Gouden- en Zilverwerken. JJuölMe ïïcrfuiopini] GOUDEN- EN ZILVERWERKEN: Telegram BURGERLIJKE STAND DER GEMEEÏÏE DELDER. BLRGEUL1JKE STA^Ü ÖER GEÜEEWE VLIELAXD. P O L I T I E. A 1) V E R T E N T I E i\. Een net betimmerd HUIS, Eene HARINGSCHUIT, vroeg Mommsen. uVeertien jaar," was het antwoord. Dan is het juist nog tijd, hernam de professor, '/over een jaar zou de jongen wel wat oud zijn voor dat boek." In de mode der dames-toiletten heeft men eene belang rijke hervorming te wachten. De voornaamste Parijsche dames dragen sedert het begin van dit saisoen op hare ochtend wandelingen geen lange sleeprobes meermaar korte japon nen. Eindelijk, dus schrijft een Parijsch correspondent, is men tot de wetenschap gekomen, dat er voor eene dame niets onpassender is dan een lang kleeddat bestemd schijnt het straatvuil, eindjes sigaren en dergelijke, van de troittoirs, de straten en allées weg te vegen. Van nu af worden de lange robes alleen in de salons en de schouwburgen gedragen. Voor eenige dagen zat eene burgerfamilie te Londen te etentoen de man des huizes een brood ondersteboven op tafel liet vallen. Zijne vrouw, die zeer bijgeloovig is,schrikte hiervanomdat zulksvolgens het bekrompen verstand van sommige lieden, een ongeluk voorspelt. Hoe veel slimmer werd echter de schrik, toen die arme vrouw het brood willende omkeeren, .daarop van achteren afgebeeld zag een doodshoofd met twee doodsbeenderen. Onmiddelijk werd die gebeurtenis medegedeeld aan de familiekortom het werd bekend inde gansche buurt. Ieder ging toen zijn eigen brood onderzoeken, en hoe miraculeus ook, op alle de brooden in de buurt vond men doodshoofden en beenderen afgebeeld. Geen wonder dat in de meeste straten van Londen kort hierop de meest onheilspellende geruchten werden verspreid, en dat zeer velen zich erg ziek waandenalleen door de gedachte, of zij ook soms van dat doodelijk voedsel konden genuttigd hebben. Dat verborgen verschijnsel moest echter opgehelderd worden en het werd dan ook aldus opgehelderd: Dc bakker, die tevens kerkvoogd is, liet zijn oven her stellen met oude grafsteenendie van een kerkhof afkomstig warenhij dacht er niet aan dat door zijn nieuw gemetselde oven op de brooden een wapen werd gebakkeudat wel is waar niet nadeelig was voor de gezondheid der gebruikers, maar toch allezints geschikt om hun vrees aan te jagen. Heden Dingsdag16 Mei 1865. EFFECTEN Beurs van Londen n Parijs i/ n iPeenen Lvast. u Berlijn u Frankfort e AMSTERDAM 5°/0 Metalliek (oude) 5 °/0 Yereenigde Staten van Noord-Amerika 62-J- p"lo Vereenigde Staten 1882 69j Geconfedereerde»ƒ40 Blaauwe Grieken Mexico (oude)25|- Mexico (uieuwe)24J. Binnenl. Spanje41^ Turken48 6 °/0 Venezuela17 Coupon bewijzen Mexico 11 a -J De bewijzen Mexico zijn in 1851 uitgegeven, voor onbetaald gebleven 8 coupons versch. tot en met 1 Jan. 1S51 bedragende alzoo primitief £20 voor elk bewijs van obligatie h 100, waarop toen bij de uitgifte is afbetaald 2 en later is afgestempeld in 1852 £5.3, en weder in 1854 £0.5, te zamen £7.8, zoodat nog £12.12 op elk bewijs te goed zoude zijndie men dus nu verhandelt voor circa ƒ1.per Van 5 12 Mei 1865. ONDERTROUWDT. Voszeeman 24 jaren en A. Westhuis23 ja ren. A. de Ruijtersteenkolenmeter 20 jaren en A. Bood 25 jaren. D. C. Roerdompscheepstimmerman24 jaren en J. C. Hoek 24 jaren. GEHUWD: C. Prins en A. Sok. B. W. Leen en J. Asmus. BEVALLENA. C. Gomes geb. Bakker Z. E. C. Assendorp geb. Klosbak D. A. M. Klijn geb. Selderbeek Z. C. Kraft geb. Ligthart