•geföer, JlieumeÖtep, UMemsoorD, en,v S C H U T T E R IJ. Vijfde Jaargang. WOENSDAG .fé 414. 1805. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post 1.50 Men abonneert zicb bij alle Boekbandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Gil-tjes, De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve men de Advertemicn intezenden. Ingezonden stukken minstens een dag vroeger. 17 MEI. Door het Bestuur dezer gemeente wordt het navolgende gepubliceerd cflc: dLrrxx:. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder Gezien Z. M. besluit van den 21 Maart 1828 (Staatblad No. 6), houdende reglementaire bepalingen tot invoering der Wet op de Schutterijen van den 11 April 1827 (Staatsblad No. 17), in verband gebragt met Art. 6, 7, 8 en 9 van ge zegde Wet. Gezien de dispositie van den Heer Staatsraad Gouverneur van Noordhollaóddd. Ï1 April 1828, No.' Provinciaal blad Nö. 41)omtrent de executie der Wet op de Schutterijen. Roepen by dezen op alle Manspersonen, ingezetenen dezer gemeente, welke op den beesten* Januarij 1865 hun 25ste jaar zijn ingetreden, en alzoo diegenen welke in den jare 1840 zijn geboren, alsmede de zoodanigen welke, ofschoon in an dere gemeenten ingeschreven, sedert de laatste inschrijving binnen deze gemeente zijn komen wonen en op den 1 Januarij 11. hun 34ste jakr nog niet hebben voleindigden alzoo geboren zijn in de jaren 1831 tot en met 1839 ingesloten, de vreemdelingen van denzeifden ouderdomdie sedert de laatste inschrijving in de termen gevallen zijn, om volgens Art. 2 der Wet van 11 April 1827 als ingezetenen te worden beschouwdbenevens de gepasporteerde Militairen., die, om welke redenen dan ook zich nog niet ter inschrijving voor de Schutterij hebben ge presenteerd ten einde zich in de daartoe gereed gemaakte registers te doen inschrijventevens te kennen gevende Dat de inschrijving zal beginnen den 15 Mei aanstaande, en geheel zal moeten zijn afgeloopen den eersten* Junij daar aanvolgende terwijl in een der vertrekken op het Raadhuis alhier, voor de inschrijving zal worden gevaceerd op alle werkdagen, van 's morgens 9 tot 12 ure. En ten einde Voor te komendat iemand in de termen der inschrijving vallende, zich door onwetendheid aan pligtver- zuim schuldig maaktheeft het Gemeentebestuur noodig ge oordeeld een ieder bekend te maken met en te herinneren aan de navolgende bij de Wet van 11 April 1827 Staatsbl No. 17), gemaakte bepalingen. Dat een iegenlijk zonder onderscheid of hij mogt vermeenen al of niet onder de bij de Wet vrijgestelden of uitgestotenen te behooren verpligt is zich voor de Schutterij te doen in schrijven Dat zij die in meer dan eene gemeente hun verblijf houden of den zetel van hun vermogen hebben gevestigd, tot de in schrijving verpligt zullen zijn binnen die gemeente, waar eene dienstdoende Schutterij aanwezig is, en bijaldien in die verschillende gemeenten alleen dienstdoende of alleen rustende Schutterij bestaatzich te inschrijven in die gemeente, alwaar zij voor de personele belasting zijn aangeslagen en de amb tenaren in die gemeente alwaar zij ambtshalve verpligt zijn hun verblijf te houden Dat degenen welke van hunne juisten ouderdom geen vol doend bewijs geven naar het oordeel van het Plaatselijk bestuur zullen worden ingeschreven, onverminderd de be voegdheid van de ingeschrevenen om van hunnen juisten ouderdom nader te doen blijken En dat eindelijk zij, welke bevonden worden zich niet vóór den lsten Junij te hebben doen inschrijvendoor het Plaatse- bestuur zullen worden ingeschreven, en in eene geldboete verwezen wordenterwijl zij daarenboven zonder lotÏDg bij de Schutterij zullen worden ingelijfd, indien het zal blijken dat er tijdens de verzuimde inschrijving geene reden tot uit sluiting of vrijstelling ten hunnen aanzien bestond. Burgemeester en Wethouders vermanen tevens ieder inge zeten dezer gemeente welke het aangaat, om zich tydig van een geboorte-Extract te voorzienwaardoor zich ieder van zijnen juisten ouderdom kan verzekerenen hetwelk bij de inschrijving zal moeten worden vertoond, alsmede om zich ter behoorlijker tijd tot de inschrijving aan te melden, ten einde de strafwegens nalatigheid vastgesteld, voor te komen. Helderden 1 Mei 1865. Burgemeester en Wethouders voornoemd STAKMAN BOSSE, Burgemeester. iL. VERHEY, Secretaris. 1TI B TT W S g IJ D 11T 3 g 1T Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 16 Mei 1865. De vice-admiraal G. Vogelpoot heeft gisteren zijne betrekking van directeur en kommandant der Marine alhier nedergelegd en is daarna met het stoomjagt Bolphijn van hiervertrokken. Tegen het tijdstip van vertrek hadden verschillende mili taire- en burgerlijke autoriteiten en eene groote menigte belangstellenden zich in de nabijheid van de afvaartplaats verzameldom hunne laatste afscheidsgroet te brengenter wijl zich aldaar de muziek van het Wachtschip deed hooren. Met leedwezen heeft men dien hoogachténswaardigen vlag officier deze gemeente, waar hij, bij afwisseling, in ver schillende betrekkingen is geplaatst geweestzien vertrekken. Zijn krachtig bestuur, zelfstandig karakter, gepaard aan de meeste welwillendheid en hulpvaardigheid, worden door ieder die met Zijne Excellentie in aanraking is geweest ten hoogste geroemd. Naar wij vernemen zal Zr. Ms. korvet Prins Maurils der Nederlandenkomende uit Oost-Indiealhier binnen vallen en buiten dienst gesteld worden. De thans te Amsterdam liggende korvet van Speijk zal ingerigt worden tot oefeningsschip voor de adelborsten van het laatste studiejaar. Op Donderdag 1 Junij des namiddags ure, zal aan het lokaal van het provinciaal bestuur te Haarlem worden aanbesteedhet verbreeden der koopvaarders-binnenhaven alhier. Aangaande de in ons vorig nointner vermelde ontvreem ding van een vrouwenzak met waarde, vernemen wij nader dat die zak dooreen jongeling, oud 17 jarenop de publieke straat in de Nieuwstad is gevonden; daar dit slechts door een paar daaromtrent spelende kinderen werd gezien meende hij het gevondene ongemerkt mede naar huis te kunnen nemen; de vader, er nog al op bedacht en naar het schijnt niet onervaren, om zich voor ontdekking te vrijwaren, verborg het gevondene op zijn erf in den grond. Inmiddels hadden de kinderen aan het naastbij gelegen politie-bureau kennis gegeven van hetgeen zij hadden gezien. De Commissaris van Politie hiervan onderligt wist zijne maat?-- regelen wel zoodanig te nemen, dat zoon en vader beiden tot bekentenis kwamenhoewel zij aanvankelijk alle schuld ontkenden en eenigen tijd volstandig volhielden van de zaak niets af te weten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1