERSCHEPPERTJE en THEELEPELTJE, 1 zilveren BREIKOKER en 2 dito SPELDEN, 1 KERKBOEK met zilveren KRAM, 1 FLACON met vergulden zilveren STOP, 1 BRTL met zilver gemonteerd, 1 zilver KNIPJE met BEURSJE, 2 BRILLEN enBRILHUTSJE, 1 vreemd zilveren MUNT STUKJE. Bes morgens vóór den verhoop van 10 tot 12 ure te zien in liet lohaal Tivoli. IVa afloop daarvan: «ggajfe groot volgens meetbrief 10 Ton, met 2 ANKERS, ZEILEN, LIER en verdere Inventaris; liggende in het Ileldersche kanaal aan de Achterbinnenhaven. Een Maghonijhouten CHIFFONIÈRE VÊERENBED met KUSSENS, en wat verder zal worden aangeboden. Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris W. J. HIDDE BOK voornoemd. Opgerigt in 1845 en waarvan de Statuten zijn goedgeheurd hij Koninklijke Besluiten van 19 Augustus 1845, No. 72; 29 December 1845, No. 72; 5 December 1860, No. 48 en 21 December 1864, No. 60. Dc Directie van bovengemelde Maatschappijverklaart bij deze te benoemen en aan te stellen tot haren Agent te den Helder, den Heer S. REINBACH, wonende te den Helder, en hem te magtigen, volgens het Tarief en de Reglementen der Maatschappij, in zijn Ressort, voorstellen tot verzekering aan te nemen en behoudens nadere goed keuring, te sluiten, de'taxatie der aangebodene panden volgens dc Instructie door deskundigen te doen plaats heb ben, alsmede de nadere voorwaarden welke bij verzekerin gen mogteu voorkomeu, te regelen, en de Preiniën op kwitantiën door haar geteekendte incasserenalles onder voorwaarde van verantwoordelijkheid aan genoemde Directie Amsterdam, den 15 April 1865. De Directie, J. KAHDER Jz. C. EAIIEIt BOISEVABm. De ondergeteekenden, DIRECTEUREN van de MAATSCHAPPIJ van VERZEKE RING DE PHOENIX te Amsterdam, benoemen hiermede tot hunnen speciaal gemagtigde den Heer S. ItES^SCACII te Helder, ten einde in hunnen naam en voor hunne rekening, met ingang van 22 dezer maand over te nemen, allen de in zijn ressort loopende Verzekeringen bij de Maatschappij Ultrajectum, op den voet en de voorwaarden zooals zulks bij de daarvan bestaande polissen is gestipuleerd; ten dien einde alle ver klaringen van de verzekerden in ontvangst te nemen of aan hen uit te leveren en in het algemeen alles ten gemelde zake dienende, te doen en te verrigten, wat hij zal dien stig oordeeleu en nuttig bevindenalles met de magt van substitutie, en onder belofte van goedkeuring en vrijwaring en onder verband als naar regteu. Amsterdam, den 20 April 1865. J. K.1HDER Jz. C. FABER UOISEVAIS. De ondergeteekende brengt ter kennis van belanghebbendendat op eene Al- gemeene Vergadering, gehouden den 12 April jl.door aandeelhouders der Brandwaarborg- Maatschappij Ultrajectum besloten is tot liquidatie van de zaken terwijl tevens de Directie door de aandeel houders gemagtigd is om en in het belang der Maatschappij maar vooral in dat der verzekerden, pogingen aan te wendenom al de verzekeringen aan eene soliedehier te lande gevestigde Maatschappij over te doen. Dc Directie heeft daartoe terstond de noodige stappen gedaanen het zal den verzekerden te dezer plaatse en om streken die door tussehenkomst van den ondergeteekende zijn ingeschreven, gewis genoegen doen te vernemen, dat de pogingen der Directie ten dien aanzien zeer gelukkig zijn geslaagd, en wel met de Maatschappij de Phoenix. Ter bespoediging is die overgang reeds den 22 April jl., des middags ten 12 ure, geschied. Dat hierdoor inzonderheid de belangen der verzekerden zijn bevorderdzal genoegzaam blijken uit de mededcelin- gen, die tot nadere toelichting en opheldering hier volgen. De overgang in de Maatschappij de Phoenix, als eene SOliede erkende Maatschappij, welker bloei, gedurende haar twintig jarig bestaan voortdurend is toegenomen geschiedt geheel en al op dezelfde verzekerings-voorwaarden en tegen dezelfde premie als bij Ultrajectum. De ver zekerden hebben dus niet de minste kosten meer te betalen, zij blijven bij eene soliede Maatschappij verzekerd en houden bij den overgang onmiddelijk de volle 'aan spraak op al hunne regten, even alsof zij bij Ultrajectum verzekerd waren. Voor hen heeft die overgang dus niet het minste bezwaar; er bestaat niet de minste kans, zelfs niet de mogelijkheid, dat zij er iets bij kunnen verliezen; hunne verzekeringen blijven op denzelfden voet, zoilder ver- hoogillg van kosten voortgaan. Diegenen, die genegen zijn van deze voordeelige aanbieding gebruik te maken winnen er ontegenzeggelijk bij, in tegenstelling van diege nen die bij eene andere Maatschappij mogten verlangen over te gaan. Zij kunnen immers door deze overeenkomst de kosten vermijden van hoogere premie, vernieuw de polis, taxatie, euz. Binnen weiuige dagen zal den verzekerden eene verklaring ter teekeuing worden aangeboden, ten blijke dat men in den overgang genoegen heeft genomenen zal aan de toegetreden verzekerdenwederkeerig een bewijs van inschrij ving van de Maatschappij de Phoenix worden uitgereikt, dat voorloopig aan de in bezit zijnde polis van do Maat schappij Ultrajectum zal behooren te worden vastgehecht, terwijl de vernieuwing der polissen successievelijk zal ge schieden. De ondergeteekende heeft het Agentschap van de Maatschappij de Phoenix aanvaard, in het vertrouwen dat de door zijne tussehenkomst ingeschreven verzekerden met hem op de voordeelige voorwaardenals boven omschreven bij de Maatschappij de Phoenix zullen overgaanwaartoe hij hen beleefdelijk uitnoo'digt. Helder, 10 Mei 1865. Ter Boek-, Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4