Hoewel het tegenwoordig reeds eene zeldzaamheid mag genoemd worden, dat in deze gemeente, goederen op de pu blieke straat verloren, niet tot de regtmatige eigenaar terug keerenmeenen wij op dit plaats gehad hebbend feit toch te moeten wijzenals een nieuw voorbeeld ter aansporing voor allen die voorwerpen van waarde op den openbaren weg mogten vinden, zich die vooral niet, al is het ook onder voorwendsel van onwetendheid toe te eigenen, maar ze af te geven aan het naastbij gelegen politie-bureau. Meermalen hebben wij vernomen, dat door de bemidde ling van de politie, aan den vinder dikwijls een loon wordt toegekend boven zijne verwachting. Men meldt ons als eene bijzonderheid, van Vlieland, dat zich daar binnen kort zullen vestigen een Timmerman, een Molenaar, een Smid en een Bakker; waaraan reeds vele jaren hehoefte moet zijn geweest. De molen is reeds be steed voor f5000, terwijl er ook reeds een begin gemaakt is met het bouwen van huizen voor de nieuwe bewoners. Aan Z. M. den Koning zijn Zaturdag de eerste nieuwe aardappelen, van den kouden grond geteeld, door Jacobus Krijger te Naaldwijk, aangeboden. De Staats Courant n°. 113 bevat een Koninklijk be sluit, houdende instelling van een eereteeken voor hen die de krijgsbedrijven van 18131815 hebben bijgewoond. Dat teeken zal bestaan in een zilveren kruis met vijf armen; op de eene zijde in het midden het jaartal 1813 en op de andere zijde 1815. Het zal gedragen worden op de linkerborst aan een oranje lintwaarin twee witte strepeneene breedte hebbende van 2.75 dm. Het lint mag niet zonder het teeken gedragen worden. De belanghebbende kunnen hunne aanspaken doen gelden bij den Minister van Oorlog. Bij koninklijk besluit is thans vastgesteld de wijziging in de bestaande verordening nopens de kleeding bij het leger en komt in hoofdzaak overeen met hetgeen ons daaromtrent uit 's Hage was medegedeeld. (Zie ons uommer van 26 April jl.) Men meldt uit Zaandijk het volgende Met belangstelling hebben wij kennis genomen van het besluit van Z. Exc. den minister van oorlog, waarbij de commissarissen des konings in de verschillende provinciën worden uitgenoodigdom eene circulaire te rigteu aan de gemeentebesturen, opdat de oud-krijgers van 1815 worden verzocht de feestreunie te Leiden bij te wonen. Hoezeer wij dit plan toejuichen wij bejammerendat aan gemelde oud-gedienden (des noodig) gratificatiën worden uitgereikt, ter bestrijding der reiskosten. Behalve in de moeijelijkheden der reis, vindt nu menige arme oude, nog in gebrek aan reisgeld een anderen hinderpaal, die hem belet zich met vroegere wapenbroeders te vereenigen. De gemeenten Zaandijk en Koog aan de Zaanhebben besloten, uit eigen middelen gratificatiën ter vergoeding vau reiskostenuit te reiken aan de strijders van 1815. Wij hopen dat dit schoone voorbeeld, dat, zoo wij wel onderrigt zijnook te Wormerveer en Zaandam zal worden ge geven in andere liever in alle gemeenten zal worden nagevolgd. Ts het aantal dier gratificatiën in groote gemeenten zoo veel grooter, ook de inkomsten zijn zooveel grooter. Zulke handelingen toonen meer den geest van dankbaarheid, dan het oprigten van standbeelden of het houden van feesten, als het volk daaraan geen deel kan nemen. Men schrijft uit Harlingen 13 Mei. Gisteren mor gen heeft men den geneesheer te Twijzel dood in zijn bed gevonden en evenzoo zijne dienstmeid in het hare. Het gezin telde niet meer leden. Een onderzoek naar de oorzaakdie nog geheel in het duister ligt, wordt ingesteld. Door den minister van finantien is bepaald, dat de brievenbestellers en kantoorknechts op de postkantoren te Amsterdam, Arnhem, Dordrecht, 's Gravenhage, Groningen, HaarlemLeeuwarden LeidenBotterdamUtrecht en Zwolle uniform in dienstuitoefening zal worden gedragen, die bestaan zal in donker grijs marengo laken jas en uit monstering van amarant, voorzien van dubbele rij knoopen met koninklijk naamcijfer, pot van gelijk laken en uit monstering, voorzien van een gekroonden posthoorn metalen nommerplaat met rijkswapen en randschrift//Brie- venposterij", zullende op de overige postkantoren in het rijk door genoemde beambten alleen de vermelde pet en nommerplaat worden gedragen. De commiezen te Appingadam hebben den leeraar bij de Israëlitische gemeente Appingadam bekeurd als hebbende zich, zonder patent als zaakwaarnemer, ingelaten, met een paar jongelieden van zijn kerkgenootschap, door tusschen- komst van wederzijdsche ouders, aan elkander te recomman deren waardoor vermoedelijk een huwelijk tot stand zal komen. Ofschoon gezegde leeraar eene zeer kleine boete moet zijn opgelegd, heeft zijn weleerwaarde echter ver meend, zich hierover tot den minister te moeten wenden. Teleurgestelde liefde heeft reeds dikwijls tot zelf moorden aanleiding gegeven doch dat een flegmatisch Ne derlanden op ruim 61jarigen leeftijd, en wel a cause d'un amour rejeté, zoo wanhopig wordt, dat hij zich aan de deurpost van de woning zijner geliefde opknoopt, zulk een tragisch-comische scène is zeker nog al zeldzaam. Te Dode- waard heeft zich echter zulk een voorval opgedaan. De grijze minnaar was weduwnaar het voorwerp zijner liefde eeue reeds bejaarde weduwe. De laatste berigten uit O.