D. G. Kamper geb. Pons D. A. Kalff geb. Bengcr D. OVERLEDEN J. S. van Beelen 58 jaren. M. Ruiter 1 maand. C. Smêekes 40 jaren. H. van Willigen 7 weken. A. Duit geb. Kruk. 71 jaren. J. Kooijman 70 jaren. N. van Reems geb. van der Mandt 35 jaren. J. J. van Steenbergen bijna 2 jaren. G. J. de Haas 21 jaren. Levenloos aangegeven 1. Van 26 Februarij 13 Mei 1865. ONDERTROUWDGeene. GEHUWDGeene. BEVALLENElisabeth Rab geb. Bakker D. Aaltje Visser geb. Mo lenaar D. Maria Margaretha Visser geb. v. d. Keilen Z. OVERLEDENH. Visser 48 jaren echtgenoot van Catharina van der Keilen. A. Halvemaan 70 jaren. Aaltje Bakker 4 jaren. Martje Visserweduwe J. Visser 70 jaren. Barbera Visserweduwe Dirk Huisman 63 jaren. 3°/o 5°/o 3°/o 3°/o 3°/o 3°/o MAI5KTBERIGTE1V. ALKMAAR 13 Mei. Aangevoerd 1 Paard f40, 4 Koeijen f 40 a 136, 944 Schapen f 16 a a 28, 1043 Lammeren f9 a 16, 10 Geiten f3 a 7, 102 Varkens flO a 18, 392 Biggen f6 a 11 Boter per kop 55 a 65 ets. HOORN 13 Mei. Aangevoerd 2 mud Tarwe f7 75 11 mud Gerst f5.75, 7 mud Haver f4.50, 32 mud Bruine Boonen f 17 5 mud Graauwc Erwten f 16 op monster verkocht 53 mud Mosterdzaad f 15.25 31 mnd Karwei- zaad f14, 25 Paarden f 55 a 225 332 Koeijen f 105 a 230, 29 Kal veren f3 a 14.50 2250 Schapcu f 14 a 31, 2400 Lammeren f7 a 16 490 Varkens f 6 a 20 15 Zeugen f 14 a 40, 785 Biggen f2.75 a 5.50, 90 Bokken f 0.30 a 6.50, 72 Geiten f0.45 a 9 233 Kippen f0.30 a 1.05, 21250 Kip-Eijercn f2.10 a 2.20, 13100 Eend-Eijeren f2.75 a 2.80 per 100 2000 koppen Boter 43 u 50 ct'. per kop. Ten burele van den ondergeteekendc ligt ter beschikking van den eigenaareen zilveren TROMPET en een SLEUTEL RING met SLEUTELS. Helder16 Mei 1865. De Commissaris van Politie te Helder A. C. BOONZAJER. voorzien van 6 Kamers, twee ruime beschoten Zolders, een dubbele Keuken, een Welput en meerdere geriefelijkheden; staande inde Langestraat aan den ■Helder. Behoorende aan Mejufvr. de Wed. A. Bouwen. Uit huis is voorheen bewoond geweest door verschillende, elkander opvolgende, Hoofd-Officieren van het garnizoen. Dit Huis kan ook in twee gedeelten bewoond worden. Ieder gedeelte kan men afzonderlijk in huur bekomen. Achter dit perceel is mede te huur eene kleinere WOIIIU; ingang in de Steeg. Adres ten huize van den Heer T. R. RIJKERS op de Laan. De Notaris W. J. H1DDE BOK, is van meening, op Maandag 22 Mei 1865's namiddags 2 urein het Lokaal TI PO LI, publiek te verkoopende navolgende 1 Gouden IIOOEDIJZER, dito ZIJNAALDEN en KAPSPELDEN met zwarten STEEN1 gouden«H ALS- KETTING, dito BROCHE en OORKNOPPEN, zwart granaten KETTING met gouden SLOT, 3 juwelen HANDRINGEN, 3 gouden HANDRINGEN, 2 dito OORBELLETJES met zwarten STEEN, 2 zilveren ARMBANDEN, 5 MESSEN met zilveren HECHTEN, 5 zilveren LEPELTJES, 1 ditoSUIKERSCHEPPERTJE en THEELEPELTJE, 1 zilveren BREIKOKER en 2 dito SPELDEN, 1 KERKBOEK met zilveren KRAM, 1 FLACON met vergulden zilveren STOP, 1 BRIL met zilver gemonteerd1 zilver KNIPJE met BEURSJE, 2 BRILLEN en BRILHUISJE, 1 vreemd zilveren MUNT STUKJE. Des morgens vóór den verkoop van 10 tot 12 ure te zien in het lokaal Tiyoli. Na afloop daarvan: ----7^ groot volgens meetbrief 10 Ton, met 2 ANKERS, ïffbM ZEILEN, LIER en verdere Inventaris; liggende «öl» in het Ileldersche kanaal aan de Achterbinnenhaven. Een Maglionijliouten CHIFFONIÈRE VÊERENBED met KUSSENS, en wat verder zal worden aangeboden. Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris W. J HIDDE BOK voornoemd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3