-Tndie, loopen tot 1 April en leveren niet veel belangrijks op. Yan Soerabaija maakt men melding van doorbreken in de regter oever der Kedri- rivier nabij de dessa Boengkor. Er is sprake van de daarstelling eener stoomgemeenschap tusschen Australië en de eilanden van den Indische-Archipel. Te Macasser was de cholera geweken, maar begonnen de mazelen te heerschen. De te Londen te houden internationale tentoonstel ling van werkstukken, vervaardigd in liefdadige gestichten, huizen van opvoeding, verbetering en andere, zal den 19 dezer worden geopend en tot den 25sfen voortduren. De opening zal geschieden door Z. K. II. den prins vau Wallis. Bij die gelegenheid zullen door een koor van duizend kinderen uit de gestichten onderscheidene zangen worden uitgevoerd. Nederland is op de tentoonstelling vertegenwoordigd door het doofstommen-instituut te Groningen, de kantschool te Sluis en eene inrigting te Botterdam. Prijsmedailles zullen des avonds25 Meiplegtig door den graaf van Shaftes- bury worden uitgereikt. Berigten uit het noorden van Frankrijk maken gewag van de verwoestingen, die het onweder op Zondag 7 Mei jl. in die stroken heeft veroorzaakt. Zoo schrijft men uit Ka- merijk dat de Selle in tien minuten tijds buiten hare oevers is getreden en het gewas verwoest heeft door het slijk dat zij achterliet. Tusschen Cateau en Saint-Benin was al wat te velde stond vernield. Te Masnières was hot nog erger; de Schelde trad buiten hare oevers en brak de dijken op ver schillende plaatsen door. Gansche hoeven met alle gebouwen en schuren werden vernield. De hagelsteenenwaarmede dit onweder gepaard ginghadden de grootte van duiven- en hoendereijeren die de boomen in weinige oogeublikken tijds van takken en bladeren beroofden. Soortgelijke verschijnselen heeft men ook te Péronne in het departement der Somme waargenomen. .Geen ruit was er in dit plaatsje heel gebleven. De hagelsteenen hadden de grootte van hoendereijen en wogen 250 wigties. De oogst is verwoest; de doode vogels en zelfs hazen en konijnen, lagen bij menigte op den grond. Op een mijl afstands van de stad, waren de boomen niet alleen van hunne takken en bladeren, maar ook van hunne schors beroofd. Te Biache waren een menigte boomen, zelfs die een of twee el in omvang hadden geknakt of ontworteld op een el boven den grond. Stevige gebouwen zijn ineengestort en overal ziet men de vreesselijkste verwoestingen. Ook te Parijs heeft een zwaar onweder gewoed. Tegen vier ure in den namiddag is te Montmartre een bleekers- wagen in eene straat door den bliksem getroffen en een der personen, die er in zat, gedood. Te Vend'huile viel de hagel in zulk eene massa, dat de stroom der rivier ge heel en al er door gestremd werd en men te voet die ri vier, die in gletscher herschapen scheen, doorwaden kon De arbeidersdie bezig waren om den stroom te herstellen maakten dan ook van geene brug gebruik. Deze hageldam had de lengte van 250 el, en was 20 a 30 el breed. In het midden van de rivier had hij een hoogte van 5 el. Men schat de hoeveelheid hagel op ongeveer 40,000 ku bieke ellen. Een aantal schepen zijn door dezen hagelslag gezonken. De Voss. Ztg. deelt mede een brief uit Brusselwaarin wordt verzekerddat de jongste reis vau koning Leopold naar Engeland ten doel had, koningin Victoria te bewegen de kroonprinses van Brazilië te ontvangen. Zijn poging daartoe, die geschiedde op verzoek van de koningin-weduwe Amaliazou echter zijn misluktdoordien koningin Victoria standvastig geweigerd heeft in eenigerlei betrekking te treden tot het Braziliaansche hof, zoolang de in de jaren 1829 42 door Engelsche kruisers opgebragte en aan de Brazili aansche regering voor een zevenjarigen leertijd overgegeven negers benevens hunne nakomelingen niet in vrijheid gesteld zijn en hun het overeengekomen loon niet is uitgekeerd over den ganschen tijd, dien zij in slavernij hebben door- gebragt. Men verhaalt de volgende anecdote met betrekking tot Napoleons Julius Gesar. Professor Mommsen, bekend door zijne romeiuschc geschiedenis, ontmoette onlangs een zijner vriendendie hem zeide//Ik heb plan om mijn oud ste zoontje den Cesar van Napoleou tot verjaarsgeschenk te geven, wat dunkt u daarvan?" //Hoe oud is, het knaapje

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2